ZAPYTANIE OFERTOWE 3/KOGII/2020

Data publikacji: 15.01.2020 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/KOGII/2020

 

W związku z realizacją projektu „Kraina Odkrywcy w Gliwicach (II)” o nr RPSL.08.01.03-24-07C0/17-00, realizowanego w okresie od 01.10.2019 r. do 31.01.2021 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3., poszukujemy Realizatora usługi, polegającej na świadczeniu obsługi informatycznej systemu monitoringu, weryfikacji postępów dziecka i rozliczeń w żłobku przy ul. Paderewskiego 56C w Gliwicach

W związku z realizacją projektu „Kraina Odkrywcy w Gliwicach (II)” o nr RPSL.08.01.03-24-07C0/17-00, realizowanego w okresie od 01.10.2019 r. do 31.01.2021 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3., poszukujemy Realizatora usługi, polegającej na świadczeniu obsługi informatycznej systemu monitoringu, weryfikacji postępów dziecka i rozliczeń w żłobku przy ul. Paderewskiego 56C w Gliwicach

 

Kategoria, według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

72000000-5 – Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

 

ZAMAWIAJĄCY:

GINT Grzegorz Jasiński, ul. Bronowicka 86/2, 30-091 Kraków

NIP: 734-292-20-19, REGON: 120614545,

Tel. 12 633 33 67,

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi, polegającej na świadczeniu obsługi informatycznej systemu monitoringu, weryfikacji postępów dziecka i rozliczeń w ramach projektu „Kraina Odkrywcy w Gliwicach (II)” o nr RPSL.08.01.03-24-07C0/17-00.

TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Planowany termin podpisania umowy: 03.02.2020 rok

Miejsce: Gliwice, żłobek przy ul. Paderewskiego 56C

OPIS WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

Oferent powinien przygotować ofertę na Formularzu Ofertowym, załączonym do niniejszego zapytania wg załącznika nr 1 oraz złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym wg załącznika nr 2.

TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY

Oferty należy składać do dnia 22.01.2020 r. (liczy się data wpływu dokumentów). Oferty złożone po dniu 22.01.2020 r. nie będą rozpatrywane. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z realizacją zamówienia.

MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT

 1. Ofertę (załącznik nr 1) wraz z oświadczeniem o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym (załącznik 2) należy składać pocztą tradycyjną lub osobiście w Biurze Projektu (ul. Harcerzy Września 1939 r. nr 5, 40-659 Katowice) lub pocztą elektroniczną poprzez przesłanie skanów wypełnionych i podpisanych dokumentów w formacie pdf na adres a.dunin@krainaodkrywcy.pl.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. Realizator zobowiązany będzie do świadczenia usługi informatycznej polegającej na obsłudze informatycznej systemu monitoringu, weryfikacji postępów dziecka i rozliczeń na rzecz Zleceniodawcy.
 2. Przedmiot zamówienia będzie zgodny z wszelkimi odnośnymi normami i przepisami obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Realizator zobowiązany będzie się do przystąpienia do naprawy wszystkich usterek, które powodują przerwę lub zakłócenie świadczenia usługi w terminie nie dłuższym niż 2 godziny od telefonicznego powiadomienia przez Zamawiającego.
 4. Realizator ma obowiązek powiadomienia Zamawiającego z wyprzedzeniem o konieczności dokonania niezbędnych prac konserwacyjnych, które przyczynią się do zakłócenia świadczenia usługi na rzecz Zleceniodawcy.
 5. W postępowaniu mogą uczestniczyć Oferenci, którzy:
  1.  Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
  2.  Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
  3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
  4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 6. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie na zasadzie „spełnia/nie spełnia” – na podstawie oświadczeń złożonych na Formularzu Ofertowym (stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).
 7. W sytuacji przedstawienia oferty niezgodnej z niniejszym zapytaniem, informacji nieprawdziwych lub niespełnienia warunków udziału w postępowaniu Realizator usługi zostanie odrzucony z niniejszego postępowania.
 8. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień do wykonania przedmiotu zamówienia.
 9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli spełnienia przez oferenta warunków postępowania. W sytuacji powstania niezgodności w wynikach kontroli ze złożonym oświadczeniem oferent może zostać wykluczony z postępowania.
 10. Postępowanie kończy się z chwilą zawarcia umowy z wybranym oferentem.
 11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w umowie dotyczących terminu realizacji usługi.
 12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania.
 13. W toku analizy i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

PŁATNOŚCI

Płatności będą dokonywane kwartalnie na podstawie prawidłowo wystawionych faktur przez Zamawiającego.

 ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Kierownik Projektu, Anna Dunin, pod numerem tel. 531 661 977 lub adresem mailowym a.dunin@krainaodkrywcy.pl

 KRYTERIA OCENY OFERTY

Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty w oparciu o następujące kryteria:

a) C – Cena: 50% (maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów – 50)

b) R – Czas reakcji rozwiązania usterki 40% (maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów – 40

c) U – udostępnienie kodu źródłowego strony programu : 10% (maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów – 10)

Łączna ilość możliwych do uzyskania punktów: 100 (100%) Właściwa dla każdej oferty liczba punktów (P) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

P = C + R+U

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyskała największą liczbę punktów.

OPIS PRZYZNAWANIA PUNKTACJI

a) Cena (dotyczy ceny za miesiąc użytkowania systemu, zgodnie z Załącznikiem nr 1 i przedmiotem zamówienia)

C = (Cm / Cb) * 50, gdzie

C – Liczba punktów przyznanych za kryterium ceny,

Cm – Cena najniższa spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert,

Cb – Cena analizowanej oferty Końcowa liczba punktów zaokrąglona zostanie do dwóch miejsc po przecinku.

Największą liczbę punktów (tj. 50) za cenę realizacji usługi otrzyma Oferent, który zaproponuje najniższą cenę.

 

b) Okres reakcji rozwiązania usterki

R= (Rm / Rb) * 40, gdzie

R – liczba punktów przyznana za kryterium reakcji rozwiązania usterki,

Rb – czas reakcji rozwiązania usterki od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego (w godzinach) analizowanej oferty,

Rm – czas reakcji rozwiązania usterki od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego (w godzinach) najdłuższy spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert.

Największą liczbę punktów (tj. 40) za czas reakcji rozwiązania usterki od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego otrzyma Oferent, który zaproponuje najkrótszy czas reakcji rozwiązania usterki.

 

c) Udostępnienie kodu źródłowego strony programu

Kryterium weryfikowane będzie na zasadzie „udostępnia/nie udostępnia”. Za deklarację udostępnienia kodu źródłowego Oferent otrzymuje 10 punktów, za brak deklaracji udostępnienia kodu źródłowego Oferent otrzymuje 0 punktów.

 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. a) Oferent powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji i przedstawić ofertę zgodnie z jej wymaganiami,
 2. b) Oferent składa ofertę obejmującą całość zamówienia (dotyczącą wykonania kompletnej usługi),
 3. c) Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert cząstkowych,
 4. d) Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania,
 5. e) W cenie usługi Oferent zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywalne koszty związane z realizacją zamówienia szczegółowo wskazane w niniejszym zapytaniu oraz wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego zapytania ofertowego, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa.
 6. f) Oferta powinna być sporządzona na Formularzu Ofertowym (załącznik nr 1) i podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty,
 7. g) Podpisy złożone przez Oferenta powinny zawierać imię i nazwisko lub pieczęć imienną,
 8. h) Oferta powinna być sporządzona czytelnie na piśmie w języku polskim,
 9. i) Oferta powinna zawierać: – cenę (PLN netto/brutto) wykonania całości przedmiotu zamówienia dla wskazanej usługi, – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych,
 10. j) Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być skreślone i parafowane przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert wraz z datą,
 11. k) Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową zgodnie z ustawą z dn. 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.) Oferent winien zabezpieczyć w ofercie w osobnej kopercie z dopiskiem „Tylko do wiadomości Zamawiającego”,
 12. l) Wszystkie strony dokumentów stanowiące ofertę, powinny być ze sobą trwale połączone (np. zszyte, zbindowane, stanowić jeden plik dokumentów),
 13. m) Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w jednym egzemplarzu,
 14. n) Oferent może przed upływem terminu składania zmienić lub wycofać ofertę. Ze zmiany oferty powinno w jasny sposób wynikać, które pozycje i dane zostały zmienione. Wprowadzenie zmiany powinno odbywać się zgodnie z zasadami obowiązującymi przy składaniu oferty,
 15. o) Wycofanie oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez Oferenta bądź też uprawioną przez niego na piśmie osobę. Procedura wycofania następuje zgodnie z zasadami składania oferty.
 16. p) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w umowie dotyczących terminu dostawy.

WYŁĄCZENIE

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Realizatora usługi osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:

 

 1. uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
 2. posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji
 3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
 4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

SPOSÓB INFORMOWANIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona zostanie na stronie Zamawiającego www.krainaodkrywcy.pl

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Do zapytania ofertowego dołączono:

 1. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
 2. Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań
 3. Załącznik nr 3 Klauzula informacyjna
 4. Załącznik nr 4 Treść zapytania ofertowego

 

 Zatwierdził:

Anna Dunin – Kierownik Projektu

Tel. 531 661 977

E- mail: a.dunin@krainaodkrywcy.pl

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/KOGII/2019

Data publikacji: 20.12.2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/KOGII/2019

 

W związku z realizacją projektu „Kraina Odkrywcy w Gliwicach (II)” o nr RPSL.08.01.03-24-07C0/17-00, realizowanego w okresie od 01.10.2019 r. do 31.01.2021 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3., poszukujemy Realizatora usługi, polegającej na zakupie kompletu mebli do żłobka wraz z dostawą oraz montażem.

 

Kategoria, według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

39100000-3 – Meble

 

ZAMAWIAJĄCY:

GINT Grzegorz Jasiński, ul. Bronowicka 86/2, 30-091 Kraków

NIP: 734-292-20-19, REGON: 120614545,

Tel. 12 633 33 67,

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż mebli w żłobku powstającym w ramach projektu „Kraina Odkrywcy w Gliwicach (II)” o nr RPSL.08.01.03-24-07C0/17-00. Szczegółowa lista mebli wraz z opisem i liczbą sztuk stanowi Załącznik nr 1.

TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Planowany termin podpisania umowy: 31.12.2019 rok

Termin realizacji umowy: etap I – najpóźniej do 14 stycznia 2020 roku, etap II – nie później niż 22 styczeń 2020 roku

Miejsce: Gliwice (44-105), Paderewskiego 56C

OPIS WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

Oferent powinien przygotować ofertę na Formularzu Ofertowym, załączonym do niniejszego zapytania wg załącznika nr 2 oraz złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym wg załącznika nr 3.

TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY

Oferty należy składać do dnia 30.12.2019 r. (liczy się data wpływu dokumentów). Oferty złożone po dniu 30.12.2019 r. nie będą rozpatrywane. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z realizacją zamówienia.

MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT

 1. Ofertę (załącznik nr 2) wraz z oświadczeniem o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym (załącznik 3) należy składać pocztą tradycyjną lub osobiście w Biurze Projektu (ul. Harcerzy Września 1939 r. nr 5, 40-659 Katowice) lub pocztą elektroniczną poprzez przesłanie skanów wypełnionych i podpisanych dokumentów w formacie pdf na adres a.dunin@krainaodkrywcy.pl.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. Realizator zobowiązany będzie do dostawy oraz montażu całego wyposażenia zakupionego w ramach zamówienia, których dokonuje na własny koszt.
 2. Realizator zobowiązany będzie do dostarczenia wyposażenia, fabrycznie nowego i wolnego od wad, spełniającego warunki produktów bezpiecznych. Wszystkie elementy wchodzące w skład zamówienia muszą być produktami o wysokiej jakości. Czas naprawy/wymiany produktu wadliwego, na wolny od wad, wynosi w okresie gwarancji maksymalnie 14 dni od daty przedłożenia Realizatorowi przez Zamawiającego informacji o wadliwym produkcie.
 3. Przedmiot zamówienia musi posiadać wszelkie wymagane przepisami prawa świadectwa, certyfikaty, atesty i inne dokumenty poświadczające dopuszczenie do użytku w żłobku.
 4. Podane przez Zamawiającego parametry techniczne wyposażenia są parametrami minimalnymi. Oferent może zaoferować wyposażenie o parametrach technicznych równoważnych lub wyższych, lecz nie gorszych od wskazanych przez Zamawiającego. Wymiary poszczególnych elementów muszą być zgodne z wymiarami podanymi w zamówieniu.
 5. Na dostarczony przedmiot zamówienia Realizator udziela gwarancji jakości i rękojmi za wady – co najmniej 12 miesięcy.
 6. Realizator zobowiązuje się do wykonania kompleksowej usługi najpóźniej do dnia 22.01.2020 r. Za wykonanie usługi uważa się podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego, stanowiącego załącznik do umowy, przez wszystkie strony umowy.
 7. W postępowaniu mogą uczestniczyć Oferenci, którzy:
 8. a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 9. b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 10. c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 11. d) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 12. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie na zasadzie „spełnia/nie spełnia” – na podstawie oświadczeń złożonych na Formularzu Ofertowym (stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego).
 13. W sytuacji przedstawienia oferty niezgodnej z niniejszym zapytaniem, informacji nieprawdziwych lub niespełnienia warunków udziału w postępowaniu Realizator usługi zostanie odrzucony z niniejszego postępowania.
 14. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień do wykonania przedmiotu zamówienia.
 15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli spełnienia przez oferenta warunków postępowania. W sytuacji powstania niezgodności w wynikach kontroli ze złożonym oświadczeniem oferent może zostać wykluczony z postępowania.
 16. Postępowanie kończy się z chwilą zawarcia umowy z wybranym oferentem.
 17. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w umowie dotyczących terminu dostawy.
 18. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania.

PŁATNOŚCI

Zamawiający dokona płatności za realizację usługi w dwóch etapach:

etap I – na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego i prawidłowo wystawionej faktury (dostawa i montaż mebli zgodnie z załącznikiem nr 1 „Zestawienie mebli”) [zgodnie z terminem na fakturze] – etap I najpóźniej do 14.01.2020 r.

etap II – na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego i prawidłowo wystawionej faktury (dostawa i montaż mebli zgodnie z załącznikiem nr 1 „Zestawienie mebli”) [zgodnie z terminem na fakturze] – etap II najpóźniej do 22.01.2020 r.

ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Kierownik Projektu, Anna Dunin, pod numerem tel. 531 661 977 lub adresem mailowym a.dunin@krainaodkrywcy.pl

 KRYTERIA OCENY OFERTY

Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty w oparciu o następujące kryteria:

 1. a) C – Cena: 70% (maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów – 70)
 2. b) G – Okres udzielenia gwarancji w miesiącach: 30% (maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów – 30)

Łączna ilość możliwych do uzyskania punktów: 100 (100%)

Właściwa dla każdej oferty liczba punktów (P) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

P = C + G

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyskała największą liczbę punktów.

OPIS PRZYZNAWANIA PUNKTACJI

 1. a) Cena (dotyczy ceny za kompleksową usługę, zgodnie z Załącznikiem nr 1 i opisem zamówienia)

C = (Cm / Cb) * 70, gdzie

C – Liczba punktów przyznanych za kryterium ceny

Cm – Cena najniższa spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert

Cb – Cena analizowanej oferty

Końcowa liczba punktów zaokrąglona zostanie do dwóch miejsc po przecinku.

 1. b) Okres udzielenia gwarancji

G = (Gb / Gm) * 30, gdzie

G – liczba punktów przyznana za kryterium okresu udzielenia gwarancji,

Gb – okres gwarancji (w miesiącach) analizowanej oferty,

Gm – okres gwarancji (w miesiącach) najdłuższy spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert.

Największą liczbę punktów (tj. 30) za kryterium okresu udzielenia gwarancji otrzyma Oferent, który zaproponuje najdłuższy okres gwarancji, którą obejmie cały komplet zamówienia.

W toku analizy i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

UWAGA: okres gwarancji proszę podać w pełnych miesiącach.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. a) Oferent powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji i przedstawić ofertę zgodnie z jej wymaganiami,
 2. b) Oferent składa ofertę obejmującą całość zamówienia (dotyczącą wykonania kompletnej usługi),
 3. c) Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert cząstkowych,
 4. d) Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania,
 5. e) W cenie usługi Oferent zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywalne koszty związane z realizacją zamówienia szczegółowo wskazane w niniejszym zapytaniu oraz wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego zapytania ofertowego, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa,
 6. f) Oferta powinna być sporządzona na Formularzu Ofertowym (załącznik nr 2) i podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty,
 7. g) Podpisy złożone przez Oferenta powinny zawierać imię i nazwisko lub pieczęć imienną,
 8. h) Oferta powinna być sporządzona czytelnie na piśmie w języku polskim,
 9. i) Oferta powinna zawierać:

– cenę (PLN netto i brutto) wykonania całości przedmiotu zamówienia oraz koszty jednostkowe dla każdego wskazanego towaru,

– oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych,

 1. j) Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być skreślone i parafowane przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert wraz z datą,
 2. k) Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową zgodnie z ustawą z dn. 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm. ) Oferent winien zabezpieczyć w ofercie w osobnej kopercie z dopiskiem „Tylko do wiadomości Zamawiającego”,
 3. l) Wszystkie strony dokumentów stanowiące ofertę, powinny być ze sobą trwale połączone (np. zszyte, zbindowane, stanowić jeden plik dokumentów),
 4. m) Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w jednym egzemplarzu,
 5. n) Oferent może przed upływem terminu składania zmienić lub wycofać ofertę. Ze zmiany oferty powinno w jasny sposób wynikać, które pozycje i dane zostały zmienione. Wprowadzenie zmiany powinno odbywać się zgodnie z zasadami obowiązującymi przy składaniu oferty,
 6. o) Wycofanie oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez Oferenta bądź też uprawioną przez niego na piśmie osobę. Procedura wycofania następuje zgodnie z zasadami składania oferty.
 7. p) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w umowie dotyczących terminu dostawy.

WYŁĄCZENIE

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Realizatora usługi osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:

uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej

 1. posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji
 2. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
 3. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

SPOSÓB INFORMOWANIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona zostanie na stronie Zamawiającego www.krainaodkrywcy.pl oraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

 

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Do zapytania ofertowego dołączono:

Załącznik nr 1 Zestawienie mebli

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 4 Klauzula informacyjna

Załącznik nr 5 Treść zapytania ofertowego

 

Zatwierdził:

Anna Dunin – Kierownik Projektu

Tel. 531 661 977

E- mail: a.dunin@krainaodkrywcy.pl

 

Informacje o wybranym wykonawcy:
Nierozstrzygnięte – brak ofert 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 5/KOZ/2019

Data publikacji: 18.12.2019 r.

 

W związku realizacją projektu „Kraina Odkrywcy w Zabrzu” o nr  RPSL.08.01.03-24-07C3/17-00 realizowanego w okresie od 01.03.2019 r. do 29.12.2020 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3., poszukujemy Realizatora usługi, polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu posiłków (usługa cateringowa) dla dzieci w wieku od ukończonego 20 tygodnia do 3 roku życia na potrzeby realizowanego projektu.

Kategoria, według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
55321000-6 Usługi przygotowywania posiłków
55520000-1 Usługi dostarczania posiłków

ZAMAWIAJĄCY:

Kraina Odkrywcy Sp. z o.o, ul. Bronowicka 86/2, 30-091 Kraków
NIP: 677-239-68-05, REGON: 363301565
tel./fax. (12) 633 33 67

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegająca na przygotowaniu i dostarczeniu posiłków według potrzeb Zamawiającego obejmujących: I śniadanie, II śniadanie, dwudaniowy obiad (zupa i drugie danie) oraz podwieczorek dla dzieci w wieku od ukończonego 20 tygodnia do 3 roku życia, przebywających w placówce przy ul. Wolności 199 w Zabrzu, w ramach projektu „Kraina Odkrywcy w Zabrzu” o nr  RPSL.08.01.03-24-07C3/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. Maksymalna liczba dzieci wynosi 64.

3. Liczba wydawanych posiłków będzie uzależniona od frekwencji dzieci w żłobku oraz deklaracji rodziców.

4. O liczbie wydawanych I śniadań, II śniadań na dany dzień Realizator usługi będzie informowany do godz. 13:00 dnia poprzedzającego dzień wydawania śniadań. O liczbie wydawanych obiadów, podwieczorków na dany dzień Realizator usługi będzie informowany do godz. 9:00 danego dnia. Realizator usługi będzie dostarczał ilość posiłków na podstawie uzyskanych informacji.

5. Realizator usługi będzie wystawiał faktury/rachunek za każdy miesiąc, zgodnie z faktycznie dostarczaną liczbą posiłków na podstawie przedłożonego do akceptacji Zamawiającemu dokumentu określającego liczbę dzieci dla których zamówiono i dostarczono posiłki każdego dnia.

6. Realizator usługi zobowiązuje się do przygotowania i dostarczenia posiłków w dni, w które prowadzona jest opieka nad dziećmi do lat 3 w placówce w Zabrzu przy ul. Wolności 199 tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych i dni ustawowo wolnych od pracy.

7. Realizator usługi podejmuje się dostarczać posiłki do godz. 8:00 – I śniadanie oraz II śniadanie, do godz. 12:00 – dwudaniowy obiad, podwieczorek.

8. Jadłospis zawierający informacje na temat wartości kalorycznej posiłków, układany będzie przez Realizatora usługi minimum na 5 dni z góry i zatwierdzany przez osobę z uprawnieniami dietetyka ze strony Realizatora usługi. Realizator usługi ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu jadłospis na 3 dni przed dniem jego obowiązywania. Zamawiający ma prawo do dokonywania zmian w jadłospisie przedstawionym przez Realizatora usługi.

9. Posiłki dostarczane przez Realizatora usługi muszą być przygotowywane z produktów najwyższej jakości, w konsystencji dostosowanej do wieku dzieci od ukończonego 20 tygodnia do 3 roku życia. Dostarczane posiłki muszą spełniać wymagania wymienione w obowiązujących przepisach prawa dotyczącego żywności w szczególności:

 • Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r. Nr 136 poz. 914 z późn. zm.),
 • Ustawy z dnia 28 listopada 2014r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015r., poz. 35),
 • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016r., poz. 1154),
 • Obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2014 r., poz. 669),
 • Rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustalające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. bezpieczeństwa żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności,
 • Rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych,
 • Rozporządzenia (WE) Nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004r., w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylającym dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG.

10. Realizator usługi zobowiązany jest do zachowania diet pokarmowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb dzieci, zgodnie z informacją otrzymaną od Zamawiającego (dotyczy diet dla dzieci z alergiami, z zaleceniami diety bezglutenowej, bezmlecznej).

11. Dzienny jadłospis powinien obejmować dania mięsne, półmięsne oraz jarskie, półjarskie, jak również uwzględnić urozmaicenie posiłków ze względu na sezonowość i święta. Posiłki winny być wykonywane z naturalnych produktów z gwarancją świeżości artykułów i produktów, bez używania produktów typu instant czy gotowych półproduktów (np. mrożone pierogi, klopsy itp.). Mięso nie może być MOM (mięso oddzielone mechanicznie).

12. Realizator usługi jest zobowiązany do dostarczania posiłków we własnym zakresie. Posiłki powinny być dostarczane w specjalistycznych termosach do przewożenia posiłków i opakowaniach dających gwarancję utrzymania właściwej temperatury.

13. Porcjowanie i wydawanie posiłków dzieciom w żłobku należeć będzie do obowiązków personelu własnego Zamawiającego.

14. Realizator usługi ma obowiązek zabierać odpady, brudne termosy, opakowania.

II. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Planowany termin podpisania umowy: 13.01.2020 r.
Planowany termin rozpoczęcia realizacji usługi: 20.01.2020 r.
Miejsce realizacji zamówienia: placówka zajmująca się opieką nad dziećmi od ukończonego 20 tygodnia do lat 3, znajdująca się na terenie miasta Zabrza przy ul. Wolności 199.

III. OPIS WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

Oferent powinien przygotować ofertę na Formularzu Ofertowym załączonym do niniejszego zapytania wg załącznika nr 1, złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym (załącznik nr 2), oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3) oraz oświadczenie dotyczące spełniania kryterium klauzul społecznych (załącznik nr 4). Dodatkowo Oferent winien dołączyć rekomendacje świadczonych usług cateringowych dla placówek żłobkowych w latach 2017-2019.

IV. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY

Oferty należy składać do dnia 02.01.2020 r. (liczy się data wpływu dokumentów do biura Zamawiającego / na wskazany adres mailowy). Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z realizacją zamówienia.

V. MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT

Ofertę (załącznik 1) wraz z oświadczeniami (załącznik 2, załącznik 3 oraz załącznik 4) i rekomendacjami należy składać pocztą tradycyjną bądź osobiście w oddziale firmy Zamawiającego przy ul. Bronowickiej 86/2, 30-091 Kraków lub pocztą elektroniczną poprzez przesłanie skanów wypełnionych i podpisanych dokumentów w formacie .pdf na adres: k.olszewska@krainaodkrywcy.pl.

 VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W postępowaniu mogą uczestniczyć Oferenci, którzy:

a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
d) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Działalność Realizatora musi obejmować społeczną i zawodową integrację osób będących członkami co najmniej jednej z poniższych grup społecznie marginalizowanych:
a) osób niepełnosprawnych w  rozumieniu ustawy z  dnia  27  sierpnia  1997    o rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  oraz  zatrudnianiu  osób  niepełnosprawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 777, z późn. zm.);
b) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20   kwietnia   2004   o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.);
c) osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 665, z późn. zm.), mających trudności w integracji ze środowiskiem;
d) osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 882);
e) osób bezdomnych w  rozumieniu ustawy z  dnia  12  marca  2004    o  pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 38, z późn. zm.);
f) osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej  status  uchodźcy  lub  ochronę uzupełniającą, o których mowa w ustawie z  dnia  13 czerwca  2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom  ochrony  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej  (Dz.    z  2017  r. poz. 60, z późn. zm.);
g) osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia;
h) osób będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, w szczególności będących członkami  mniejszości  narodowych  i  etnicznych  w rozumieniu ustawy z  dnia  6 stycznia  2005    o mniejszościach narodowych  i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 823).

lub:

W związku z realizacją zamówienia Realizator zatrudnia osoby z co najmniej jednej z poniższych grup:

a) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
b) młodocianych, o których mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego;
c) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z  dnia  27  sierpnia  1997    o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
d) innych osób niż określone w pkt a, b lub c, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1828) lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli spełnienia przez Realizatora warunków postępowania. W sytuacji powstania niezgodności w wynikach kontroli ze złożonym oświadczeniem oferent może zostać wykluczony z postępowania.

VII. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Karolina Olszewska – kierownik projektu, pod numerem tel. 535-015-850 lub adresem mailowym k.olszewska@krainaodkrywcy.pl.

 VIII. KRYTERIA OCENY OFERTY

Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty w oparciu o następujące kryteria:

 • Cena netto/brutto za całodzienne wyżywienie (I śniadanie, II śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek) dla jednego dziecka uwzględniająca punkty od 1-15 ujęte w pkt. I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – 70%,
 • Rekomendacje świadczonych usług cateringowych dla placówek żłobkowych z ostatnich 3 lat (lata 2017-2019) – 30%.

Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty w oparciu o następujące kryteria:

 1. a) C – Cena: 70% (maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów – 70)
 2. b) R – Rekomendacje: 30% (maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów – 30)

Łączna ilość możliwych do uzyskania punktów: 100 pkt. (100%).

Właściwa dla każdej oferty liczba punktów (P) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru: P = C + R

 Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyskała największą liczbę punktów.

 IX. OPIS PRZYZNAWANIA PUNKTACJI

a) Cena (dotyczy ceny za kompleksową usługę, zgodnie z opisem zamówienia):

C = (Cm / Cb) * 70, gdzie

C – Liczba punktów przyznanych za kryterium ceny netto/brutto

Cm – Cena najniższa spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert

Cb – Cena analizowanej oferty

Końcowa liczba punktów zaokrąglona zostanie do dwóch miejsc po przecinku.

Podana cena musi obejmować cenę  netto/brutto oraz wszystkie koszty związane z realizacją usługi. Cena musi być podana w złotych polskich. Cena zostanie ustalona na okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegać zmianom.

b) Rekomendacje świadczonych usług cateringowych dla placówek żłobkowych z ostatnich 3 lat (lata 2017-2019):

Za kryterium rekomendacji maksymalnie można uzyskać 30 pkt. Liczba punktów jest zależna od liczby przedstawionych rekomendacji w zakresie dotychczasowej realizacji usług cateringowych dla placówek do opieki nad dziećmi do lat 3.

 

Liczba rekomendacji

 

Liczba punktów

 

1 – 5 5
6 – 10 10
11 – 15 20
16 i > 30

Za brak jakichkolwiek rekomendacji przyznane zostanie 0 pkt.

Ostateczna liczba punktów stanowić będzie sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

 X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferent powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji i przedstawić ofertę zgodnie z jej wymaganiami.

2. Oferent składa ofertę obejmującą całość zamówienia (dotyczącą wykonania kompletnej usługi).

3. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert cząstkowych.

4. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania.

5. W cenie usługi Oferent zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywalne koszty związane z realizacją zamówienia szczegółowo wskazane w niniejszym zapytaniu oraz wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego zapytania ofertowego, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa.

6. Oferta powinna być sporządzona na Formularzu Oferty (załącznik 1) i podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.

7. Podpisy złożone przez Oferenta powinny zawierać imię i nazwisko lub pieczęć imienną.

8. Oferta powinna być sporządzona czytelnie na piśmie w języku polskim.

9. Oferta powinna zawierać:

– cenę netto i brutto dziennego zestawu (I śniadanie, II śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek) dla jednego dziecka,

– rekomendacje w zakresie świadczenia usług cateringowych dla placówek do opieki nad dziećmi do lat 3 w latach 2017-2019,

– oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych,

– oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

– oświadczenie o spełnianiu klauzul społecznych.

10. Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być skreślone i parafowane przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert wraz z datą.

11. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową zgodnie z ustawą z dn. 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.) Oferent winien zabezpieczyć w ofercie w osobnej kopercie z dopiskiem „Tylko do wiadomości Zamawiającego”.

12. Wszystkie strony dokumentów stanowiące ofertę, powinny być ze sobą trwale połączone (np. zszyte, zbindowane, stanowić jeden plik dokumentów).

13. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w jednym egzemplarzu.

14. Oferent może przed upływem terminu składania zmienić lub wycofać ofertę. Ze zmiany oferty powinno w jasny sposób wynikać, które pozycje i dane zostały zmienione. Wprowadzenie zmiany powinno odbywać się zgodnie z zasadami obowiązującymi przy składaniu oferty.

15. Wycofanie oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez Oferenta bądź też uprawioną przez niego na piśmie osobę. Procedura wycofania następuje zgodnie z zasadami składania oferty.

 XI. WYŁĄCZENIE

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Realizatora usługi osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:

 1. uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,
 3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 XII. SPOSÓB INFORMOWANIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona zostanie na stronie Zamawiającego: www.krainaodkrywcy.pl oraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl.

 XIII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

 XIV. ZMIANY W UMOWIE

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w umowie dotyczących godzin dostawy posiłków.

 XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Do zapytania ofertowego dołączono:

Załącznik 1 – Formularz Ofertowy

Załącznik 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Załącznik 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik 4 – Oświadczenie dotyczące spełniania kryterium klauzul społecznych

Załącznik 5 – Klauzula informacyjna

Załącznik 6 – Treść zapytania ofertowego

Zatwierdził:
Karolina Olszewska – kierownik projektu
Tel. 535-015-850
E- mail: k.olszewska@krainaodkrywcy.pl

 

Informacja o wybranym wykonawcy
ATA S.A.
uL. Zielony Most 8
30–212 KRAKÓW

ZAPYTANIE OFERTOWE 4/KOZ/2019

Data publikacji: 29.11.2019 r.

W związku realizacją projektu „Kraina Odkrywcy w Zabrzu” o nr  RPSL.08.01.03-24-07C3/17-00 realizowanego w okresie od 01.03.2019 r. do 31.10.2020 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3, poszukujemy Realizatora usługi polegającej na zakupie, dostawie oraz montażu mebli do placówki żłobkowej.

 

Kategoria, według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
39100000-3 – Meble

ZAMAWIAJĄCY:
Kraina Odkrywcy Sp. z o.o, ul. Bronowicka 86/2, 30-091 Kraków
NIP: 677-239-68-05, REGON: 363301565
tel./fax. (12) 633 33 67

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż mebli w żłobku powstającym w ramach projektu „Kraina Odkrywcy w Zabrzu” o nr RPSL.08.01.03-24-07C3/17. Szczegółowa lista mebli wraz z opisem i liczbą sztuk stanowi Załącznik nr 1.

II. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Planowany termin podpisania umowy: 17.12.2019 r.
Termin realizacji umowy: etap I – najpóźniej do 23.12.2019 etap II – nie później niż 30.12.2019
Miejsce: Zabrze (41-800) ul. Wolności 199

III. OPIS WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

Oferent powinien przygotować ofertę na Formularzu Ofertowym, załączonym do niniejszego zapytania wg załącznika nr 2 oraz złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym wg załącznika nr 3.

IV. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY

Oferty należy składać do dnia 16.12.2019 r. (liczy się data wpływu dokumentów). Oferty złożone po dniu 16.12.2019 r. nie będą rozpatrywane. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z realizacją zamówienia.

V. MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę (załącznik nr 2) wraz z oświadczeniem o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym (załącznik 3) należy składać pocztą tradycyjną lub osobiście w Biurze Projektu (ul. Harcerzy Września 1939r. nr 5, 40-659 Katowice) lub pocztą elektroniczną poprzez przesłanie skanów wypełnionych i podpisanych dokumentów w formacie pdf na adres k.olszewska@krainaodkrywcy.pl.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. Realizator zobowiązany będzie do dostarczenia wyposażenia, fabrycznie nowego i wolnego od wad, spełniającego warunki produktów bezpiecznych. Wszystkie elementy wchodzące w skład zamówienia muszą być produktami o wysokiej jakości. Czas naprawy/wymiany produktu wadliwego, na wolny od wad, wynosi w okresie gwarancji maksymalnie 14 dni od daty przedłożenia Realizatorowi przez Zamawiającego informacji o wadliwym produkcie.
 2. Przedmiot zamówienia musi posiadać wszelkie wymagane przepisami prawa świadectwa, certyfikaty, atesty i inne dokumenty poświadczające dopuszczenie do użytku w żłobka.
 3. Podane przez Zamawiającego parametry techniczne wyposażenia są parametrami minimalnymi. Oferent może zaoferować wyposażenie o parametrach technicznych równoważnych lub wyższych, lecz nie gorszych od wskazanych przez Zamawiającego. Wymiary poszczególnych elementów muszą być zgodne z wymiarami podanymi w zamówieniu.
 4. Na dostarczony przedmiot zamówienia Realizator udziela gwarancji jakości i rękojmi za wady – co najmniej 12 miesięcy.
 5. Realizator zobowiązuje się do wykonania kompleksowej usługi najpóźniej do dnia 30.12.2019 r. Za wykonanie usługi uważa się podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego, stanowiącego załącznik do umowy, przez wszystkie strony umowy.
 6. W postępowaniu mogą uczestniczyć Oferenci, którzy:
 7. a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 8. b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 9. c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 10. d) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 11. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie na zasadzie „spełnia/nie spełnia” – na podstawie oświadczeń złożonych na Formularzu Ofertowym (stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego).
 12. W sytuacji przedstawienia oferty niezgodnej z niniejszym zapytaniem, informacji nieprawdziwych lub niespełnienia warunków udziału w postępowaniu Realizator usługi zostanie odrzucony z niniejszego postępowania.
 13. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień do wykonania przedmiotu zamówienia.
 14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli spełnienia przez oferenta warunków postępowania. W sytuacji powstania niezgodności w wynikach kontroli ze złożonym oświadczeniem oferent może zostać wykluczony z postępowania.
 15. Postępowanie kończy się z chwilą zawarcia umowy z wybranym oferentem.
 16. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w umowie dotyczących terminu dostawy.
 17. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania.

VII. PŁATNOŚCI

Zamawiający dokona płatności za realizację usługi w dwóch etapach:
etap I – 23.12.2019 r. (dostawa kompletu wyposażenia do żłobka wg załącznika nr 1 „Zestawienie mebli”) na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego,
etap II – 30.12.2019 r. (dostawa i montaż mebli zgodnie z załącznikiem nr 1 „Zestawienie mebli”) na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego.

VIII. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Kierownik Projektu, Karolina Olszewska, pod numerem tel. 535-015-850 lub adresem mailowym:
k.olszewska@krainaodkrywcy.pl.

IX. KRYTERIA OCENY OFERTY

Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty w oparciu o następujące kryteria:
a) C – Cena: 70% (maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów – 70)
b) G – Okres udzielenia gwarancji w miesiącach: 30% (maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów – 30)
Łączna ilość możliwych do uzyskania punktów: 100 (100%)
Właściwa dla każdej oferty liczba punktów (P) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
P = C + G

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyskała największą liczbę punktów.

 X. OPIS PRZYZNAWANIA PUNKTACJI

a) Cena (dotyczy ceny za kompleksową usługę, zgodnie z Załącznikiem nr 1 i opisem zamówienia)

C = (Cm / Cb) * 70, gdzie:
C – Liczba punktów przyznanych za kryterium ceny
Cm – Cena najniższa spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert
Cb – Cena analizowanej oferty
Końcowa liczba punktów zaokrąglona zostanie do dwóch miejsc po przecinku.

b) Okres udzielenia gwarancji

G = (Gb / Gm) * 30, gdzie
G – liczba punktów przyznana za kryterium okresu udzielenia gwarancji,
Gb – okres gwarancji (w miesiącach) analizowanej oferty,
Gm – okres gwarancji (w miesiącach) najdłuższy spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert.
Największą liczbę punktów (tj. 30) za kryterium okresu udzielenia gwarancji otrzyma Oferent, który zaproponuje najdłuższy okres gwarancji, którą obejmie cały komplet zamówienia.
W toku analizy i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.
UWAGA: okres gwarancji proszę podać w pełnych miesiącach.

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

a) Oferent powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji i przedstawić ofertę zgodnie z jej wymaganiami,
b) Oferent składa ofertę obejmującą całość zamówienia (dotyczącą wykonania kompletnej usługi),
c) Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert cząstkowych,
d) Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania,
e) W cenie usługi Oferent zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywalne koszty związane z realizacją zamówienia szczegółowo wskazane w niniejszym zapytaniu oraz wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego zapytania ofertowego, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa.
f) Oferta powinna być sporządzona na Formularzu Ofertowym (załącznik nr 2) i podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty,
g) Podpisy złożone przez Oferenta powinny zawierać imię i nazwisko lub pieczęć imienną,
h) Oferta powinna być sporządzona czytelnie na piśmie w języku polskim,
i) Oferta powinna zawierać:
– cenę (PLN netto oraz brutto) wykonania całości przedmiotu zamówienia oraz koszty jednostkowe (PLN netto oraz brutto) dla każdego wskazanego towaru,
– oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych,
j) Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być skreślone i parafowane przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert wraz z datą,
k) Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową zgodnie z ustawą z dn. 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm. ) Oferent winien zabezpieczyć w ofercie w osobnej kopercie z dopiskiem „Tylko do wiadomości Zamawiającego”,
l) Wszystkie strony dokumentów stanowiące ofertę, powinny być ze sobą trwale połączone (np. zszyte, zbindowane, stanowić jeden plik dokumentów),
m) Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w jednym egzemplarzu,
n) Oferent może przed upływem terminu składania zmienić lub wycofać ofertę. Ze zmiany oferty powinno w jasny sposób wynikać, które pozycje i dane zostały zmienione. Wprowadzenie zmiany powinno odbywać się zgodnie z zasadami obowiązującymi przy składaniu oferty,
o) Wycofanie oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez Oferenta bądź też uprawioną przez niego na piśmie osobę. Procedura wycofania następuje zgodnie z zasadami składania oferty.
p) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w umowie dotyczących terminu dostawy

XII. WYŁĄCZENIE

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Realizatora usługi osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
1. uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
2. posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji
3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

XIII. SPOSÓB INFORMOWANIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona zostanie na stronie Zamawiającego www.krainaodkrywcy.pl oraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl.

XIV. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

 XV. FORMA FINANSOWANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie jest współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach prowadzonego projektu pn. „Kraina Odkrywcy w Zabrzu”, Działanie 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3.

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Do zapytania ofertowego dołączono:

 Załącznik nr 1 – Zestawienie mebli

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 

Załącznik nr 4 – Treść zapytania ofertowego

Załącznik nr 5 – Klauzula informacyjna

 Zatwierdził:
Karolina Olszewska – Kierownik Projektu
Tel 535-015-850
E- mail: k.olszewska@krainaodkrywcy.pl 

Informacja o wybranym wykonawcy
Nierozstrzygnięte – Brak ofert

ZAPYTANIE OFERTOWE 3/KOZ/2019

Data publikacji: 26.11.2019 r.

 

W związku realizacją projektu „Kraina Odkrywcy w Zabrzu” o nr  RPSL.08.01.03-24-07C3/17-00 realizowanego w okresie od 01.03.2019 r. do 31.10.2020 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3., poszukujemy Realizatora usługi, polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu posiłków (usługa cateringowa) dla dzieci w wieku od ukończonego 20 tygodnia do 3 roku życia na potrzeby realizowanego projektu.

Kategoria, według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
55321000-6 Usługi przygotowywania posiłków
55520000-1 Usługi dostarczania posiłków

ZAMAWIAJĄCY:

Kraina Odkrywcy Sp. z o.o, ul. Bronowicka 86/2, 30-091 Kraków
NIP: 677-239-68-05, REGON: 363301565
tel./fax. (12) 633 33 67

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegająca na przygotowaniu i dostarczeniu posiłków według potrzeb Zamawiającego obejmujących: I śniadanie, II śniadanie, dwudaniowy obiad (zupa i drugie danie) oraz podwieczorek dla dzieci w wieku od ukończonego 20 tygodnia do 3 roku życia, przebywających w placówce przy ul. Wolności 199 w Zabrzu, w ramach projektu „Kraina Odkrywcy w Zabrzu” o nr  RPSL.08.01.03-24-07C3/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. Maksymalna liczba dzieci wynosi 64.

3. Liczba wydawanych posiłków będzie uzależniona od frekwencji dzieci w żłobku oraz deklaracji rodziców.

4. O liczbie wydawanych I śniadań, II śniadań na dany dzień Realizator usługi będzie informowany do godz. 13:00 dnia poprzedzającego dzień wydawania śniadań. O liczbie wydawanych obiadów, podwieczorków na dany dzień Realizator usługi będzie informowany do godz. 9:00 danego dnia. Realizator usługi będzie dostarczał ilość posiłków na podstawie uzyskanych informacji.

5. Realizator usługi będzie wystawiał faktury/rachunek za każdy miesiąc, zgodnie z faktycznie dostarczaną liczbą posiłków na podstawie przedłożonego do akceptacji Zamawiającemu dokumentu określającego liczbę dzieci dla których zamówiono i dostarczono posiłki każdego dnia.

6. Realizator usługi zobowiązuje się do przygotowania i dostarczenia posiłków w dni, w które prowadzona jest opieka nad dziećmi do lat 3 w placówce w Zabrzu przy ul. Wolności 199 tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych i dni ustawowo wolnych od pracy.

7. Realizator usługi podejmuje się dostarczać posiłki do godz. 8:00 – I śniadanie oraz II śniadanie, do godz. 12:00 – dwudaniowy obiad, podwieczorek.

8. Jadłospis zawierający informacje na temat wartości kalorycznej posiłków, układany będzie przez Realizatora usługi minimum na 5 dni z góry i zatwierdzany przez osobę z uprawnieniami dietetyka ze strony Realizatora usługi. Realizator usługi ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu jadłospis na 3 dni przed dniem jego obowiązywania. Zamawiający ma prawo do dokonywania zmian w jadłospisie przedstawionym przez Realizatora usługi.

9. Posiłki dostarczane przez Realizatora usługi muszą być przygotowywane z produktów najwyższej jakości, w konsystencji dostosowanej do wieku dzieci od ukończonego 20 tygodnia do 3 roku życia. Dostarczane posiłki muszą spełniać wymagania wymienione w obowiązujących przepisach prawa dotyczącego żywności w szczególności:

 • Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r. Nr 136 poz. 914 z późn. zm.),
 • Ustawy z dnia 28 listopada 2014r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015r., poz. 35),
 • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016r., poz. 1154),
 • Obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2014 r., poz. 669),
 • Rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustalające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. bezpieczeństwa żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności,
 • Rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych,
 • Rozporządzenia (WE) Nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004r., w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylającym dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG.

10. Realizator usługi zobowiązany jest do zachowania diet pokarmowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb dzieci, zgodnie z informacją otrzymaną od Zamawiającego (dotyczy diet dla dzieci z alergiami, z zaleceniami diety bezglutenowej, bezmlecznej).

11. Dzienny jadłospis powinien obejmować dania mięsne, półmięsne oraz jarskie, półjarskie, jak również uwzględnić urozmaicenie posiłków ze względu na sezonowość i święta. Posiłki winny być wykonywane z naturalnych produktów z gwarancją świeżości artykułów i produktów, bez używania produktów typu instant czy gotowych półproduktów (np. mrożone pierogi, klopsy itp.). Mięso nie może być MOM (mięso oddzielone mechanicznie).

12. Realizator usługi jest zobowiązany do dostarczania posiłków we własnym zakresie. Posiłki powinny być dostarczane w specjalistycznych termosach do przewożenia posiłków i opakowaniach dających gwarancję utrzymania właściwej temperatury.

13. Porcjowanie i wydawanie posiłków dzieciom w żłobku należeć będzie do obowiązków personelu własnego Zamawiającego.

14. Realizator usługi ma obowiązek zabierać odpady, brudne termosy, opakowania.

II. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Planowany termin podpisania umowy: 27.12.2019 r.
Planowany termin rozpoczęcia realizacji usługi: 30.12.2019 r.
Miejsce realizacji zamówienia: placówka zajmująca się opieką nad dziećmi od ukończonego 20 tygodnia do lat 3, znajdująca się na terenie miasta Zabrza przy ul. Wolności 199.

III. OPIS WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

Oferent powinien przygotować ofertę na Formularzu Ofertowym załączonym do niniejszego zapytania wg załącznika nr 1, złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym (załącznik nr 2), oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3) oraz oświadczenie dotyczące spełniania kryterium klauzul społecznych (załącznik nr 4). Dodatkowo Oferent winien dołączyć rekomendacje świadczonych usług cateringowych dla placówek żłobkowych w latach 2017-2019.

IV. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY

Oferty należy składać do dnia 04.12.2019 r. (liczy się data wpływu dokumentów do biura Zamawiającego / na wskazany adres mailowy). Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z realizacją zamówienia.

V. MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT

Ofertę (załącznik 1) wraz z oświadczeniami (załącznik 2, załącznik 3 oraz załącznik 4) i rekomendacjami należy składać pocztą tradycyjną bądź osobiście w oddziale firmy Zamawiającego przy ul. Bronowickiej 86/2, 30-091 Kraków lub pocztą elektroniczną poprzez przesłanie skanów wypełnionych i podpisanych dokumentów w formacie .pdf na adres: k.olszewska@krainaodkrywcy.pl.

 VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W postępowaniu mogą uczestniczyć Oferenci, którzy:

a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
d) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Realizatorem usługi mogą być wyłącznie firmy, które posiadają pozytywną opinię sanitarną dotyczącą przygotowania mieszanek dla dzieci poniżej 1 roku życia.
Działalność Realizatora musi obejmować społeczną i zawodową integrację osób będących członkami co najmniej jednej z poniższych grup społecznie marginalizowanych:
a) osób niepełnosprawnych w  rozumieniu ustawy z  dnia  27  sierpnia  1997    o rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  oraz  zatrudnianiu  osób  niepełnosprawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 777, z późn. zm.);
b) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20   kwietnia   2004   o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.);
c) osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 665, z późn. zm.), mających trudności w integracji ze środowiskiem;
d) osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 882);
e) osób bezdomnych w  rozumieniu ustawy z  dnia  12  marca  2004    o  pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 38, z późn. zm.);
f) osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej  status  uchodźcy  lub  ochronę uzupełniającą, o których mowa w ustawie z  dnia  13 czerwca  2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom  ochrony  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej  (Dz.    z  2017  r. poz. 60, z późn. zm.);
g) osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia;
h) osób będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, w szczególności będących członkami  mniejszości  narodowych  i  etnicznych  w rozumieniu ustawy z  dnia  6 stycznia  2005    o mniejszościach narodowych  i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 823).

lub:

W związku z realizacją zamówienia Realizator zatrudnia osoby z co najmniej jednej z poniższych grup:

a) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
b) młodocianych, o których mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego;
c) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z  dnia  27  sierpnia  1997    o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
d) innych osób niż określone w pkt a, b lub c, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1828) lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli spełnienia przez Realizatora warunków postępowania. W sytuacji powstania niezgodności w wynikach kontroli ze złożonym oświadczeniem oferent może zostać wykluczony z postępowania.

VII. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Karolina Olszewska – kierownik projektu, pod numerem tel. 535-015-850 lub adresem mailowym k.olszewska@krainaodkrywcy.pl.

 VIII. KRYTERIA OCENY OFERTY

Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty w oparciu o następujące kryteria:

 • Cena netto/brutto za całodzienne wyżywienie (I śniadanie, II śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek) dla jednego dziecka uwzględniająca punkty od 1-15 ujęte w pkt. I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – 70%,
 • Rekomendacje świadczonych usług cateringowych dla placówek żłobkowych z ostatnich 3 lat (lata 2017-2019) – 30%.

 Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty w oparciu o następujące kryteria:

 1. a) C – Cena: 70% (maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów – 70)
 2. b) R – Rekomendacje: 30% (maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów – 30)

Łączna ilość możliwych do uzyskania punktów: 100 pkt. (100%).

Właściwa dla każdej oferty liczba punktów (P) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru: P = C + R

 Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyskała największą liczbę punktów.

 IX. OPIS PRZYZNAWANIA PUNKTACJI

a) Cena (dotyczy ceny za kompleksową usługę, zgodnie z opisem zamówienia):

 C = (Cm / Cb) * 70, gdzie

 C – Liczba punktów przyznanych za kryterium ceny netto/brutto

Cm – Cena najniższa spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert

Cb – Cena analizowanej oferty

 Końcowa liczba punktów zaokrąglona zostanie do dwóch miejsc po przecinku.

Podana cena musi obejmować cenę  netto/brutto oraz wszystkie koszty związane z realizacją usługi. Cena musi być podana w złotych polskich. Cena zostanie ustalona na okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegać zmianom.

b) Rekomendacje świadczonych usług cateringowych dla placówek żłobkowych z ostatnich 3 lat (lata 2017-2019):

Za kryterium rekomendacji maksymalnie można uzyskać 30 pkt. Liczba punktów jest zależna od liczby przedstawionych rekomendacji w zakresie dotychczasowej realizacji usług cateringowych dla placówek do opieki nad dziećmi do lat 3.

 

Liczba rekomendacji

 

Liczba punktów

 

1 – 5 5
6 – 10 10
11 – 15 20
16 i > 30

 Za brak jakichkolwiek rekomendacji przyznane zostanie 0 pkt.

 Ostateczna liczba punktów stanowić będzie sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

 X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferent powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji i przedstawić ofertę zgodnie z jej wymaganiami.

2. Oferent składa ofertę obejmującą całość zamówienia (dotyczącą wykonania kompletnej usługi).

3. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert cząstkowych.

4. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania.

5. W cenie usługi Oferent zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywalne koszty związane z realizacją zamówienia szczegółowo wskazane w niniejszym zapytaniu oraz wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego zapytania ofertowego, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa.

6. Oferta powinna być sporządzona na Formularzu Oferty (załącznik 1) i podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.

7. Podpisy złożone przez Oferenta powinny zawierać imię i nazwisko lub pieczęć imienną.

8. Oferta powinna być sporządzona czytelnie na piśmie w języku polskim.

9. Oferta powinna zawierać:

– cenę netto i brutto dziennego zestawu (I śniadanie, II śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek) dla jednego dziecka,

– rekomendacje w zakresie świadczenia usług cateringowych dla placówek do opieki nad dziećmi do lat 3 w latach 2017-2019,

– oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych,

– oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

– oświadczenie o spełnianiu klauzul społecznych.

10. Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być skreślone i parafowane przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert wraz z datą.

11. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową zgodnie z ustawą z dn. 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.) Oferent winien zabezpieczyć w ofercie w osobnej kopercie z dopiskiem „Tylko do wiadomości Zamawiającego”.

12. Wszystkie strony dokumentów stanowiące ofertę, powinny być ze sobą trwale połączone (np. zszyte, zbindowane, stanowić jeden plik dokumentów).

13. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w jednym egzemplarzu.

14. Oferent może przed upływem terminu składania zmienić lub wycofać ofertę. Ze zmiany oferty powinno w jasny sposób wynikać, które pozycje i dane zostały zmienione. Wprowadzenie zmiany powinno odbywać się zgodnie z zasadami obowiązującymi przy składaniu oferty.

15. Wycofanie oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez Oferenta bądź też uprawioną przez niego na piśmie osobę. Procedura wycofania następuje zgodnie z zasadami składania oferty.

 XI. WYŁĄCZENIE

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Realizatora usługi osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:

 1. uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,
 3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 XII. SPOSÓB INFORMOWANIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona zostanie na stronie Zamawiającego: www.krainaodkrywcy.pl oraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl.

 XIII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

 XIV. ZMIANY W UMOWIE

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w umowie dotyczących godzin dostawy posiłków.

 XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Do zapytania ofertowego dołączono:

Załącznik 1 – Formularz Ofertowy 

Załącznik 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Załącznik 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik 4 – Oświadczenie dotyczące spełniania kryterium klauzul społecznych

Załącznik 5 – Klauzula informacyjna

Załącznik 6 – Treść zapytania ofertowego

Zatwierdził:
Karolina Olszewska – kierownik projektu
Tel. 535-015-850
E- mail: k.olszewska@krainaodkrywcy.pl

Informacje o wybranym wykonawcy:
Nierozstrzygnięte – brak ofert

ZAPYTANIE OFERTOWE 18/KOIII/2019

Data publikacji: 15.11.2019 r.

 

W związku realizacją projektu „Kraina Odkrywcy w Krakowie (III)” o nr  RPMP.08.05.00-12-0087/17-00 realizowanego w okresie  od 01.09.2018 r. do 19.12.2019 r w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.5. Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym, poszukujemy Realizatora usługi, polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu posiłków (usługa cateringowa) dla dzieci w wieku od ukończonego 20 tygodnia do 3 roku życia na potrzeby realizowanego projektu.

 

 Kategoria, według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

55321000-6 Usługi przygotowywania posiłków

55520000-1 Usługi dostarczania posiłków

 

ZAMAWIAJĄCY:

GINT Grzegorz Jasiński, ul. Bronowicka 86/2, 30-091 Kraków

NIP: 7342922019, REGON: 120614545

tel./fax. (12) 633 33 67

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegająca na przygotowaniu i dostarczeniu posiłków według potrzeb Zamawiającego obejmujących: I śniadanie, II śniadanie, dwudaniowy obiad (zupa i drugie danie) oraz podwieczorek dla dzieci w wieku od ukończonego 20 tygodnia do 3 roku życia, przebywających w placówce na ul. Odmętowej 97 w Krakowie, w ramach projektu „Kraina Odkrywcy w Krakowie (III)” o nr  RPMP.08.05.00-12-0087/17-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 2. Maksymalna liczba dzieci wynosi 42.
 3. Liczba wydawanych posiłków będzie uzależniona od frekwencji dzieci w żłobku oraz deklaracji rodziców.
 4. O liczbie wydawanych I śniadań, II śniadań na dany dzień Realizator usługi będzie informowany do godz. 13:00 dnia poprzedzającego dzień wydawania śniadań. O liczbie wydawanych obiadów, podwieczorków na dany dzień Realizator usługi będzie informowany do godz. 9:00 danego dnia. Realizator usługi będzie dostarczał ilość posiłków na podstawie uzyskanych informacji.
 5. Realizator usługi będzie wystawiał faktury/rachunek za każdy miesiąc, zgodnie z faktycznie dostarczaną liczbą posiłków na podstawie przedłożonego do akceptacji Zamawiającemu dokumentu określającego liczbę dzieci dla których zamówiono i dostarczono posiłki każdego dnia.
 6. Realizator usługi zobowiązuje się do przygotowania i dostarczenia posiłków w dni, w które prowadzona jest opieka nad dziećmi do lat 3 w placówce w Krakowie na ul. Odmętowej 97 tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych i dni ustawowo wolnych od pracy.
 7. Realizator usługi podejmuje się dostarczać posiłki do godz. 8:00 – I śniadanie oraz II śniadanie, do godz. 12:00 – dwudaniowy obiad, podwieczorek.
 8. Jadłospis zawierający informacje na temat wartości kalorycznej posiłków, układany będzie przez Realizatora usługi minimum na 5 dni z góry i zatwierdzany przez osobę z uprawnieniami dietetyka ze strony Realizatora usługi. Realizator usługi ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu jadłospis na 3 dni przed dniem jego obowiązywania. Zamawiający ma prawo do dokonywania zmian w jadłospisie przedstawionym przez Realizatora usługi.
 9. Posiłki dostarczane przez Realizatora usługi muszą być przygotowywane z produktów najwyższej jakości, w konsystencji dostosowanej do wieku dzieci od ukończonego 20 tygodnia do 3 roku życia. Dostarczane posiłki muszą spełniać wymagania wymienione w obowiązujących przepisach prawa dotyczącego żywności w szczególności:
 • Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r. Nr 136 poz. 914 z późn. zm.),
 • Ustawy z dnia 28 listopada 2014r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015r., poz. 35),
 • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016r., poz. 1154),
 • Obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2014 r., poz. 669),
 • Rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustalające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. bezpieczeństwa żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności,
 • Rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych,
 • Rozporządzenia (WE) Nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004r., w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylającym dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG.
 1. Realizator usługi zobowiązany jest do zachowania diet pokarmowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb dzieci, zgodnie z informacją otrzymaną od Zamawiającego (dotyczy diet dla dzieci z alergiami, z zaleceniami diety bezglutenowej, bezmlecznej).
 2. Dzienny jadłospis powinien obejmować dania mięsne, półmięsne oraz jarskie, półjarskie, jak również uwzględnić urozmaicenie posiłków ze względu na sezonowość i święta. Posiłki winny być wykonywane z naturalnych produktów z gwarancją świeżości artykułów i produktów, bez używania produktów typu instant czy gotowych półproduktów (np. mrożone pierogi, klopsy itp.). Mięso nie może być MMO (mięso odkostnione mechanicznie).
 3. Realizator usługi jest zobowiązany do dostarczania posiłków we własnym zakresie. Posiłki powinny być dostarczane w specjalistycznych termosach do przewożenia posiłków i opakowaniach dających gwarancję utrzymania właściwej temperatury.
 4. Porcjowanie i wydawanie posiłków dzieciom w żłobku należeć będzie do obowiązków personelu własnego Zamawiającego.
 5. Realizator usługi ma obowiązek zabierać odpady, brudne termosy, opakowania.

 

TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Planowany termin podpisania umowy: 25.11.2019 r.

Planowany termin rozpoczęcia realizacji usługi: od 26.11.2019 r.

Miejsce realizacji zamówienia: placówka zajmująca się opieką nad dziećmi od ukończonego 20 tygodnia do lat 3, znajdująca się na terenie miasta Krakowa na ul. Odmętowej 97

OPIS WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

Oferent powinien przygotować ofertę na Formularzu Ofertowym załączonym do niniejszego zapytania wg załącznika nr 1, złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym (załącznik nr 2), oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3) oraz oświadczenie dotyczące spełniania kryterium klauzul społecznych (załącznik nr 4). Dodatkowo Oferent winien dołączyć rekomendacje świadczonych usług cateringowych dla placówek żłobkowych w latach 2014 – 2018.

TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY

Oferty należy składać do dnia 23.11.2019 r. (liczy się data wpływu dokumentów do biura Zamawiającego / na wskazany adres mailowy). Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z realizacją zamówienia.

MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT

Ofertę (załącznik nr 1) wraz z oświadczeniami (załącznik nr 2, załącznik nr 3 oraz załącznik nr 4) i rekomendacjami należy składać pocztą tradycyjną bądź osobiście w oddziale firmy Zamawiającego przy ul. Bronowickiej 86/2, 30-091 Kraków lub pocztą elektroniczną poprzez przesłanie skanów wypełnionych i podpisanych dokumentów w formacie .pdf na adres: b.wojtowicz@krainaodkrywcy.pl

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. W postępowaniu mogą uczestniczyć Oferenci, którzy:
 2. a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 3. b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 4. c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 5. d) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 6. Działalność Realizatora musi obejmować społeczną i zawodową integrację osób będących członkami co najmniej jednej z poniższych grup społecznie marginalizowanych:
 7. a) osób niepełnosprawnych w  rozumieniu ustawy z  dnia  27  sierpnia  1997    o rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  oraz  zatrudnianiu  osób  niepełnosprawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 777, z późn. zm.);
 8. b) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20   kwietnia   2004   o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.);
 9. c) osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 665, z późn. zm.), mających trudności w integracji ze środowiskiem;
 10. d) osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 882);
 11. e) osób bezdomnych w  rozumieniu ustawy z  dnia  12  marca  2004    o  pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 38, z późn. zm.);
 12. f) osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej  status  uchodźcy  lub  ochronę uzupełniającą, o których mowa w ustawie z  dnia  13 czerwca  2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom  ochrony  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej  (Dz.    z  2017  r. poz. 60, z późn. zm.);
 13. g) osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia;
 14. h) osób będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, w szczególności będących członkami  mniejszości  narodowych  i  etnicznych  w rozumieniu ustawy z  dnia  6 stycznia  2005    o mniejszościach narodowych  i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 823).

lub:

W związku z realizacją zamówienia Realizator zatrudnia osoby z co najmniej jednej z poniższych grup:

 1. a) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 2. b) młodocianych, o których mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego;
 3. c) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z  dnia  27  sierpnia  1997    o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 4. d) innych osób niż określone w pkt a, b lub c, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1828) lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli spełnienia przez Realizatora warunków postępowania. W sytuacji powstania niezgodności w wynikach kontroli ze złożonym oświadczeniem oferent może zostać wykluczony z postępowania.

 

ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Bernardeta Wójtowicz – kierownik projektu, pod numerem tel. 12 633 33 67 lub adresem mailowym b.wojtowicz@krainaodkrywcy.pl

 

KRYTERIA OCENY OFERTY

Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty w oparciu o następujące kryteria:

 • Cena netto/brutto za całodzienne wyżywienie (I śniadanie, II śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek) dla jednego dziecka uwzględniająca punkty od 1-15 ujęte w pkt. I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – 70%,
 • Rekomendacje świadczonych usług cateringowych dla placówek żłobkowych z ostatnich 3 lat (lata 2014-2018) – 30%.

Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty w oparciu o następujące kryteria:

 1. a) C – Cena: 70% (maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów – 70)
 2. b) R – Rekomendacje: 30% (maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów – 30)

Łączna ilość możliwych do uzyskania punktów: 100 pkt. (100%).

Właściwa dla każdej oferty liczba punktów (P) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

 P = C + R

 Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyskała największą liczbę punktów.

 

OPIS PRZYZNAWANIA PUNKTACJI

 1. a) Cena (dotyczy ceny za kompleksową usługę, zgodnie z opisem zamówienia)

 

C = (Cm / Cb) * 70, gdzie

 

C – Liczba punktów przyznanych za kryterium ceny netto/brutto

Cm – Cena najniższa spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert

Cb – Cena analizowanej oferty

 

Końcowa liczba punktów zaokrąglona zostanie do dwóch miejsc po przecinku.

Podana cena musi obejmować cenę  netto/brutto oraz wszystkie koszty związane z realizacją usługi. Cena musi być podana w złotych polskich. Cena zostanie ustalona na okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegać zmianom.

 

 1. b) Rekomendacje świadczonych usług cateringowych dla placówek żłobkowych z ostatnich 3 lat (lata 2014-2018)

Za kryterium rekomendacji maksymalnie można uzyskać 30 pkt. Liczba punktów jest zależna od liczby przedstawionych rekomendacji w zakresie dotychczasowej realizacji usług cateringowych dla placówek do opieki nad dziećmi do lat 3.

 

Liczba rekomendacji

 

Liczba punktów

 

1 – 5 5
6 – 10 10
11 – 15 20
16 i > 30

Za brak jakichkolwiek rekomendacji przyznane zostanie 0 pkt.

 

Ostateczna liczba punktów stanowić będzie sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Oferent powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji i przedstawić ofertę zgodnie z jej wymaganiami.
 2. Oferent składa ofertę obejmującą całość zamówienia (dotyczącą wykonania kompletnej usługi).
 3. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert cząstkowych.
 4. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania.
 5. W cenie usługi Oferent zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywalne koszty związane z realizacją zamówienia szczegółowo wskazane w niniejszym zapytaniu oraz wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego zapytania ofertowego, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa.
 6. Oferta powinna być sporządzona na Formularzu Oferty (załącznik nr 1) i podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.
 7. Podpisy złożone przez Oferenta powinny zawierać imię i nazwisko lub pieczęć imienną.
 8. Oferta powinna być sporządzona czytelnie na piśmie w języku polskim.
 9. Oferta powinna zawierać:

– cenę netto i brutto dziennego zestawu (I śniadanie, II śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek) dla jednego dziecka,

– rekomendacje w zakresie świadczenia usług cateringowych dla placówek do opieki nad dziećmi do lat 3 w latach 2014-2018,

– oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych,

– oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

– oświadczenie o spełnianiu klauzul społecznych.

 1. Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być skreślone i parafowane przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert wraz z datą.
 2. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową zgodnie z ustawą z dn. 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.) Oferent winien zabezpieczyć w ofercie w osobnej kopercie z dopiskiem „Tylko do wiadomości Zamawiającego”.
 3. Wszystkie strony dokumentów stanowiące ofertę, powinny być ze sobą trwale połączone (np. zszyte, zbindowane, stanowić jeden plik dokumentów).
 4. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w jednym egzemplarzu.
 5. Oferent może przed upływem terminu składania zmienić lub wycofać ofertę. Ze zmiany oferty powinno w jasny sposób wynikać, które pozycje i dane zostały zmienione. Wprowadzenie zmiany powinno odbywać się zgodnie z zasadami obowiązującymi przy składaniu oferty.
 6. Wycofanie oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez Oferenta bądź też uprawioną przez niego na piśmie osobę. Procedura wycofania następuje zgodnie z zasadami składania oferty.

WYŁĄCZENIE

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Realizatora usługi osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:

 1. uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,
 3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

SPOSÓB INFORMOWANIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona zostanie na stronie Zamawiającego: www.krainaodkrywcy.pl oraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

 

 ZMIANY W UMOWIE

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w umowie dotyczących godzin dostawy posiłków.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Do zapytania ofertowego dołączono:

Zał. 1 – Formularz ofertowy

Zał. 2 – Oświadczenie o braku powiązań

Zał. 3 – Oświadczenie o spełnienie warunków

Zał. 4 – Klauzule społ (oświadczenie)

Zał. 5 – klauzula informacyjna

Zał. 6 – Zapytanie ofertowe

 

Zatwierdził:

Bernardeta Wójtowicz – kierownik projektu

Tel. 12 633 33 67

E- mail: b.wojtowicz@krainaodkrywcy.pl

 

Informacja o wybranym wykonawcy

Gastro-Partner s.c. Grażyna Niechaj Zbigniew Niechaj
32-050 Skawina, ul. Piłsudzkiego 10
NIP 679-016-39-68

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 17/KOIII/2019

Data publikacji: 05.11.2019 r.

 

W związku realizacją projektu „Kraina Odkrywcy w Krakowie (III)” o nr  RPMP.08.05.00-12-0087/17-00 realizowanego w okresie  od 01.09.2018 r. do 19.12.2019 r w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.5. Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym, poszukujemy Realizatora usługi, polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu posiłków (usługa cateringowa) dla dzieci w wieku od ukończonego 20 tygodnia do 3 roku życia na potrzeby realizowanego projektu.

 

 Kategoria, według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

55321000-6 Usługi przygotowywania posiłków

55520000-1 Usługi dostarczania posiłków

 

ZAMAWIAJĄCY:

GINT Grzegorz Jasiński, ul. Bronowicka 86/2, 30-091 Kraków

NIP: 7342922019, REGON: 120614545

tel./fax. (12) 633 33 67

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegająca na przygotowaniu i dostarczeniu posiłków według potrzeb Zamawiającego obejmujących: I śniadanie, II śniadanie, dwudaniowy obiad (zupa i drugie danie) oraz podwieczorek dla dzieci w wieku od ukończonego 20 tygodnia do 3 roku życia, przebywających w placówce na ul. Odmętowej 97 w Krakowie, w ramach projektu „Kraina Odkrywcy w Krakowie (III)” o nr  RPMP.08.05.00-12-0087/17-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 2. Maksymalna liczba dzieci wynosi 42.
 3. Liczba wydawanych posiłków będzie uzależniona od frekwencji dzieci w żłobku oraz deklaracji rodziców.
 4. O liczbie wydawanych I śniadań, II śniadań na dany dzień Realizator usługi będzie informowany do godz. 13:00 dnia poprzedzającego dzień wydawania śniadań. O liczbie wydawanych obiadów, podwieczorków na dany dzień Realizator usługi będzie informowany do godz. 9:00 danego dnia. Realizator usługi będzie dostarczał ilość posiłków na podstawie uzyskanych informacji.
 5. Realizator usługi będzie wystawiał faktury/rachunek za każdy miesiąc, zgodnie z faktycznie dostarczaną liczbą posiłków na podstawie przedłożonego do akceptacji Zamawiającemu dokumentu określającego liczbę dzieci dla których zamówiono i dostarczono posiłki każdego dnia.
 6. Realizator usługi zobowiązuje się do przygotowania i dostarczenia posiłków w dni, w które prowadzona jest opieka nad dziećmi do lat 3 w placówce w Krakowie na ul. Odmętowej 97 tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych i dni ustawowo wolnych od pracy.
 7. Realizator usługi podejmuje się dostarczać posiłki do godz. 8:00 – I śniadanie oraz II śniadanie, do godz. 12:00 – dwudaniowy obiad, podwieczorek.
 8. Jadłospis zawierający informacje na temat wartości kalorycznej posiłków, układany będzie przez Realizatora usługi minimum na 5 dni z góry i zatwierdzany przez osobę z uprawnieniami dietetyka ze strony Realizatora usługi. Realizator usługi ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu jadłospis na 3 dni przed dniem jego obowiązywania. Zamawiający ma prawo do dokonywania zmian w jadłospisie przedstawionym przez Realizatora usługi.
 9. Posiłki dostarczane przez Realizatora usługi muszą być przygotowywane z produktów najwyższej jakości, w konsystencji dostosowanej do wieku dzieci od ukończonego 20 tygodnia do 3 roku życia. Dostarczane posiłki muszą spełniać wymagania wymienione w obowiązujących przepisach prawa dotyczącego żywności w szczególności:
 • Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r. Nr 136 poz. 914 z późn. zm.),
 • Ustawy z dnia 28 listopada 2014r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015r., poz. 35),
 • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016r., poz. 1154),
 • Obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2014 r., poz. 669),
 • Rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustalające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. bezpieczeństwa żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności,
 • Rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych,
 • Rozporządzenia (WE) Nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004r., w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylającym dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG.
 1. Realizator usługi zobowiązany jest do zachowania diet pokarmowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb dzieci, zgodnie z informacją otrzymaną od Zamawiającego (dotyczy diet dla dzieci z alergiami, z zaleceniami diety bezglutenowej, bezmlecznej).
 2. Dzienny jadłospis powinien obejmować dania mięsne, półmięsne oraz jarskie, półjarskie, jak również uwzględnić urozmaicenie posiłków ze względu na sezonowość i święta. Posiłki winny być wykonywane z naturalnych produktów z gwarancją świeżości artykułów i produktów, bez używania produktów typu instant czy gotowych półproduktów (np. mrożone pierogi, klopsy itp.). Mięso nie może być MMO (mięso odkostnione mechanicznie).
 3. Realizator usługi jest zobowiązany do dostarczania posiłków we własnym zakresie. Posiłki powinny być dostarczane w specjalistycznych termosach do przewożenia posiłków i opakowaniach dających gwarancję utrzymania właściwej temperatury.
 4. Porcjowanie i wydawanie posiłków dzieciom w żłobku należeć będzie do obowiązków personelu własnego Zamawiającego.
 5. Realizator usługi ma obowiązek zabierać odpady, brudne termosy, opakowania.

 

TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Planowany termin podpisania umowy: 14.11.2019 r.

Planowany termin rozpoczęcia realizacji usługi: od 15.11.2019 r.

Miejsce realizacji zamówienia: placówka zajmująca się opieką nad dziećmi od ukończonego 20 tygodnia do lat 3, znajdująca się na terenie miasta Krakowa na ul. Odmętowej 97

OPIS WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

Oferent powinien przygotować ofertę na Formularzu Ofertowym załączonym do niniejszego zapytania wg załącznika nr 1, złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym (załącznik nr 2), oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3) oraz oświadczenie dotyczące spełniania kryterium klauzul społecznych (załącznik nr 4). Dodatkowo Oferent winien dołączyć rekomendacje świadczonych usług cateringowych dla placówek żłobkowych w latach 2014 – 2018.

TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY

Oferty należy składać do dnia 13.11.2019 r. (liczy się data wpływu dokumentów do biura Zamawiającego / na wskazany adres mailowy). Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z realizacją zamówienia.

 MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT

Ofertę (załącznik nr 1) wraz z oświadczeniami (załącznik nr 2, załącznik nr 3 oraz załącznik nr 4) i rekomendacjami należy składać pocztą tradycyjną bądź osobiście w oddziale firmy Zamawiającego przy ul. Bronowickiej 86/2, 30-091 Kraków lub pocztą elektroniczną poprzez przesłanie skanów wypełnionych i podpisanych dokumentów w formacie .pdf na adres: b.wojtowicz@krainaodkrywcy.pl

 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. W postępowaniu mogą uczestniczyć Oferenci, którzy:
 2. a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 3. b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 4. c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 5. d) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 6. Realizatorem usługi mogą być wyłącznie firmy, które posiadają pozytywną opinię sanitarną dotyczącą przygotowania mieszanek dla dzieci poniżej 1 roku życia.
 7. Działalność Realizatora musi obejmować społeczną i zawodową integrację osób będących członkami co najmniej jednej z poniższych grup społecznie marginalizowanych:
 8. a) osób niepełnosprawnych w  rozumieniu ustawy z  dnia  27  sierpnia  1997    o rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  oraz  zatrudnianiu  osób  niepełnosprawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 777, z późn. zm.);
 9. b) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20   kwietnia   2004   o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.);
 10. c) osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 665, z późn. zm.), mających trudności w integracji ze środowiskiem;
 11. d) osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 882);
 12. e) osób bezdomnych w  rozumieniu ustawy z  dnia  12  marca  2004    o  pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 38, z późn. zm.);
 13. f) osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej  status  uchodźcy  lub  ochronę uzupełniającą, o których mowa w ustawie z  dnia  13 czerwca  2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom  ochrony  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej  (Dz.    z  2017  r. poz. 60, z późn. zm.);
 14. g) osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia;
 15. h) osób będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, w szczególności będących członkami  mniejszości  narodowych  i  etnicznych  w rozumieniu ustawy z  dnia  6 stycznia  2005    o mniejszościach narodowych  i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 823).

lub:

W związku z realizacją zamówienia Realizator zatrudnia osoby z co najmniej jednej z poniższych grup:

 1. a) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 2. b) młodocianych, o których mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego;
 3. c) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z  dnia  27  sierpnia  1997    o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 4. d) innych osób niż określone w pkt a, b lub c, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1828) lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli spełnienia przez Realizatora warunków postępowania. W sytuacji powstania niezgodności w wynikach kontroli ze złożonym oświadczeniem oferent może zostać wykluczony z postępowania.

 

ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Bernardeta Wójtowicz – kierownik projektu, pod numerem tel. 12 633 33 67 lub adresem mailowym b.wojtowicz@krainaodkrywcy.pl

 

KRYTERIA OCENY OFERTY

Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty w oparciu o następujące kryteria:

 • Cena netto/brutto za całodzienne wyżywienie (I śniadanie, II śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek) dla jednego dziecka uwzględniająca punkty od 1-15 ujęte w pkt. I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – 70%,
 • Rekomendacje świadczonych usług cateringowych dla placówek żłobkowych z ostatnich 3 lat (lata 2014-2018) – 30%.

 Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty w oparciu o następujące kryteria:

 1. a) C – Cena: 70% (maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów – 70)
 2. b) R – Rekomendacje: 30% (maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów – 30)

Łączna ilość możliwych do uzyskania punktów: 100 pkt. (100%).

 Właściwa dla każdej oferty liczba punktów (P) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

 P = C + R

 Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyskała największą liczbę punktów.

 

OPIS PRZYZNAWANIA PUNKTACJI

 1. a) Cena (dotyczy ceny za kompleksową usługę, zgodnie z opisem zamówienia)

 

C = (Cm / Cb) * 70, gdzie

 

C – Liczba punktów przyznanych za kryterium ceny netto/brutto

Cm – Cena najniższa spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert

Cb – Cena analizowanej oferty

 

Końcowa liczba punktów zaokrąglona zostanie do dwóch miejsc po przecinku.

Podana cena musi obejmować cenę  netto/brutto oraz wszystkie koszty związane z realizacją usługi. Cena musi być podana w złotych polskich. Cena zostanie ustalona na okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegać zmianom.

 

 1. b) Rekomendacje świadczonych usług cateringowych dla placówek żłobkowych z ostatnich 3 lat (lata 2014-2018)

Za kryterium rekomendacji maksymalnie można uzyskać 30 pkt. Liczba punktów jest zależna od liczby przedstawionych rekomendacji w zakresie dotychczasowej realizacji usług cateringowych dla placówek do opieki nad dziećmi do lat 3.  

 

Liczba rekomendacji

 

Liczba punktów

 

1 – 5

5

6 – 10

10

11 – 15

20

16 i >

30

Za brak jakichkolwiek rekomendacji przyznane zostanie 0 pkt.

 

Ostateczna liczba punktów stanowić będzie sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Oferent powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji i przedstawić ofertę zgodnie z jej wymaganiami.
 2. Oferent składa ofertę obejmującą całość zamówienia (dotyczącą wykonania kompletnej usługi).
 3. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert cząstkowych.
 4. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania.
 5. W cenie usługi Oferent zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywalne koszty związane z realizacją zamówienia szczegółowo wskazane w niniejszym zapytaniu oraz wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego zapytania ofertowego, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa.
 6. Oferta powinna być sporządzona na Formularzu Oferty (załącznik nr 1) i podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.
 7. Podpisy złożone przez Oferenta powinny zawierać imię i nazwisko lub pieczęć imienną.
 8. Oferta powinna być sporządzona czytelnie na piśmie w języku polskim.
 9. Oferta powinna zawierać:

– cenę netto i brutto dziennego zestawu (I śniadanie, II śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek) dla jednego dziecka,

– rekomendacje w zakresie świadczenia usług cateringowych dla placówek do opieki nad dziećmi do lat 3 w latach 2014-2018,  

– oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych,

– oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

– oświadczenie o spełnianiu klauzul społecznych.

 1. Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być skreślone i parafowane przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert wraz z datą.
 2. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową zgodnie z ustawą z dn. 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.) Oferent winien zabezpieczyć w ofercie w osobnej kopercie z dopiskiem „Tylko do wiadomości Zamawiającego”.
 3. Wszystkie strony dokumentów stanowiące ofertę, powinny być ze sobą trwale połączone (np. zszyte, zbindowane, stanowić jeden plik dokumentów).
 4. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w jednym egzemplarzu.
 5. Oferent może przed upływem terminu składania zmienić lub wycofać ofertę. Ze zmiany oferty powinno w jasny sposób wynikać, które pozycje i dane zostały zmienione. Wprowadzenie zmiany powinno odbywać się zgodnie z zasadami obowiązującymi przy składaniu oferty.
 6. Wycofanie oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez Oferenta bądź też uprawioną przez niego na piśmie osobę. Procedura wycofania następuje zgodnie z zasadami składania oferty.

WYŁĄCZENIE

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Realizatora usługi osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:

 1. uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,
 3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

SPOSÓB INFORMOWANIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona zostanie na stronie Zamawiającego: www.krainaodkrywcy.pl oraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

 

 ZMIANY W UMOWIE

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w umowie dotyczących godzin dostawy posiłków.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Do zapytania ofertowego dołączono:

Zał. 1 – Formularz ofertowy

Zał. 2 – Oświadczenie o braku powiązań

Zał. 3 – Oświadczenie o spełnienie warunków

Zał. 4 – Klauzule społ (oświadczenie)

Zał. 5 – klauzula informacyjna

Zał. 6 – Zapytanie ofertowe

 

Zatwierdził:

Bernardeta Wójtowicz – kierownik projektu

Tel. 12 633 33 67

E- mail: b.wojtowicz@krainaodkrywcy.pl

 

Informacja o wybranym wykonawcy
Nierozstrzygnięte – Brak ofert spełniających kryteria

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 4/KOKII/2019

Data publikacji: 10.02.2020 r.

W związku realizacją projektu „Kraina Odkrywcy w Katowicach (II)” o nr RPSL.08.01.03-24-07BG/17 realizowanego w okresie od 01.07.2019 r. do 31.01.2021 r w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, poszukujemy Realizatora usługi, polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu posiłków (usługa cateringowa) dla dzieci w wieku od ukończonego 20 tygodnia do 3 roku życia na potrzeby realizowanego projektu.

Kategoria, według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
55321000-6 Usługi przygotowywania posiłków
55520000-1 Usługi dostarczania posiłków

ZAMAWIAJĄCY:
GINT Grzegorz Jasiński, ul. Bronowicka 86/2, 30-091 Kraków
NIP: 734-292-20-19, REGON: 120614545,
Tel. 12 633 33 67

 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegająca na przygotowaniu i dostarczeniu posiłków według potrzeb Zamawiającego obejmujących: I śniadanie, II śniadanie, dwudaniowy obiad (zupa i drugie danie) oraz podwieczorek dla dzieci w wieku od ukończonego 20 tygodnia do 3 roku życia, przebywających w placówce na ul. Braci Mniejszych 4 w Katowicach, w ramach projektu „Kraina Odkrywcy w Katowicach (II)” o nr RPSL.08.01.03-24-07BG/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Maksymalna liczba dzieci wynosi 72.
3. Liczba wydawanych posiłków będzie uzależniona od frekwencji dzieci w żłobku oraz deklaracji rodziców.
4. O liczbie wydawanych I śniadań, II śniadań na dany dzień Realizator usługi będzie informowany do godz. 13:00 dnia poprzedzającego dzień wydawania śniadań. O liczbie wydawanych obiadów, podwieczorków na dany dzień Realizator usługi będzie informowany do godz. 9:00 danego dnia. Realizator usługi będzie dostarczał ilość posiłków na podstawie uzyskanych informacji.
5. Realizator usługi będzie wystawiał faktury/rachunek za każdy miesiąc, zgodnie z faktycznie dostarczaną liczbą posiłków na podstawie przedłożonego do akceptacji Zamawiającemu dokumentu określającego liczbę dzieci dla których zamówiono i dostarczono posiłki każdego dnia.
6. Realizator usługi zobowiązuje się do przygotowania i dostarczenia posiłków w dni, w które prowadzona jest opieka nad dziećmi do lat 3 w placówce w Katowicach na ul. Braci Mniejszych 4 tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych i dni ustawowo wolnych od pracy.
7. Realizator usługi podejmuje się dostarczać posiłki do godz. 8:00 – I śniadanie oraz II śniadanie, do godz. 12:00 – dwudaniowy obiad, podwieczorek.
8. Jadłospis zawierający informacje na temat wartości kalorycznej posiłków, układany będzie przez Realizatora usługi minimum na 5 dni z góry i zatwierdzany przez osobę z uprawnieniami dietetyka ze strony Realizatora usługi. Realizator usługi ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu jadłospis na 3 dni przed dniem jego obowiązywania. Zamawiający ma prawo do dokonywania zmian w jadłospisie przedstawionym przez Realizatora usługi.
9. Posiłki dostarczane przez Realizatora usługi muszą być przygotowywane z produktów najwyższej jakości, w konsystencji dostosowanej do wieku dzieci od ukończonego 20 tygodnia do 3 roku życia. Dostarczane posiłki muszą spełniać wymagania wymienione w obowiązujących przepisach prawa dotyczącego żywności w szczególności:
● Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r. Nr 136 poz. 914 z późn. zm.),
● Ustawy z dnia 28 listopada 2014r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015r., poz. 35),
● Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016r., poz. 1154),
● Obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2014 r., poz. 669),
● Rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustalające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. bezpieczeństwa żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności,
● Rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych,
● Rozporządzenia (WE) Nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004r., w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylającym dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG.
10. Realizator usługi zobowiązany jest do zachowania diet pokarmowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb dzieci, zgodnie z informacją otrzymaną od Zamawiającego (dotyczy diet dla dzieci z alergiami, z zaleceniami diety bezglutenowej, bezmlecznej).
11. Dzienny jadłospis powinien obejmować dania mięsne, półmięsne oraz jarskie, półjarskie, jak również uwzględnić urozmaicenie posiłków ze względu na sezonowość i święta. Posiłki winny być wykonywane z naturalnych produktów z gwarancją świeżości artykułów i produktów, bez używania produktów typu instant czy gotowych półproduktów (np. mrożone pierogi, klopsy itp.). Mięso nie może być MMO (mięso odkostnione mechanicznie).
12. Realizator usługi jest zobowiązany do dostarczania posiłków we własnym zakresie. Posiłki powinny być dostarczane w specjalistycznych termosach do przewożenia posiłków i opakowaniach dających gwarancję utrzymania właściwej temperatury.
13. Porcjowanie i wydawanie posiłków dzieciom w żłobku należeć będzie do obowiązków personelu własnego Zamawiającego.
14. Realizator usługi ma obowiązek zabierać odpady, brudne termosy, opakowania.

II. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Planowany termin podpisania umowy: 24.02.2020 r.
Planowany termin rozpoczęcia realizacji usługi: od 1.03.2020 r.
Miejsce realizacji zamówienia: placówka zajmująca się opieką nad dziećmi od ukończonego 20 tygodnia do lat 3, znajdująca się na terenie miasta Katowic na ul. Braci Mniejszych 4.

III. OPIS WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
Oferent powinien przygotować ofertę na Formularzu Ofertowym załączonym do niniejszego zapytania wg załącznika nr 1, złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym (załącznik nr 2), oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3) oraz oświadczenie dotyczące spełniania kryterium klauzul społecznych (załącznik nr 4). Dodatkowo Oferent winien dołączyć rekomendacje świadczonych usług cateringowych dla placówek żłobkowych w latach 2014 – 2018.

IV. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
Oferty należy składać do dnia 23.02.2020 r. (liczy się data wpływu dokumentów do biura
Zamawiającego / na wskazany adres mailowy). Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Złożenie oferty nie jest równoznaczne z realizacją zamówienia.

V. MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT
Ofertę (załącznik nr 1) wraz z oświadczeniami (załącznik nr 2, załącznik nr 3 oraz załącznik nr 4) i rekomendacjami należy składać pocztą tradycyjną bądź osobiście w biurze projektu ul. Harcerzy Września 1939 r. nr 5, 40-659 Katowice lub pocztą elektroniczną poprzez przesłanie skanów wypełnionych i podpisanych dokumentów w formacie .pdf na adres: m.kukielka@krainaodkrywcy.pl

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. W postępowaniu mogą uczestniczyć Oferenci, którzy:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
d) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Realizatorem usługi mogą być wyłącznie firmy, które posiadają pozytywną opinię sanitarną dotyczącą przygotowania mieszanek dla dzieci poniżej 1 roku życia.
3. Działalność Realizatora musi obejmować społeczną i zawodową integrację osób będących członkami co najmniej jednej z poniższych grup społecznie marginalizowanych:
a) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 777, z późn. zm.);
b) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.);
c) osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 665, z późn. zm.), mających trudności w integracji ze środowiskiem;
d) osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 882);
e) osób bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 38, z późn. zm.);
f) osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, z późn. zm.);
g) osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia;
h) osób będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, w szczególności będących członkami mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 823).
lub:
W związku z realizacją zamówienia Realizator zatrudnia osoby z co najmniej jednej z poniższych
grup:
a) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
b) młodocianych, o których mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego;
c) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
d) innych osób niż określone w pkt a, b lub c, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1828) lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli spełnienia przez Realizatora warunków postępowania. W sytuacji powstania niezgodności w wynikach kontroli ze złożonym oświadczeniem oferent może zostać wykluczony z postępowania.

VII. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Michalina Kukielka – kierownik projektu, pod numerem tel. 534 971 870 lub adresem mailowym m.kukielka@krainaodkrywcy.pl

 VIII. KRYTERIA OCENY OFERTY
Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty w oparciu o następujące kryteria:
● Cena netto/brutto za całodzienne wyżywienie (I śniadanie, II śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek) dla jednego dziecka uwzględniająca punkty od 1-15 ujęte w pkt. I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – 70%,
● Rekomendacje świadczonych usług cateringowych dla placówek żłobkowych z ostatnich 3 lat (lata 2014-2018) – 30%.

Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty w oparciu o następujące kryteria:
a) C – Cena: 70% (maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów – 70)
b) R – Rekomendacje: 30% (maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów – 30)

Łączna ilość możliwych do uzyskania punktów: 100 pkt. (100%).

Właściwa dla każdej oferty liczba punktów (P) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
P = C + R
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyskała największą liczbę punktów.

IX. OPIS PRZYZNAWANIA PUNKTACJI
a) Cena (dotyczy ceny za kompleksową usługę, zgodnie z opisem zamówienia)
C = (Cm / Cb) * 70, gdzie
C – Liczba punktów przyznanych za kryterium ceny netto/brutto
Cm – Cena najniższa spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert
Cb – Cena analizowanej oferty

Końcowa liczba punktów zaokrąglona zostanie do dwóch miejsc po przecinku.
Podana cena musi obejmować cenę netto/brutto oraz wszystkie koszty związane z realizacją
usługi. Cena musi być podana w złotych polskich. Cena zostanie ustalona na okres obowiązywania
umowy i nie będzie podlegać zmianom.

b) Rekomendacje świadczonych usług cateringowych dla placówek żłobkowych z ostatnich 3 lat
(lata 2014-2018)
Za kryterium rekomendacji maksymalnie można uzyskać 30 pkt. Liczba punktów jest zależna od
liczby przedstawionych rekomendacji w zakresie dotychczasowej realizacji usług cateringowych
dla placówek do opieki nad dziećmi do lat 3.

Liczba rekomendacji

 

Liczba punktów

 

1 – 5 5
6 – 10 10
11 – 15 20
16 i > 30

Za brak jakichkolwiek rekomendacji przyznane zostanie 0 pkt.

Ostateczna liczba punktów stanowić będzie sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferent powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji i przedstawić ofertę zgodnie z jej wymaganiami.
2. Oferent składa ofertę obejmującą całość zamówienia (dotyczącą wykonania kompletnej usługi).
3. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert cząstkowych.
4. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania.
5. W cenie usługi Oferent zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywalne koszty związane z realizacją zamówienia szczegółowo wskazane w niniejszym zapytaniu oraz wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego zapytania ofertowego, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa.
6. Oferta powinna być sporządzona na Formularzu Oferty (załącznik nr 1) i podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.
7. Podpisy złożone przez Oferenta powinny zawierać imię i nazwisko lub pieczęć imienną.
8. Oferta powinna być sporządzona czytelnie na piśmie w języku polskim.
9. Oferta powinna zawierać:
– cenę netto i brutto dziennego zestawu (I śniadanie, II śniadanie, obiad dwudaniowy,
podwieczorek) dla jednego dziecka,
– rekomendacje w zakresie świadczenia usług cateringowych dla placówek do opieki nad dziećmi
do lat 3 w latach 2014-2018,
– oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych,
– oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
– oświadczenie o spełnianiu klauzul społecznych.
10. Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być skreślone i parafowane przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert wraz z datą.
11. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową zgodnie z ustawą z dn. 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.) Oferent winien zabezpieczyć w ofercie w osobnej kopercie z dopiskiem „Tylko do wiadomości Zamawiającego”.
12. Wszystkie strony dokumentów stanowiące ofertę, powinny być ze sobą trwale połączone (np. zszyte, zbindowane, stanowić jeden plik dokumentów).
13. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w jednym egzemplarzu.
14. Oferent może przed upływem terminu składania zmienić lub wycofać ofertę. Ze zmiany oferty powinno w jasny sposób wynikać, które pozycje i dane zostały zmienione. Wprowadzenie zmiany powinno odbywać się zgodnie z zasadami obowiązującymi przy składaniu oferty.
15. Wycofanie oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez Oferenta bądź też uprawioną przez niego na piśmie osobę. Procedura wycofania następuje zgodnie z zasadami składania oferty.

XI. WYŁĄCZENIE
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Realizatora usługi osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
1. uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,
3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

XII. SPOSÓB INFORMOWANIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona zostanie na stronie Zamawiającego: www.krainaodkrywcy.pl oraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl.

XIII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

XIV. ZMIANY W UMOWIE
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w umowie dotyczących godzin dostawy posiłków.

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Do zapytania ofertowego dołączono:

Załącznik 1 – Formularz Ofertowy

Załącznik 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Załącznik 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik 4 – Oświadczenie dotyczące spełniania kryterium klauzul społecznych

Załącznik 5 – Klauzula informacyjna

Załącznik 6 – Treść zapytania ofertowego

 

Zatwierdził:
Michalina Kukiełka – kierownik projektu
Tel. 534 971 870
E- mail: m.kukielka@krainaodkrywcy.pl

Informacje o wybranym wykonawcy:
KAJMAK Sp. z o.o.
ul. Opolska 1/3
41-500 Chorzów
Data wpłynięcia: 20.02.2020 r.
Cena za całodzienne wyżywienie: 11,50 zł brutto

Pełna lista podmiotów:
1. KAJMAK Sp. z o.o.
2. Spółdzielnia Socjalna „OPOKA”

ul.Bronowicka 86/2, Kraków

tel./fax: +48 12 633 33 67

biuro@krainaodkrywcy.pl