ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/KOZ/2019

Katowice, dnia 10.05.2019 r.
Data aktualizacji: 20.05.2019 r.

Zmianie uległy:
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA,
II. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA,
IV. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY,
Załącznik nr 1 – Zakres realizacji.

W związku z realizacją projektu „Kraina odkrywcy w Zabrzu” o nr RPSL.08.01.03-24-07C3/17-00, realizowanego w okresie od 01.03.2019 r. do 30.09.2020 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3., poszukujemy Realizatora usługi, polegającej na wykonaniu projektu architektoniczno-budowlanego, zmiany sposobu użytkowania oraz przystosowania lokalu o pow. 515 m2 przy ul. Wolności 191 (41-800 Zabrze) na lokal o funkcji żłobka.

Kategoria, według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne.

ZAMAWIAJĄCY:

Kraina Odkrywcy Sp. z o.o., ul. Bronowicka 86/2, 30-091 Kraków,
NIP: 6772396805, REGON: 363301565,
tel./fax. (12) 633 33 67.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia stanowi usługa polegającej na wykonaniu projektu architektoniczno-budowlanego, zmiany sposobu użytkowania oraz przystosowania lokalu o pow. 515 m2 przy ul. Wolności 191 (41-800 Zabrze) na lokal o funkcji żłobka dla projektu „Kraina odkrywcy w Zabrzu” o nr RPSL.08.01.03-24-07C3/17-00. Szczegółowa lista wytycznych znajduje się w załączniku nr 1.

II. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Termin realizacji zamówienia: do 10 czerwca 2019 roku. Miejsce: lokal przy ul. Wolności 191 (41-800 Zabrze).

III. OPIS WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

Oferent powinien przygotować ofertę na Formularzu Ofertowym, załączonym do niniejszego zapytania wg załącznika nr 2 oraz złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym (załącznik nr 3).

IV. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY

Oferty należy składać do dnia: 27 maja 2019 roku (liczy się data wpływu dokumentów do biura Zamawiającego). Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z realizacją zamówienia.

V. MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT

Ofertę (załącznik 2) wraz z oświadczeniem o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym należy składać pocztą tradycyjną lub osobiście w oddziale firmy Zamawiającego przy ul. Bronowickiej 86/2, 30-091 Kraków lub pocztą elektroniczną poprzez przesłanie skanów wypełnionych i podpisanych dokumentów w formacie pdf na adres: k.olszewska@krainaodkrywcy.pl.

VI. PŁATNOŚCI

Zamawiający dokona płatności na podstawie wystawionej przez Realizatora faktury VAT lub rachunku. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania płatności zaliczkowej w kwocie nie wyższej niż 50% wartości całego zamówienia.

VII. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Kierownik Projektu, Karolina Olszewska, pod numerem tel. 535 015 850 lub adresem mailowym: k.olszewska@krainaodkrywcy.pl.

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

a) Oferent powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji i przedstawić ofertę zgodnie z jej wymaganiami,
b) Oferent składa ofertę obejmującą całość zamówienia (dotyczącą wykonania kompletnej usługi),
c) Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert cząstkowych,
d) Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania,
e) W cenie usługi Oferent zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywalne koszty związane z realizacją zamówienia szczegółowo wskazane w niniejszym zapytaniu oraz wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego zapytania ofertowego, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa,
f) Oferta powinna być sporządzona na Formularzu Oferty (załącznik nr 2) i podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty,
g) Podpisy złożone przez Oferenta powinny zawierać imię i nazwisko lub pieczęć imienną,
h) Oferta powinna być sporządzona czytelnie na piśmie w języku polskim,
i) Oferta powinna zawierać:
• cenę netto i brutto wykonania całości przedmiotu zamówienia,
• oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych,
j) Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być skreślone i parafowane przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert wraz z datą,
k) Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową zgodnie z ustawą z dn. 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm. ) Oferent winien zabezpieczyć w ofercie w osobnej kopercie z dopiskiem „Tylko do wiadomości Zamawiającego”,
l) Wszystkie strony dokumentów stanowiące ofertę, powinny być ze sobą trwale połączone (np. zszyte, zbindowane, stanowić jeden plik dokumentów),
m) Dopuszcza się możliwość wysłania oferty drogą elektroniczną (format PDF) na adres mailowy: k.olszewska@krainaodkrywcy.pl,
n) Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w jednym egzemplarzu,
o) Oferent może przed upływem terminu składania zmienić lub wycofać ofertę. Ze zmiany oferty powinno w jasny sposób wynikać, które pozycje i dane zostały zmienione. Wprowadzenie zmiany powinno odbywać się zgodnie z zasadami obowiązującymi przy składaniu oferty,
p) Wycofanie oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez Oferenta bądź też uprawioną przez niego na piśmie osobę. Procedura wycofania następuje zgodnie z zasadami składania oferty.

IX. WYŁĄCZENIE

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Realizatora usługi osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
1. uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,
3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

X. SPOSÓB INFORMOWANIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wszyscy Oferenci, którzy złożą ofertę zawiadomieni zostaną o wynikach postępowania w formie elektroniczne (e-mail) na adres e-mail wskazany w ofercie.

XI. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

XII. ZMIANY W UMOWIE

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w umowie dotyczących terminu realizacji zamówienia.

XIII. FORMA FINANSOWANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie jest współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach prowadzonego projektu pn. „Kraina Odkrywcy w Zabrzu”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Do zapytania ofertowego dołączono:
Załącznik nr 1 – Zakres realizacji

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie

Załącznik nr 4 – Rzut lokalu

Zatwierdził:
Karolina Olszewska – Kierownik Projektu
Tel. 535 015 850
E- mail: k.olszewska@krainaodkrywcy.plkrainaodkrywcy.pl

 

INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY:
Rozstrzygnięty
JAN MRÓZ GAJDAROS
ul. Władysława Żeleńskiego 18
31-353 Kraków

ul.Bronowicka 86/2, Kraków

tel./fax: +48 12 633 33 67

biuro@krainaodkrywcy.pl