ZAPYTANIE OFERTOWE nr 16/KOIII/2019

Data publikacji: 11.04.2019 r.

W związku realizacją projektu „Kraina Odkrywcy w Krakowie (III)” o nr RPMP.08.05.00-120087/17/00 realizowanego w okresie od 01.09.2018 r. do 31.10.2019 r w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.5. Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym, poszukujemy Realizatora usługi, polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu posiłków (usługa cateringowa) dla dzieci w wieku od ukończonego 20 tygodnia do 3 roku życia na potrzeby realizowanego projektu.

Kategoria, według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
55321000-6 Usługi przygotowywania posiłków
55520000-1 Usługi dostarczania posiłków

ZAMAWIAJĄCY: 

GINT Grzegorz Jasiński, ul. Konopnickiej 18/40, 33-300 Nowy Sącz,
NIP: 7342922019,
REGON: 120614545 tel./fax. (12) 633 33 67

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegająca na przygotowaniu i dostarczeniu posiłków według potrzeb Zamawiającego obejmujących: I śniadanie, II śniadanie, dwudaniowy obiad (zupa i drugie danie) oraz podwieczorek dla dzieci w wieku od ukończonego 20 tygodnia do 3 roku życia, przebywających w placówkach na ul. Odmętowej 97 w Krakowie, w ramach projektu „Kraina Odkrywcy w Krakowie (III)” o nr RPMP.08.05.00-12-0087/17/00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Maksymalna liczba dzieci wynosi 42.
3. Liczba wydawanych posiłków będzie uzależniona od frekwencji dzieci w żłobku oraz deklaracji rodziców.
4. O liczbie wydawanych I śniadań, II śniadań na dany dzień Realizator usługi będzie informowany do godz. 15:00 dnia poprzedzającego dzień wydawania śniadań. O liczbie wydawanych obiadów, podwieczorków na dany dzień Realizator usługi będzie informowany do godz. 8:30 danego dnia. Realizator usługi będzie dostarczał ilość posiłków na podstawie uzyskanych informacji.
5. Realizator usługi będzie wystawiał faktury/rachunek za każdy miesiąc, zgodnie z faktycznie dostarczaną liczbą posiłków na podstawie przedłożonego do akceptacji Zamawiającemu dokumentu określającego liczbę dzieci dla których zamówiono i dostarczono posiłki każdego dnia.
6. Realizator usługi zobowiązuje się do przygotowania i dostarczenia posiłków w dni, w które prowadzona jest opieka nad dziećmi do lat 3 w placówce w Krakowie przy os. Kombatantów 9 tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych i dni ustawowo wolnych od pracy.
7. Realizator usługi podejmuje się dostarczać posiłki do godz. 8:00 – I śniadanie oraz II śniadanie, do godz. 12:00 – dwudaniowy obiad, podwieczorek.
8. Jadłospis zawierający informacje na temat wartości kalorycznej posiłków, układany będzie przez Realizatora usługi minimum na 5 dni z góry i zatwierdzany przez osobę z uprawnieniami dietetyka ze strony Realizatora usługi. Realizator usługi ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu jadłospis na 3 dni przed dniem jego obowiązywania. Zamawiający ma prawo do dokonywania zmian w jadłospisie przedstawionym przez Realizatora usługi.
9. Posiłki dostarczane przez Realizatora usługi muszą być przygotowywane z produktów najwyższej jakości, w konsystencji dostosowanej do wieku dzieci od ukończonego 20 tygodnia do 3 roku życia. Dostarczane posiłki muszą spełniać wymagania wymienione w obowiązujących przepisach prawa dotyczącego żywności w szczególności:
 Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r. Nr 136 poz. 914 z późn. zm.),
 Ustawy z dnia 28 listopada 2014r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015r., poz. 35),
 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016r., poz. 1154),
 Obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o jakości handlowej artykułów rolnospożywczych (Dz. U. z 2014 r., poz. 669),
 Rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustalające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. bezpieczeństwa żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności,
 Rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych,
 Rozporządzenia (WE) Nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004r., w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylającym dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG.
10. Realizator usługi zobowiązany jest do zachowania diet pokarmowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb dzieci, zgodnie z informacją otrzymaną od Zamawiającego (dotyczy diet dla dzieci z alergiami, z zaleceniami diety bezglutenowej, bezmlecznej).
11. Dzienny jadłospis powinien obejmować dania mięsne, półmięsne oraz jarskie, półjarskie, jak również uwzględnić urozmaicenie posiłków ze względu na sezonowość i święta. Posiłki winny być wykonywane z naturalnych produktów z gwarancją świeżości artykułów i produktów, bez używania produktów typu instant czy gotowych półproduktów (np. mrożone pierogi, klopsy itp.). Mięso nie może być MMO (mięso odkostnione mechanicznie).
12. Realizator usługi jest zobowiązany do dostarczania posiłków we własnym zakresie. Posiłki powinny być dostarczane w specjalistycznych termosach do przewożenia posiłków i opakowaniach dających gwarancję utrzymania właściwej temperatury.
13. Porcjowanie i wydawanie posiłków dzieciom w żłobku należeć będzie do obowiązków personelu własnego Zamawiającego.
15. Realizator usługi ma obowiązek zabierać odpady, brudne termosy, opakowania.

II. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Planowany termin podpisania umowy: 23.04.2019 r.
Planowany termin rozpoczęcia realizacji usługi: od 24.04.2019 r.
Miejsce realizacji zamówienia: placówka zajmujące się opieką nad dziećmi do lat 3, znajdująca się na terenie miasta Krakowa ul. Odmętowej 97.

III. OPIS WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
Oferent powinien przygotować ofertę na Formularzu Ofertowym załączonym do niniejszego zapytania wg załącznika nr 1, złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym (załącznik nr 2), oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3) oraz oświadczenie dotyczące spełniania kryterium klauzul społecznych ( załącznik nr 4). Dodatkowo Oferent winien dołączyć rekomendacje świadczonych usług cateringowych dla placówek żłobkowych w latach 2014-2018.

IV. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
Oferty należy składać do dnia 19.04.2019 r. (liczy się data wpływu dokumentów do biura Zamawiającego / na wskazany adres mailowy). Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z realizacją zamówienia.

V. MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT
Ofertę (załącznik nr 1) wraz z oświadczeniami (załącznik nr 2, załącznik nr 3 oraz załącznik nr 4) i rekomendacjami należy składać pocztą tradycyjną bądź osobiście w oddziale firmy Zamawiającego przy ul. Bronowickiej 86/2, 30-091 Kraków lub pocztą elektroniczną poprzez przesłanie skanów wypełnionych i podpisanych dokumentów w formacie .pdf na adres: m.bolanowska@krainaodkrywcy.pl

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. W postępowaniu mogą uczestniczyć Oferenci, którzy:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
d) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Realizatorem usługi mogą być wyłącznie firmy, które posiadają pozytywną opinię sanitarną dotyczącą przygotowania mieszanek dla dzieci poniżej 1 roku życia.
3. Działalność Realizatora musi obejmować społeczną i zawodową integrację osób będących członkami co najmniej jednej z poniższych grup społecznie marginalizowanych:
a) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 777, z późn. zm.);
b) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.);
c) osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 665, z późn. zm.), mających trudności w integracji ze środowiskiem;
d) osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 882);
e) osób bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 38, z późn. zm.);
f) osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, z późn. zm.);
g) osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia;
h) osób będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, w szczególności będących członkami mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 823).
lub:
W związku z realizacją zamówienia Realizator zatrudnia osoby z co najmniej jednej z poniższych grup:
a) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
b) młodocianych, o których mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego;
c) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
d) innych osób niż określone w pkt a, b lub c, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1828) lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli spełnienia przez Realizatora warunków postępowania. W sytuacji powstania niezgodności w wynikach kontroli ze złożonym oświadczeniem oferent może zostać wykluczony z postępowania.

VII. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Małgorzata Bolanowska – kierownik projektu, pod numerem tel. 531 789 787 lub adresem mailowym m.bolanowska@krainaodkrywcy.pl

VIII. KRYTERIA OCENY OFERTY
Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty w oparciu o następujące kryteria:
 Cena brutto za całodzienne wyżywienie (I śniadanie, II śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek) dla jednego dziecka uwzględniająca punkty od 1-15 ujęte w pkt. I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – 70%,
 Rekomendacje świadczonych usług cateringowych dla placówek żłobkowych z ostatnich 3 lat (lata 2014-2018) – 30%.

Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty w oparciu o następujące kryteria:
a) C – Cena: 70% (maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów – 70)
b) R – Rekomendacje: 30% (maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów – 30)
Łączna ilość możliwych do uzyskania punktów: 100 pkt. (100%).

Właściwa dla każdej oferty liczba punktów (P) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

P = C + R

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyskała największą liczbę punktów.

IX. OPIS PRZYZNAWANIA PUNKTACJI

a) Cena (dotyczy ceny za kompleksową usługę, zgodnie z opisem zamówienia)
C = (Cm / Cb) * 70, gdzie
C – Liczba punktów przyznanych za kryterium ceny brutto Cm – Cena najniższa spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert Cb – Cena analizowanej oferty

Końcowa liczba punktów zaokrąglona zostanie do dwóch miejsc po przecinku. Podana cena musi obejmować cenę brutto oraz wszystkie koszty związane z realizacją usługi. Cena musi być podana w złotych polskich. Cena zostanie ustalona na okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegać zmianom.

b) Rekomendacje świadczonych usług cateringowych dla placówek żłobkowych z ostatnich 3 lat (lata 2014-2018) Za kryterium rekomendacji maksymalnie można uzyskać 30 pkt. Liczba punktów jest zależna od liczby przedstawionych rekomendacji w zakresie dotychczasowej realizacji usług cateringowych dla placówek do opieki nad dziećmi do lat 3.
Liczba rekomendacji

Liczba punktów

1 – 5           ->   5
6 – 10       ->    10
11 – 15       ->  20
16 i >         ->   30

Za brak jakichkolwiek rekomendacji przyznane zostanie 0 pkt.

Ostateczna liczba punktów stanowić będzie sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferent powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji i przedstawić ofertę zgodnie z jej wymaganiami.
2. Oferent składa ofertę obejmującą całość zamówienia (dotyczącą wykonania kompletnej usługi).
3. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert cząstkowych.
4. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania.
5. W cenie usługi Oferent zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywalne koszty związane z realizacją zamówienia szczegółowo wskazane w niniejszym zapytaniu oraz wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego zapytania ofertowego, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa.
6. Oferta powinna być sporządzona na Formularzu Oferty (załącznik nr 1) i podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.
7. Podpisy złożone przez Oferenta powinny zawierać imię i nazwisko lub pieczęć imienną.
8. Oferta powinna być sporządzona czytelnie na piśmie w języku polskim.
9. Oferta powinna zawierać: – cenę netto i brutto dziennego zestawu (I śniadanie, II śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek) dla jednego dziecka, – rekomendacje w zakresie świadczenia usług cateringowych dla placówek do opieki nad dziećmi do lat 3 w latach 2014-2018, – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, – oświadczenie o spełnianiu klauzul społecznych.
10. Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być skreślone i parafowane przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert wraz z datą.
11. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową zgodnie z ustawą z dn. 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.) Oferent winien zabezpieczyć w ofercie w osobnej kopercie z dopiskiem „Tylko do wiadomości Zamawiającego”.
12. Wszystkie strony dokumentów stanowiące ofertę, powinny być ze sobą trwale połączone (np. zszyte, zbindowane, stanowić jeden plik dokumentów).
13. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w jednym egzemplarzu.
14. Oferent może przed upływem terminu składania zmienić lub wycofać ofertę. Ze zmiany oferty powinno w jasny sposób wynikać, które pozycje i dane zostały zmienione. Wprowadzenie zmiany powinno odbywać się zgodnie z zasadami obowiązującymi przy składaniu oferty.
15. Wycofanie oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez Oferenta bądź też uprawioną przez niego na piśmie osobę. Procedura wycofania następuje zgodnie z zasadami składania oferty.

XI. WYŁĄCZENIE
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Realizatora usługi osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
1. uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,
3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

XII. SPOSÓB INFORMOWANIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona zostanie na stronie Zamawiającego: www.krainaodkrywcy.pl oraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl

XIII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

XIV. ZMIANY W UMOWIE
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w umowie dotyczących godzin dostawy posiłków.

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Do zapytania ofertowego dołączono: 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w zapytaniu
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o spełnieniu kryterium klauzul społecznych
Załącznik nr 5 – Klauzula ifnormacyjana
Załącznik nr 6 – Treść zapytania ofertowego

Zatwierdził: 
Małgorzata Bolanowska – Kierownik Projektu
Tel. 530 393 605
E- mail: m.bolanowska@krainaodkrywcy.pl

Informacje o wybranym wykonawcy:

Nierozstrzygnięte – brak ofert

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15/KOIII/2019

Data publikacji: 29.03.2019 r.

W związku realizacją projektu „Kraina Odkrywcy w Krakowie (III)” o nr RPMP.08.05.00-120087/17/00 realizowanego w okresie od 01.09.2018 r. do 31.10.2019 r w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.5. Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym, poszukujemy Realizatora usługi, polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu posiłków (usługa cateringowa) dla dzieci w wieku od ukończonego 20 tygodnia do 3 roku życia na potrzeby realizowanego projektu.

Kategoria, według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
55321000-6 Usługi przygotowywania posiłków
55520000-1 Usługi dostarczania posiłków

ZAMAWIAJĄCY: 

GINT Grzegorz Jasiński, ul. Konopnickiej 18/40, 33-300 Nowy Sącz,
NIP: 7342922019,
REGON: 120614545 tel./fax. (12) 633 33 67

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegająca na przygotowaniu i dostarczeniu posiłków według potrzeb Zamawiającego obejmujących: I śniadanie, II śniadanie, dwudaniowy obiad (zupa i drugie danie) oraz podwieczorek dla dzieci w wieku od ukończonego 20 tygodnia do 3 roku życia, przebywających w placówkach na ul. Odmętowej 97 w Krakowie, w ramach projektu „Kraina Odkrywcy w Krakowie (III)” o nr RPMP.08.05.00-12-0087/17/00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Maksymalna liczba dzieci wynosi 42.
3. Liczba wydawanych posiłków będzie uzależniona od frekwencji dzieci w żłobku oraz deklaracji rodziców.
4. O liczbie wydawanych I śniadań, II śniadań na dany dzień Realizator usługi będzie informowany do godz. 13:00 dnia poprzedzającego dzień wydawania śniadań. O liczbie wydawanych obiadów, podwieczorków na dany dzień Realizator usługi będzie informowany do godz. 9:00 danego dnia. Realizator usługi będzie dostarczał ilość posiłków na podstawie uzyskanych informacji.
5. Realizator usługi będzie wystawiał faktury/rachunek za każdy miesiąc, zgodnie z faktycznie dostarczaną liczbą posiłków na podstawie przedłożonego do akceptacji Zamawiającemu dokumentu określającego liczbę dzieci dla których zamówiono i dostarczono posiłki każdego dnia.
6. Realizator usługi zobowiązuje się do przygotowania i dostarczenia posiłków w dni, w które prowadzona jest opieka nad dziećmi do lat 3 w placówce w Krakowie przy os. Kombatantów 9 tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych i dni ustawowo wolnych od pracy.
7. Realizator usługi podejmuje się dostarczać posiłki do godz. 8:00 – I śniadanie oraz II śniadanie, do godz. 12:00 – dwudaniowy obiad, podwieczorek.
8. Jadłospis zawierający informacje na temat wartości kalorycznej posiłków, układany będzie przez Realizatora usługi minimum na 5 dni z góry i zatwierdzany przez osobę z uprawnieniami dietetyka ze strony Realizatora usługi. Realizator usługi ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu jadłospis na 3 dni przed dniem jego obowiązywania. Zamawiający ma prawo do dokonywania zmian w jadłospisie przedstawionym przez Realizatora usługi.
9. Posiłki dostarczane przez Realizatora usługi muszą być przygotowywane z produktów najwyższej jakości, w konsystencji dostosowanej do wieku dzieci od ukończonego 20 tygodnia do 3 roku życia. Dostarczane posiłki muszą spełniać wymagania wymienione w obowiązujących przepisach prawa dotyczącego żywności w szczególności:
 Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r. Nr 136 poz. 914 z późn. zm.),
 Ustawy z dnia 28 listopada 2014r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015r., poz. 35),
 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016r., poz. 1154),
 Obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o jakości handlowej artykułów rolnospożywczych (Dz. U. z 2014 r., poz. 669),
 Rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustalające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. bezpieczeństwa żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności,
 Rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych,
 Rozporządzenia (WE) Nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004r., w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylającym dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG.
10. Realizator usługi zobowiązany jest do zachowania diet pokarmowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb dzieci, zgodnie z informacją otrzymaną od Zamawiającego (dotyczy diet dla dzieci z alergiami, z zaleceniami diety bezglutenowej, bezmlecznej).
11. Dzienny jadłospis powinien obejmować dania mięsne, półmięsne oraz jarskie, półjarskie, jak również uwzględnić urozmaicenie posiłków ze względu na sezonowość i święta. Posiłki winny być wykonywane z naturalnych produktów z gwarancją świeżości artykułów i produktów, bez używania produktów typu instant czy gotowych półproduktów (np. mrożone pierogi, klopsy itp.). Mięso nie może być MMO (mięso odkostnione mechanicznie).
12. Realizator usługi jest zobowiązany do dostarczania posiłków we własnym zakresie. Posiłki powinny być dostarczane w specjalistycznych termosach do przewożenia posiłków i opakowaniach dających gwarancję utrzymania właściwej temperatury.
13. Porcjowanie i wydawanie posiłków dzieciom w żłobku należeć będzie do obowiązków personelu własnego Zamawiającego. 15. Realizator usługi ma obowiązek zabierać odpady, brudne termosy, opakowania.

II. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Planowany termin podpisania umowy: 09.04.2019 r.
Planowany termin rozpoczęcia realizacji usługi: od 19.04.2019 r.
Miejsce realizacji zamówienia: placówka zajmujące się opieką nad dziećmi do lat 3, znajdująca się na terenie miasta Krakowa ul. Odmętowej 97.

III. OPIS WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
Oferent powinien przygotować ofertę na Formularzu Ofertowym załączonym do niniejszego zapytania wg załącznika nr 1, złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym (załącznik nr 2), oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3) oraz oświadczenie dotyczące spełniania kryterium klauzul społecznych ( załącznik nr 4). Dodatkowo Oferent winien dołączyć rekomendacje świadczonych usług cateringowych dla placówek żłobkowych w latach 2014-2018.

IV. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
Oferty należy składać do dnia 08.04.2019 r. (liczy się data wpływu dokumentów do biura Zamawiającego / na wskazany adres mailowy). Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z realizacją zamówienia.

V. MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT
Ofertę (załącznik nr 1) wraz z oświadczeniami (załącznik nr 2, załącznik nr 3 oraz załącznik nr 4) i rekomendacjami należy składać pocztą tradycyjną bądź osobiście w oddziale firmy Zamawiającego przy ul. Bronowickiej 86/2, 30-091 Kraków lub pocztą elektroniczną poprzez przesłanie skanów wypełnionych i podpisanych dokumentów w formacie .pdf na adres: m.bolanowska@krainaodkrywcy.pl

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. W postępowaniu mogą uczestniczyć Oferenci, którzy:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
d) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Realizatorem usługi mogą być wyłącznie firmy, które posiadają pozytywną opinię sanitarną dotyczącą przygotowania mieszanek dla dzieci poniżej 1 roku życia.
3. Działalność Realizatora musi obejmować społeczną i zawodową integrację osób będących członkami co najmniej jednej z poniższych grup społecznie marginalizowanych:
a) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 777, z późn. zm.);
b) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.);
c) osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 665, z późn. zm.), mających trudności w integracji ze środowiskiem;
d) osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 882);
e) osób bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 38, z późn. zm.);
f) osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, z późn. zm.);
g) osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia;
h) osób będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, w szczególności będących członkami mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 823).
lub:
W związku z realizacją zamówienia Realizator zatrudnia osoby z co najmniej jednej z poniższych grup:
a) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
b) młodocianych, o których mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego;
c) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
d) innych osób niż określone w pkt a, b lub c, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1828) lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli spełnienia przez Realizatora warunków postępowania. W sytuacji powstania niezgodności w wynikach kontroli ze złożonym oświadczeniem oferent może zostać wykluczony z postępowania.

VII. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Małgorzata Bolanowska – kierownik projektu, pod numerem tel. 531 789 787 lub adresem mailowym m.bolanowska@krainaodkrywcy.pl

VIII. KRYTERIA OCENY OFERTY
Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty w oparciu o następujące kryteria:
 Cena brutto za całodzienne wyżywienie (I śniadanie, II śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek) dla jednego dziecka uwzględniająca punkty od 1-15 ujęte w pkt. I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – 70%,
 Rekomendacje świadczonych usług cateringowych dla placówek żłobkowych z ostatnich 3 lat (lata 2014-2018) – 30%.

Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty w oparciu o następujące kryteria:
a) C – Cena: 70% (maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów – 70)
b) R – Rekomendacje: 30% (maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów – 30)
Łączna ilość możliwych do uzyskania punktów: 100 pkt. (100%).

Właściwa dla każdej oferty liczba punktów (P) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

P = C + R

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyskała największą liczbę punktów.

IX. OPIS PRZYZNAWANIA PUNKTACJI

a) Cena (dotyczy ceny za kompleksową usługę, zgodnie z opisem zamówienia)
C = (Cm / Cb) * 70, gdzie
C – Liczba punktów przyznanych za kryterium ceny brutto Cm – Cena najniższa spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert Cb – Cena analizowanej oferty

Końcowa liczba punktów zaokrąglona zostanie do dwóch miejsc po przecinku. Podana cena musi obejmować cenę brutto oraz wszystkie koszty związane z realizacją usługi. Cena musi być podana w złotych polskich. Cena zostanie ustalona na okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegać zmianom.

b) Rekomendacje świadczonych usług cateringowych dla placówek żłobkowych z ostatnich 3 lat (lata 2014-2018) Za kryterium rekomendacji maksymalnie można uzyskać 30 pkt. Liczba punktów jest zależna od liczby przedstawionych rekomendacji w zakresie dotychczasowej realizacji usług cateringowych dla placówek do opieki nad dziećmi do lat 3.
Liczba rekomendacji

Liczba punktów

1 – 5           ->   5
6 – 10       ->    10
11 – 15       ->  20
16 i >         ->   30

Za brak jakichkolwiek rekomendacji przyznane zostanie 0 pkt.

Ostateczna liczba punktów stanowić będzie sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferent powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji i przedstawić ofertę zgodnie z jej wymaganiami.
2. Oferent składa ofertę obejmującą całość zamówienia (dotyczącą wykonania kompletnej usługi).
3. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert cząstkowych.
4. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania.
5. W cenie usługi Oferent zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywalne koszty związane z realizacją zamówienia szczegółowo wskazane w niniejszym zapytaniu oraz wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego zapytania ofertowego, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa.
6. Oferta powinna być sporządzona na Formularzu Oferty (załącznik nr 1) i podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.
7. Podpisy złożone przez Oferenta powinny zawierać imię i nazwisko lub pieczęć imienną.
8. Oferta powinna być sporządzona czytelnie na piśmie w języku polskim.
9. Oferta powinna zawierać: – cenę netto i brutto dziennego zestawu (I śniadanie, II śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek) dla jednego dziecka, – rekomendacje w zakresie świadczenia usług cateringowych dla placówek do opieki nad dziećmi do lat 3 w latach 2014-2018, – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, – oświadczenie o spełnianiu klauzul społecznych.
10. Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być skreślone i parafowane przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert wraz z datą.
11. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową zgodnie z ustawą z dn. 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.) Oferent winien zabezpieczyć w ofercie w osobnej kopercie z dopiskiem „Tylko do wiadomości Zamawiającego”.
12. Wszystkie strony dokumentów stanowiące ofertę, powinny być ze sobą trwale połączone (np. zszyte, zbindowane, stanowić jeden plik dokumentów).
13. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w jednym egzemplarzu.
14. Oferent może przed upływem terminu składania zmienić lub wycofać ofertę. Ze zmiany oferty powinno w jasny sposób wynikać, które pozycje i dane zostały zmienione. Wprowadzenie zmiany powinno odbywać się zgodnie z zasadami obowiązującymi przy składaniu oferty.
15. Wycofanie oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez Oferenta bądź też uprawioną przez niego na piśmie osobę. Procedura wycofania następuje zgodnie z zasadami składania oferty.

XI. WYŁĄCZENIE
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Realizatora usługi osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
1. uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,
3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

XII. SPOSÓB INFORMOWANIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona zostanie na stronie Zamawiającego: www.krainaodkrywcy.pl oraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl

XIII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

XIV. ZMIANY W UMOWIE
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w umowie dotyczących godzin dostawy posiłków.

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Do zapytania ofertowego dołączono: 

Zatwierdził: 
Małgorzata Bolanowska – Kierownik Projektu
Tel. 530 393 605
E- mail: m.bolanowska@krainaodkrywcy.pl

Informacje o wybranym wykonawcy:

 Nierozstrzygnięte – brak ofert

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 14/KOIII/2019

Data publikacji: 26.03.2019 r.

W związku realizacją projektu „Kraina Odkrywcy w Krakowie (III)” o nr RPMP.08.05.00-120087/17/00 realizowanego w okresie od 01.09.2018 r. do 31.10.2019 r w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.5. Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym, poszukujemy Realizatora usługi, polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu posiłków (usługa cateringowa) dla dzieci w wieku od ukończonego 20 tygodnia do 3 roku życia na potrzeby realizowanego projektu.

Kategoria, według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
55321000-6 Usługi przygotowywania posiłków
55520000-1 Usługi dostarczania posiłków

ZAMAWIAJĄCY: 

GINT Grzegorz Jasiński, ul. Konopnickiej 18/40, 33-300 Nowy Sącz,
NIP: 7342922019,
REGON: 120614545 tel./fax. (12) 633 33 67

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegająca na przygotowaniu i dostarczeniu posiłków według potrzeb Zamawiającego obejmujących: I śniadanie, II śniadanie, dwudaniowy obiad (zupa i drugie danie) oraz podwieczorek dla dzieci w wieku od ukończonego 20 tygodnia do 3 roku życia, przebywających w placówkach przy os. Kombatantów 9 w Krakowie, w ramach projektu „Kraina Odkrywcy w Krakowie (III)” o nr RPMP.08.05.00-12-0087/17/00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Maksymalna liczba dzieci wynosi 54.
3. Liczba wydawanych posiłków będzie uzależniona od frekwencji dzieci w żłobku oraz deklaracji rodziców.
4. O liczbie wydawanych I śniadań, II śniadań na dany dzień Realizator usługi będzie informowany do godz. 13:00 dnia poprzedzającego dzień wydawania śniadań. O liczbie wydawanych obiadów, podwieczorków na dany dzień Realizator usługi będzie informowany do godz. 9:00 danego dnia. Realizator usługi będzie dostarczał ilość posiłków na podstawie uzyskanych informacji.
5. Realizator usługi będzie wystawiał faktury/rachunek za każdy miesiąc, zgodnie z faktycznie dostarczaną liczbą posiłków na podstawie przedłożonego do akceptacji Zamawiającemu dokumentu określającego liczbę dzieci dla których zamówiono i dostarczono posiłki każdego dnia.
6. Realizator usługi zobowiązuje się do przygotowania i dostarczenia posiłków w dni, w które prowadzona jest opieka nad dziećmi do lat 3 w placówce w Krakowie przy os. Kombatantów 9 tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych i dni ustawowo wolnych od pracy.
7. Realizator usługi podejmuje się dostarczać posiłki do godz. 8:00 – I śniadanie oraz II śniadanie, do godz. 12:00 – dwudaniowy obiad, podwieczorek.
8. Jadłospis zawierający informacje na temat wartości kalorycznej posiłków, układany będzie przez Realizatora usługi minimum na 5 dni z góry i zatwierdzany przez osobę z uprawnieniami dietetyka ze strony Realizatora usługi. Realizator usługi ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu jadłospis na 3 dni przed dniem jego obowiązywania. Zamawiający ma prawo do dokonywania zmian w jadłospisie przedstawionym przez Realizatora usługi.
9. Posiłki dostarczane przez Realizatora usługi muszą być przygotowywane z produktów najwyższej jakości, w konsystencji dostosowanej do wieku dzieci od ukończonego 20 tygodnia do 3 roku życia. Dostarczane posiłki muszą spełniać wymagania wymienione w obowiązujących przepisach prawa dotyczącego żywności w szczególności:
 Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r. Nr 136 poz. 914 z późn. zm.),
 Ustawy z dnia 28 listopada 2014r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015r., poz. 35),
 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016r., poz. 1154),
 Obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o jakości handlowej artykułów rolnospożywczych (Dz. U. z 2014 r., poz. 669),
 Rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustalające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. bezpieczeństwa żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności,
 Rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych,
 Rozporządzenia (WE) Nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004r., w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylającym dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG.
10. Realizator usługi zobowiązany jest do zachowania diet pokarmowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb dzieci, zgodnie z informacją otrzymaną od Zamawiającego (dotyczy diet dla dzieci z alergiami, z zaleceniami diety bezglutenowej, bezmlecznej).
11. Dzienny jadłospis powinien obejmować dania mięsne, półmięsne oraz jarskie, półjarskie, jak również uwzględnić urozmaicenie posiłków ze względu na sezonowość i święta. Posiłki winny być wykonywane z naturalnych produktów z gwarancją świeżości artykułów i produktów, bez używania produktów typu instant czy gotowych półproduktów (np. mrożone pierogi, klopsy itp.). Mięso nie może być MMO (mięso odkostnione mechanicznie).
12. Realizator usługi jest zobowiązany do dostarczania posiłków we własnym zakresie. Posiłki powinny być dostarczane w specjalistycznych termosach do przewożenia posiłków i opakowaniach dających gwarancję utrzymania właściwej temperatury.
13. Porcjowanie i wydawanie posiłków dzieciom w żłobku należeć będzie do obowiązków personelu własnego Zamawiającego. 15. Realizator usługi ma obowiązek zabierać odpady, brudne termosy, opakowania.

II. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Planowany termin podpisania umowy: 04.04.2019 r.
Planowany termin rozpoczęcia realizacji usługi: od 05.04.2019 r.
Miejsce realizacji zamówienia: placówka zajmujące się opieką nad dziećmi do lat 3, znajdująca się na terenie miasta Krakowa przy os. Kombatantów 9.

III. OPIS WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
Oferent powinien przygotować ofertę na Formularzu Ofertowym załączonym do niniejszego zapytania wg załącznika nr 1, złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym (załącznik nr 2), oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3) oraz oświadczenie dotyczące spełniania kryterium klauzul społecznych ( załącznik nr 4). Dodatkowo Oferent winien dołączyć rekomendacje świadczonych usług cateringowych dla placówek żłobkowych w latach 2014-2018.

IV. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
Oferty należy składać do dnia 22.03.2019 r. (liczy się data wpływu dokumentów do biura Zamawiającego / na wskazany adres mailowy). Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z realizacją zamówienia.

V. MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT
Ofertę (załącznik nr 1) wraz z oświadczeniami (załącznik nr 2, załącznik nr 3 oraz załącznik nr 4) i rekomendacjami należy składać pocztą tradycyjną bądź osobiście w oddziale firmy Zamawiającego przy ul. Bronowickiej 86/2, 30-091 Kraków lub pocztą elektroniczną poprzez przesłanie skanów wypełnionych i podpisanych dokumentów w formacie .pdf na adres: m.bolanowska@krainaodkrywcy.pl

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. W postępowaniu mogą uczestniczyć Oferenci, którzy:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
d) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Realizatorem usługi mogą być wyłącznie firmy, które posiadają pozytywną opinię sanitarną dotyczącą przygotowania mieszanek dla dzieci poniżej 1 roku życia.
3. Działalność Realizatora musi obejmować społeczną i zawodową integrację osób będących członkami co najmniej jednej z poniższych grup społecznie marginalizowanych:
a) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 777, z późn. zm.);
b) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.);
c) osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 665, z późn. zm.), mających trudności w integracji ze środowiskiem;
d) osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 882);
e) osób bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 38, z późn. zm.);
f) osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, z późn. zm.);
g) osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia;
h) osób będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, w szczególności będących członkami mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 823).
lub:
W związku z realizacją zamówienia Realizator zatrudnia osoby z co najmniej jednej z poniższych grup:
a) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
b) młodocianych, o których mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego;
c) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
d) innych osób niż określone w pkt a, b lub c, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1828) lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli spełnienia przez Realizatora warunków postępowania. W sytuacji powstania niezgodności w wynikach kontroli ze złożonym oświadczeniem oferent może zostać wykluczony z postępowania.

VII. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Małgorzata Bolanowska – kierownik projektu, pod numerem tel. 531 789 787 lub adresem mailowym m.bolanowska@krainaodkrywcy.pl

VIII. KRYTERIA OCENY OFERTY
Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty w oparciu o następujące kryteria:
 Cena brutto za całodzienne wyżywienie (I śniadanie, II śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek) dla jednego dziecka uwzględniająca punkty od 1-15 ujęte w pkt. I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – 70%,
 Rekomendacje świadczonych usług cateringowych dla placówek żłobkowych z ostatnich 3 lat (lata 2014-2018) – 30%.

Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty w oparciu o następujące kryteria:
a) C – Cena: 70% (maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów – 70)
b) R – Rekomendacje: 30% (maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów – 30)
Łączna ilość możliwych do uzyskania punktów: 100 pkt. (100%).

Właściwa dla każdej oferty liczba punktów (P) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

P = C + R

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyskała największą liczbę punktów.

IX. OPIS PRZYZNAWANIA PUNKTACJI

a) Cena (dotyczy ceny za kompleksową usługę, zgodnie z opisem zamówienia)
C = (Cm / Cb) * 70, gdzie
C – Liczba punktów przyznanych za kryterium ceny brutto Cm – Cena najniższa spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert Cb – Cena analizowanej oferty

Końcowa liczba punktów zaokrąglona zostanie do dwóch miejsc po przecinku. Podana cena musi obejmować cenę brutto oraz wszystkie koszty związane z realizacją usługi. Cena musi być podana w złotych polskich. Cena zostanie ustalona na okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegać zmianom.

b) Rekomendacje świadczonych usług cateringowych dla placówek żłobkowych z ostatnich 3 lat (lata 2014-2018) Za kryterium rekomendacji maksymalnie można uzyskać 30 pkt. Liczba punktów jest zależna od liczby przedstawionych rekomendacji w zakresie dotychczasowej realizacji usług cateringowych dla placówek do opieki nad dziećmi do lat 3.
Liczba rekomendacji

Liczba punktów

1 – 5           ->   5
6 – 10       ->    10
11 – 15       ->  20
16 i >         ->   30

Za brak jakichkolwiek rekomendacji przyznane zostanie 0 pkt.

Ostateczna liczba punktów stanowić będzie sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferent powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji i przedstawić ofertę zgodnie z jej wymaganiami.
2. Oferent składa ofertę obejmującą całość zamówienia (dotyczącą wykonania kompletnej usługi).
3. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert cząstkowych.
4. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania.
5. W cenie usługi Oferent zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywalne koszty związane z realizacją zamówienia szczegółowo wskazane w niniejszym zapytaniu oraz wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego zapytania ofertowego, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa.
6. Oferta powinna być sporządzona na Formularzu Oferty (załącznik nr 1) i podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.
7. Podpisy złożone przez Oferenta powinny zawierać imię i nazwisko lub pieczęć imienną.
8. Oferta powinna być sporządzona czytelnie na piśmie w języku polskim.
9. Oferta powinna zawierać: – cenę netto i brutto dziennego zestawu (I śniadanie, II śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek) dla jednego dziecka, – rekomendacje w zakresie świadczenia usług cateringowych dla placówek do opieki nad dziećmi do lat 3 w latach 2014-2018, – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, – oświadczenie o spełnianiu klauzul społecznych.
10. Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być skreślone i parafowane przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert wraz z datą.
11. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową zgodnie z ustawą z dn. 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.) Oferent winien zabezpieczyć w ofercie w osobnej kopercie z dopiskiem „Tylko do wiadomości Zamawiającego”.
12. Wszystkie strony dokumentów stanowiące ofertę, powinny być ze sobą trwale połączone (np. zszyte, zbindowane, stanowić jeden plik dokumentów).
13. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w jednym egzemplarzu.
14. Oferent może przed upływem terminu składania zmienić lub wycofać ofertę. Ze zmiany oferty powinno w jasny sposób wynikać, które pozycje i dane zostały zmienione. Wprowadzenie zmiany powinno odbywać się zgodnie z zasadami obowiązującymi przy składaniu oferty.
15. Wycofanie oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez Oferenta bądź też uprawioną przez niego na piśmie osobę. Procedura wycofania następuje zgodnie z zasadami składania oferty.

XI. WYŁĄCZENIE
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Realizatora usługi osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
1. uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,
3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

XII. SPOSÓB INFORMOWANIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona zostanie na stronie Zamawiającego: www.krainaodkrywcy.pl oraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl

XIII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

XIV. ZMIANY W UMOWIE
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w umowie dotyczących godzin dostawy posiłków.

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Do zapytania ofertowego dołączono: 

Zatwierdził: 
Małgorzata Bolanowska – Kierownik Projektu
Tel. 530 393 605
E- mail: m.bolanowska@krainaodkrywcy.pl

Informacje o wybranym wykonawcy:

ATA Spółka Akcyjna
ul. Zielony Most 8
31-351 Kraków
NIP 679-309-85-79 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/KOIII/2019

Data publikacji: 19.03.2019 r.

 

Kategoria, według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
15000000-8 Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
15800000-6 Różne produkty spożywcze
15100000-9 Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
15200000-0 Ryby przetworzone i konserwowane
15300000-1 Owoce, warzywa i podobne produkty
15500000-3 Produkty mleczarskie

ZAMAWIAJĄCY
GINT Grzegorz Jasiński, ul. Konopnickiej 18/40, 33-300 Nowy Sącz,
NIP: 734-292-20-19, REGON: 120614545, tel./fax. (12) 633 33 67,

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów żywnościowych do przygotowania posiłków według potrzeb Zamawiającego obejmujących: I śniadanie, II śniadanie, dwudaniowy obiad (zupa i drugie danie) oraz podwieczorek dla dzieci w wieku od ukończonego 20 tygodnia do 3 roku życia, przebywających w placówce przy ul. Odmętowej 97 w Krakowie, w ramach realizacji projektu „Kraina Odkrywcy w Krakowie (III)” o nr RPMP.08.05.00-12-0087/17/00, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Maksymalna liczba dzieci w projekcie wyniesie 96. Szczegółowy wykaz produktów żywnościowych stanowiących przedmiot zamówienia przedstawiono w postaci załącznika nr 1 do zapytania.
3. Liczba przygotowywanych posiłków będzie uzależniona od frekwencji dzieci w żłobku oraz deklaracji rodziców, co będzie miało wpływ na częstotliwość dostawy produktów żywnościowych.
4. O ilości produktów żywnościowych na jakie będzie zapotrzebowanie w danym dniu Zamawiający poinformuje Wykonawcę do godz. 15 dnia poprzedzającego dzień o którym mowa wyżej. Wykonawca będzie dostarczał produkty żywnościowe na podstawie uzyskanych od Zamawiającego informacji.
5. Wykonawca będzie wystawiał WZ za każdą dostawę oraz fakturę/rachunek za każdy miesiąc, zgodnie z faktycznie dostarczaną ilością produktów żywnościowych do placówki zlokalizowanej przy ul. Odmętowej 97 w Krakowie.
6. Wykonawca podejmuje się dostarczać produkty żywnościowe do godziny 06:30 dnia, na który zgłoszone zostanie zapotrzebowanie
7. Produkty żywnościowe dostarczane przez Wykonawcę muszą być naturalne, najwyższej jakości, z gwarancją świeżości, dostosowane do wieku dzieci od ukończonego 20 tygodnia do 3 roku życia. Dostarczane produkty żywnościowe muszą spełniać wymagania wymienione w obowiązujących przepisach prawa dotyczącego żywności w szczególności:
• Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r. Nr 136 poz. 914 z późn. zm.),
• Ustawy z dnia 28 listopada 2014r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015r., poz. 35),
• Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016r., poz. 1154),
• Obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2014 r., poz. 669),
• Rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustalające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. bezpieczeństwa żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności,
• Rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych,
• Rozporządzenia (WE) Nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004r., w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylającym dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG.
8.Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania produktów żywnościowych we właściwych opakowaniach dających gwarancję utrzymania właściwej jakości.
9. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji zamówienia w oparciu o przewidywane zużycie będzie określone w cenie brutto. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięć ilościowo-asortymentowych wpływających na cenę +/- o 30% na poszczególne produkty określone w specyfikacji.

II. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Planowany termin podpisania umowy: 28.03.2019 r.
Planowany termin realizacji dostawy: 19.04.2019 r. – 31.10.2019 r.
Miejsce realizacji zamówienia: placówka zajmująca się opieką nad dziećmi do lat 3, znajdująca się na terenie miasta Krakowa: Odmętowej 97.

III. OPIS WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
Oferent powinien przygotować ofertę na Formularzu Ofertowym załączonym do niniejszego zapytania wg załącznika nr 2, złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora z Zamawiającym (załącznik nr 3), oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4). Dodatkowo Oferent może dołączyć rekomendacje dotyczące realizacji dostaw produktów żywnościowych do placówek żłobkowych w latach 2015-2018 i/lub oświadczenie dotyczące spełniania kryterium klauzul społecznych (załącznik nr 5) i/lub oświadczenie wraz z deklaracją gotowości dwukrotnego dowozu produktów żywnościowych do placówki tego samego dnia dostawy (załącznik nr 6).

IV. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY

Oferty należy składać do dnia 27.03.2019 r. (liczy się data wpływu dokumentów do biura Zamawiającego / na wskazany adres mailowy). Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z realizacją zamówienia.

V. MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT
Ofertę (załącznik nr 2) wraz z oświadczeniami (załącznik nr 3, załącznik nr 4, załącznik nr 5, załącznik nr 6) oraz rekomendacjami należy składać pocztą tradycyjną bądź osobiście w oddziale firmy Zamawiającego przy ul. Bronowickiej 86/2, 30-091 Kraków lub pocztą elektroniczną poprzez przesłanie skanów wypełnionych i podpisanych dokumentów w formacie pdf na adres: m.bolanowska@krainaodkrywcy.pl

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. W postępowaniu mogą uczestniczyć Oferenci, którzy:
a) Posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.
c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej zapewniającej realizację przedmiotu zamówienia.
d) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli spełnienia przez Oferenta warunków postępowania. W sytuacji powstania niezgodności w wynikach kontroli ze złożonym oświadczeniem Oferent może zostać wykluczony z postępowania.

VII. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Małgorzata Bolanowska, pod numerem tel. 531 789 787 lub adresem mailowym m.bolanowska@krainaodkrywcy.pl

VIII. KRYTERIA OCENY OFERTY

Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty w oparciu o następujące kryteria:
• Cena brutto za produkty w ramach poszczególnych kategorii produktów żywnościowych (Nabiał, Pieczywo, Jaja, Ryby, Mięso, Warzywa i owoce, Produkty suche) stanowiących przedmiot zamówienia, z uwzględnieniem punktów od 1 do 10 w sekcji I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – 70%,
• Rekomendacje dotyczące realizacji dostaw produktów żywnościowych do placówek żłobkowych w latach 2015-2018 – 10%.
• Klauzule społeczne – w oparciu o klauzulę zatrudnieniową (art. 29 ust. 4 Pzp) – 10%
• Deklaracja gotowości dwukrotnego dowozu produktów żywnościowych do placówki tego samego dnia dostawy – 10% Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty w oparciu o następujące kryteria:
a) C – Cena: 70% (maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów – 70)
b) R – Rekomendacje: 10% (maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów – 10)
c) K – Klauzule społeczne: 10% (maksymalna ilość możliwych od uzyskania punktów – 10 )
d) D – Deklaracja gotowości: 10% (maksymalna ilość możliwych od uzyskania punktów – 10 )
Łączna ilość możliwych do uzyskania punktów: 100 pkt. (100%).

Właściwa dla każdej kategorii produktów żywnościowych liczba punktów (P) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
P = C + R + K + D Za najkorzystniejszą ofertę dla danej kategorii produktów żywnościowych zostanie uznana ta, która uzyskała największą liczbę punktów.

IX. OPIS PRZYZNAWANIA PUNKTACJI

a) Cena (dotyczy ceny za realizację dostawy zgodnie z opisem zamówienia). Każda kategoria produktów żywnościowych zostanie oceniona osobno. C = (Cm / Cb) * 70, gdzie C – Liczba punktów przyznanych za kryterium ceny brutto Cm – Cena najniższa spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert Cb – Cena analizowanej oferty
Końcowa liczba punktów zaokrąglona zostanie do dwóch miejsc po przecinku. Podana cena musi obejmować cenę brutto oraz wszystkie koszty związane z realizacją dostawy. Cena musi być podana w złotych polskich. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji zamówienia w oparciu o przewidywane zużycie będzie określone w cenie brutto. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięć ilościowo-asortymentowych wpływających na cenę +/- o 30% na poszczególne produkty określone w specyfikacji.
b) Rekomendacje dotyczące realizacji dostaw produktów żywnościowych do placówek żłobkowych (lata 2015-2018). Za kryterium rekomendacji maksymalnie można uzyskać max 10 pkt. Liczba punktów jest zależna od liczby przedstawionych rekomendacji dotyczących dotychczasowej realizacji dostaw produktów żywnościowych do placówek zapewniających opiekę nad dziećmi do lat 3 (żłobki). Liczba rekomendacji Liczba punktów 1 – 5 5 6 i > 10
Za brak jakichkolwiek rekomendacji przyznane zostanie 0 pkt.
c) Klauzule społeczne – Kryterium społeczne będzie ocenione poprzez przyznanie 10 pkt. w przypadku spełnienia kryterium: w oparciu o klauzulę zatrudnieniową (art. 29 ust. 4 Pzp). Zamawiający preferuje przy wyborze Wykonawcy te podmioty, które zatrudniają osoby mające utrudniony dostęp do rynku pracy, tj. są zakładem pracy chronionej lub innym wykonawcą, którego działalność, lub działalność ich wyodrębnionych jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych w szczególności: osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r., o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2011 nr 127 poz. 721 z póź.zm.) – Zamawiający analogicznie do przepisu art. 22 ust. 2a PZP określa, iż Wykonawca spełni ten warunek, jeśli wykaże, że ponad 60% zatrudnionych u niego pracowników stanowią osoby niepełnosprawne – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do zapytania. Oferta która nie spełnia kryterium otrzyma 0% (0 pkt.) Weryfikacja na podstawie oświadczenia (załącznik nr 5).
d) Deklaracja gotowości dwukrotnego dowozu produktów żywnościowych do placówki tego samego dnia dostawy. Za kryterium deklaracji można uzyskać 10 pkt. Zamawiający preferuje przy wyborze Wykonawcy te podmioty, które złożą oświadczenie wraz z deklaracją gotowości dwukrotnego dowozu produktów żywnościowych do placówki tego samego dnia dostawy – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do zapytania. Oferta która nie spełnia kryterium otrzyma 0% (0 pkt.) Weryfikacja na podstawie oświadczenia (załącznik nr 6). Ostateczna liczba punktów stanowić będzie sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach dla danej kategorii produktów żywnościowych. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, w ramach danej kategorii produktów żywnościowych, która uzyska największą liczbę punktów.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferent powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji i przedstawić ofertę zgodnie z jej wymaganiami.
2. Oferent składa ofertę obejmującą poszczególne kategorie produktów żywnościowych stanowiące przedmiot zamówienia.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość składanie ofert cząstkowych.
4. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania.
5. W cenie dostawy Oferent zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywalne koszty związane z realizacją zamówienia szczegółowo wskazane w niniejszym zapytaniu oraz wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego zapytania ofertowego, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa.
6. Oferta powinna być sporządzona na Formularzu Oferty (załącznik nr 2) i podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.
7. Podpisy złożone przez Oferenta powinny zawierać imię i nazwisko lub pieczęć imienną.
8. Oferta powinna być sporządzona czytelnie na piśmie w języku polskim.
9. Oferta powinna zawierać:
– cenę brutto każdego produktu z danej kategorii produktów żywnościowych,
– rekomendacje dotyczące realizacji dostaw produktów żywnościowych do placówek żłobkowych w latach 2015-2018 (jeśli dotyczy),
– oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych,
– oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
– oświadczenie o spełnianiu klauzul społecznych (jeśli dotyczy),
– oświadczenie wraz z deklaracją gotowości dwukrotnego dowozu produktów żywnościowych do placówki tego samego dnia dostawy (jeśli dotyczy).
10. Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być skreślone i parafowane przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert wraz z datą.
11. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową zgodnie z ustawą z dn. 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.). Oferent winien zabezpieczyć w ofercie w osobnej kopercie z dopiskiem „Tylko do wiadomości Zamawiającego”.
12. Wszystkie strony dokumentów stanowiące ofertę, powinny być ze sobą trwale połączone (np. zszyte, zbindowane, stanowić jeden plik dokumentów).
13. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w jednym egzemplarzu.
14. Oferent może przed upływem terminu składania zmienić lub wycofać ofertę. Ze zmiany oferty powinno w jasny sposób wynikać, które pozycje i dane zostały zmienione. Wprowadzenie zmiany powinno odbywać się zgodnie z zasadami obowiązującymi przy składaniu oferty.
15. Wycofanie oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez Oferenta bądź też uprawioną przez niego na piśmie osobę. Procedura wycofania następuje zgodnie z zasadami składania oferty.

XI. WYŁĄCZENIE
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Realizatora usługi osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Realizatora usługi osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
1. uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
2. posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji
3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kuratel

XII. SPOSÓB INFORMOWANIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona zostanie na stronie Zamawiającego www.krainaodkrywcy.pl oraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl

XIII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

XIV. ZMIANY W UMOWIE
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w umowie dotyczących okresu realizacji dostawy produktów żywnościowych i/lub godzin dostawy produktów.

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Do zapytania ofertowego dołączono:

Zatwierdził: 
Małgorzata Bolanowska – Kierownik Projektu
Tel. 530 393 605
E- mail: m.bolanowska@krainaodkrywcy.pl

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/KOIII/2019

Data publikacji: 14.03.2019 r.

 W związku realizacją projektu „Kraina Odkrywcy w Krakowie (III)” o nr RPMP.08.05.00-120087/17/00 realizowanego w okresie od 01.09.2018 r. do 31.10.2019 r w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.5. Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym, poszukujemy Realizatora usługi, polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu posiłków (usługa cateringowa) dla dzieci w wieku od ukończonego 20 tygodnia do 3 roku życia na potrzeby realizowanego projektu.

Kategoria, według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
55321000-6 Usługi przygotowywania posiłków
55520000-1 Usługi dostarczania posiłków

ZAMAWIAJĄCY: 

GINT Grzegorz Jasiński, ul. Konopnickiej 18/40, 33-300 Nowy Sącz,
NIP: 7342922019,
REGON: 120614545 tel./fax. (12) 633 33 67

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegająca na przygotowaniu i dostarczeniu posiłków według potrzeb Zamawiającego obejmujących: I śniadanie, II śniadanie, dwudaniowy obiad (zupa i drugie danie) oraz podwieczorek dla dzieci w wieku od ukończonego 20 tygodnia do 3 roku życia, przebywających w placówkach przy os. Kombatantów 9 w Krakowie, w ramach projektu „Kraina Odkrywcy w Krakowie (III)” o nr RPMP.08.05.00-12-0087/17/00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Maksymalna liczba dzieci wynosi 54.
3. Liczba wydawanych posiłków będzie uzależniona od frekwencji dzieci w żłobku oraz deklaracji rodziców.
4. Posiłki będą dostarczane od dnia podpisania umowy do dnia 31.10.2019 r.
5. O liczbie wydawanych I śniadań, II śniadań na dany dzień Realizator usługi będzie informowany do godz. 13:00 dnia poprzedzającego dzień wydawania śniadań. O liczbie wydawanych obiadów, podwieczorków na dany dzień Realizator usługi będzie informowany do godz. 9:00 danego dnia. Realizator usługi będzie dostarczał ilość posiłków na podstawie uzyskanych informacji.
6. Realizator usługi będzie wystawiał faktury/rachunek za każdy miesiąc, zgodnie z faktycznie dostarczaną liczbą posiłków na podstawie przedłożonego do akceptacji Zamawiającemu dokumentu określającego liczbę dzieci dla których zamówiono i dostarczono posiłki każdego dnia.
7. Realizator usługi zobowiązuje się do przygotowania i dostarczenia posiłków w dni, w które prowadzona jest opieka nad dziećmi do lat 3 w placówce w Krakowie przy os. Kombatantów 9 tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych i dni ustawowo wolnych od pracy.  
8. Realizator usługi podejmuje się dostarczać posiłki do godz. 8:00 – I śniadanie oraz II śniadanie, do godz. 12:00 – dwudaniowy obiad, podwieczorek.
9. Jadłospis zawierający informacje na temat wartości kalorycznej posiłków, układany będzie przez Realizatora usługi minimum na 5 dni z góry i zatwierdzany przez osobę z uprawnieniami dietetyka ze strony Realizatora usługi. Realizator usługi ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu jadłospis na 3 dni przed dniem jego obowiązywania. Zamawiający ma prawo do dokonywania zmian w jadłospisie przedstawionym przez Realizatora usługi.
10. Posiłki dostarczane przez Realizatora usługi muszą być przygotowywane z produktów najwyższej jakości, w konsystencji dostosowanej do wieku dzieci od ukończonego 20 tygodnia do 3 roku życia. Dostarczane posiłki muszą spełniać wymagania wymienione w obowiązujących przepisach prawa dotyczącego żywności w szczególności:
 Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r. Nr 136 poz. 914 z późn. zm.),
 Ustawy z dnia 28 listopada 2014r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015r., poz. 35),
 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016r., poz. 1154),
 Obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o jakości handlowej artykułów rolnospożywczych (Dz. U. z 2014 r., poz. 669),
 Rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustalające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. bezpieczeństwa żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności,
 Rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych,
 Rozporządzenia (WE) Nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004r., w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylającym dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG.
11. Realizator usługi zobowiązany jest do zachowania diet pokarmowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb dzieci, zgodnie z informacją otrzymaną od Zamawiającego (dotyczy diet dla dzieci z alergiami, z zaleceniami diety bezglutenowej, bezmlecznej).
12. Dzienny jadłospis powinien obejmować dania mięsne, półmięsne oraz jarskie, półjarskie, jak również uwzględnić urozmaicenie posiłków ze względu na sezonowość i święta. Posiłki winny być wykonywane z naturalnych produktów z gwarancją świeżości artykułów i produktów, bez używania produktów typu instant czy gotowych półproduktów (np. mrożone pierogi, klopsy itp.). Mięso nie może być MMO (mięso odkostnione mechanicznie).
13. Realizator usługi jest zobowiązany do dostarczania posiłków we własnym zakresie. Posiłki powinny być dostarczane w specjalistycznych termosach do przewożenia posiłków i opakowaniach dających gwarancję utrzymania właściwej temperatury.
14. Porcjowanie i wydawanie posiłków dzieciom w żłobku należeć będzie do obowiązków personelu własnego Zamawiającego. 15. Realizator usługi ma obowiązek zabierać odpady, brudne termosy, opakowania.

II. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Planowany termin podpisania umowy: 25.03.2019 r.
Planowany termin rozpoczęcia realizacji usługi: od 01.04.2019 r.
Miejsce realizacji zamówienia: placówka zajmujące się opieką nad dziećmi do lat 3, znajdująca się na terenie miasta Krakowa przy os. Kombatantów 9.

III. OPIS WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
Oferent powinien przygotować ofertę na Formularzu Ofertowym załączonym do niniejszego zapytania wg załącznika nr 1, złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym (załącznik nr 2), oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3) oraz oświadczenie dotyczące spełniania kryterium klauzul społecznych ( załącznik nr 4). Dodatkowo Oferent winien dołączyć rekomendacje świadczonych usług cateringowych dla placówek żłobkowych w latach 2014-2018.

IV. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
Oferty należy składać do dnia 22.03.2019 r. (liczy się data wpływu dokumentów do biura Zamawiającego / na wskazany adres mailowy). Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z realizacją zamówienia.

V. MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT
Ofertę (załącznik nr 1) wraz z oświadczeniami (załącznik nr 2, załącznik nr 3 oraz załącznik nr 4) i rekomendacjami należy składać pocztą tradycyjną bądź osobiście w oddziale firmy Zamawiającego przy ul. Bronowickiej 86/2, 30-091 Kraków lub pocztą elektroniczną poprzez przesłanie skanów wypełnionych i podpisanych dokumentów w formacie .pdf na adres: m.bolanowska@krainaodkrywcy.pl

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. W postępowaniu mogą uczestniczyć Oferenci, którzy:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
d) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Realizatorem usługi mogą być wyłącznie firmy, które posiadają pozytywną opinię sanitarną dotyczącą przygotowania mieszanek dla dzieci poniżej 1 roku życia.
3. Działalność Realizatora musi obejmować społeczną i zawodową integrację osób będących członkami co najmniej jednej z poniższych grup społecznie marginalizowanych:
a) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 777, z późn. zm.);
b) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.);
c) osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 665, z późn. zm.), mających trudności w integracji ze środowiskiem;
d) osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 882);
e) osób bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 38, z późn. zm.);
f) osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, z późn. zm.);
g) osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia;
h) osób będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, w szczególności będących członkami mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 823).
lub:
W związku z realizacją zamówienia Realizator zatrudnia osoby z co najmniej jednej z poniższych grup:
a) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
b) młodocianych, o których mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego;
c) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
d) innych osób niż określone w pkt a, b lub c, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1828) lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli spełnienia przez Realizatora warunków postępowania. W sytuacji powstania niezgodności w wynikach kontroli ze złożonym oświadczeniem oferent może zostać wykluczony z postępowania.

VII. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Małgorzata Bolanowska – kierownik projektu, pod numerem tel. 531 789 787 lub adresem mailowym m.bolanowska@krainaodkrywcy.pl

VIII. KRYTERIA OCENY OFERTY
Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty w oparciu o następujące kryteria:
 Cena brutto za całodzienne wyżywienie (I śniadanie, II śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek) dla jednego dziecka uwzględniająca punkty od 1-15 ujęte w pkt. I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – 70%,
 Rekomendacje świadczonych usług cateringowych dla placówek żłobkowych z ostatnich 3 lat (lata 2014-2018) – 30%.

Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty w oparciu o następujące kryteria:
a) C – Cena: 70% (maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów – 70)
b) R – Rekomendacje: 30% (maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów – 30)
Łączna ilość możliwych do uzyskania punktów: 100 pkt. (100%).

Właściwa dla każdej oferty liczba punktów (P) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

P = C + R

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyskała największą liczbę punktów.

IX. OPIS PRZYZNAWANIA PUNKTACJI

a) Cena (dotyczy ceny za kompleksową usługę, zgodnie z opisem zamówienia)
C = (Cm / Cb) * 70, gdzie
C – Liczba punktów przyznanych za kryterium ceny brutto Cm – Cena najniższa spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert Cb – Cena analizowanej oferty

Końcowa liczba punktów zaokrąglona zostanie do dwóch miejsc po przecinku. Podana cena musi obejmować cenę brutto oraz wszystkie koszty związane z realizacją usługi. Cena musi być podana w złotych polskich. Cena zostanie ustalona na okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegać zmianom.

b) Rekomendacje świadczonych usług cateringowych dla placówek żłobkowych z ostatnich 3 lat (lata 2014-2018) Za kryterium rekomendacji maksymalnie można uzyskać 30 pkt. Liczba punktów jest zależna od liczby przedstawionych rekomendacji w zakresie dotychczasowej realizacji usług cateringowych dla placówek do opieki nad dziećmi do lat 3.
Liczba rekomendacji

Liczba punktów

1 – 5           ->   5
6 – 10       ->    10
11 – 15       ->  20
16 i >         ->   30

Za brak jakichkolwiek rekomendacji przyznane zostanie 0 pkt.

Ostateczna liczba punktów stanowić będzie sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferent powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji i przedstawić ofertę zgodnie z jej wymaganiami.
2. Oferent składa ofertę obejmującą całość zamówienia (dotyczącą wykonania kompletnej usługi).
3. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert cząstkowych.
4. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania.
5. W cenie usługi Oferent zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywalne koszty związane z realizacją zamówienia szczegółowo wskazane w niniejszym zapytaniu oraz wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego zapytania ofertowego, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa.
6. Oferta powinna być sporządzona na Formularzu Oferty (załącznik nr 1) i podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.
7. Podpisy złożone przez Oferenta powinny zawierać imię i nazwisko lub pieczęć imienną.
8. Oferta powinna być sporządzona czytelnie na piśmie w języku polskim.
9. Oferta powinna zawierać: – cenę netto i brutto dziennego zestawu (I śniadanie, II śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek) dla jednego dziecka, – rekomendacje w zakresie świadczenia usług cateringowych dla placówek do opieki nad dziećmi do lat 3 w latach 2014-2018, – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, – oświadczenie o spełnianiu klauzul społecznych.
10. Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być skreślone i parafowane przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert wraz z datą.
11. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową zgodnie z ustawą z dn. 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.) Oferent winien zabezpieczyć w ofercie w osobnej kopercie z dopiskiem „Tylko do wiadomości Zamawiającego”.
12. Wszystkie strony dokumentów stanowiące ofertę, powinny być ze sobą trwale połączone (np. zszyte, zbindowane, stanowić jeden plik dokumentów).
13. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w jednym egzemplarzu.
14. Oferent może przed upływem terminu składania zmienić lub wycofać ofertę. Ze zmiany oferty powinno w jasny sposób wynikać, które pozycje i dane zostały zmienione. Wprowadzenie zmiany powinno odbywać się zgodnie z zasadami obowiązującymi przy składaniu oferty.
15. Wycofanie oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez Oferenta bądź też uprawioną przez niego na piśmie osobę. Procedura wycofania następuje zgodnie z zasadami składania oferty.

XI. WYŁĄCZENIE
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Realizatora usługi osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
1. uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,
3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

XII. SPOSÓB INFORMOWANIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona zostanie na stronie Zamawiającego: www.krainaodkrywcy.pl oraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl

XIII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

XIV. ZMIANY W UMOWIE
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w umowie dotyczących godzin dostawy posiłków.

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Do zapytania ofertowego dołączono: 

Zatwierdził: 
Małgorzata Bolanowska – Kierownik Projektu
Tel. 530 393 605
E- mail: m.bolanowska@krainaodkrywcy.pl

Informacje o wybranym wykonawcy:

Nierozstrzygnięte – brak ofert

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11/KOIII/2019

Data publikacji: 13.03.2019 r.

 

Kategoria, według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
39220000-0 – Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe

ZAMAWIAJĄCY
GINT Grzegorz Jasiński, ul. Konopnickiej 18/40, 33-300 Nowy Sącz,
NIP: 734-292-20-19, REGON: 120614545, tel./fax. (12) 633 33 67,

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż wyposażenia gastronomicznego w lokalu gastronomicznym powstającym w ramach projektu „Kraina Odkrywcy w Krakowie (III)” o nr RPMP.08.05.00-12-0087/17/00. Szczegółowe zestawienie wyposażenia gastronomicznego wraz z opisem i liczbą sztuk stanowi Załącznik nr 1

II. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Planowany termin podpisania umowy: 22.03.2019 rok
Termin realizacji umowy: 10.04.2019 roku
Miejsce: ul. Odmętowa 97 (31-979 Kraków)

III. OPIS WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
Oferent powinien przygotować ofertę na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania wg załącznika nr 2 oraz złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym stanowiący załącznik nr 3.

IV. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY

Oferty należy składać do dnia 21.03.2019 r. (liczy się data wpływu dokumentów). Oferty złożone po dniu 21.03.2019 r. nie będą rozpatrywane. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z realizacją zamówienia.

V. MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT
Ofertę (załącznik nr 2) wraz z oświadczeniem o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym (załącznik 3) należy składać pocztą tradycyjną lub osobiście w oddziale firmy Zamawiającego przy ul. Bronowickiej 86/2, 30-091 Kraków lub pocztą elektroniczną poprzez przesłanie skanów wypełnionych i podpisanych dokumentów w formacie pdf na adres m.bolanowska@krainaodkrywcy.pl.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Realizator zobowiązany będzie do dostawy oraz montażu całego wyposażenia zakupionego w ramach zamówienia, których dokonuje na własny koszt.
2. Realizator zobowiązany będzie do dostarczenia oraz montażu wyposażenia, fabrycznie nowego i wolnego od wad, spełniającego warunki produktów bezpiecznych. Wszystkie elementy wchodzące w skład zamówienia muszą być produktami o wysokiej jakości. Czas naprawy/wymiany produktu wadliwego, na wolny od wad, wynosi w okresie gwarancji maksymalnie 14 dni od daty przedłożenia Realizatorowi przez Zamawiającego informacji o wadliwym produkcie. Na czas naprawy Realizator zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu sprzęt zamienny o takich samych parametrach jak sprzęt właściwy.
3. Realizator zobowiązany będzie do dokonania dokładnych pomiarów przestrzeni, w której znajdować się będą blaty w celu dopasowania montowanego sprzętu.
4. Sprzęt zamienny będzie dostarczany w ciągu 6 godzin od zgłoszenia awarii i będzie miał takie same parametry jak sprzęt właściwy.
5. Przedmiot zamówienia musi posiadać wszelkie wymagane przepisami prawa świadectwa, certyfikaty, atesty i inne dokumenty poświadczające dopuszczenie do użytku w lokalu gastronomicznym.
6. Podane przez Zamawiającego parametry techniczne wyposażenia są parametrami minimalnymi. Oferent może zaoferować wyposażenie o parametrach technicznych równoważnych lub wyższych, lecz nie gorszych od wskazanych przez Zamawiającego. Wymiary poszczególnych elementów muszą być zgodne z wymiarami podanymi w zamówieniu.
7. Na dostarczony przedmiot zamówienia Realizator udziela gwarancji jakości i rękojmi za wady – co najmniej 36 miesięcy.
8. Realizator zobowiązuje się do wykonania kompleksowej usługi najpóźniej do dnia 10.04.2019 r. Za wykonanie usługi uważa się podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego, stanowiącego załącznik do umowy, przez wszystkie strony umowy.
9. W postępowaniu mogą uczestniczyć Oferenci, którzy:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
d) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
10. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie na zasadzie „spełnia/nie spełnia” – na podstawie oświadczeń złożonych na Formularzu Ofertowym (stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego).
11. W sytuacji przedstawienia oferty niezgodnej z niniejszym zapytaniem, informacji nieprawdziwych lub niespełnienia warunków udziału w postępowaniu Realizator usługi zostanie odrzucony z niniejszego postępowania.
12. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień do wykonania przedmiotu zamówienia.
13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli spełnienia przez oferenta warunków postępowania. W sytuacji powstania niezgodności w wynikach kontroli ze złożonym oświadczeniem oferent może zostać wykluczony z postępowania.
14. Postępowanie kończy się z chwilą zawarcia umowy z wybranym oferentem.
15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w umowie dotyczących terminu dostawy.
16. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania.
17. Po podpisaniu umowy Wykonawca zobowiązany jest do pomiaru pomieszczeń.

VII. PŁATNOŚCI
Zamawiający dokona płatności za realizację usługi na podstawie faktury zgodnej z Załącznikiem nr 1 „Zestawienie wyposażenia gastronomicznego” wystawionej na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

VIII. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Kierownik Projektu, Małgorzata Bolanowska, pod numerem tel. 531789787 lub adresem mailowym m.bolanowska@krainaodkrywcy.pl

IX. KRYTERIA OCENY OFERTY

Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty w oparciu o następujące kryteria:

  1. a) C – Cena: 50% (maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów – 50)
  2. b) G – Okres udzielenia gwarancji w miesiącach: 50% (maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów – 50), przy czym oferowany okres gwarancji nie może być niższy niż 36 miesięcy.
    Łączna ilość możliwych do uzyskania punktów: 100 (100%)

Właściwa dla każdej oferty liczba punktów (P) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

P = C + G

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyskała największą liczbę punktów.

X. OPIS PRZYZNAWANIA PUNKTACJI

a) Cena (dotyczy ceny za kompleksową usługę, zgodnie z Załącznikiem nr 1 i opisem zamówienia)

C = (Cm / Cb) * 50, gdzie

C – Liczba punktów przyznanych za kryterium ceny
Cm – Cena najniższa spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert
Cb – Cena analizowanej oferty
Końcowa liczba punktów zaokrąglona zostanie do dwóch miejsc po przecinku.

b) Okres udzielenia gwarancji

G = (Gb / Gm) * 50, gdzie

G – liczba punktów przyznana za kryterium okresu udzielenia gwarancji,
Gb – okres gwarancji (w miesiącach) analizowanej oferty,
Gm – okres gwarancji (w miesiącach) najdłuższy spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert.

Przy czym oferowany okres gwarancji nie może być niższy niż 36 miesięcy.

Największą liczbę punktów (tj. 50) za kryterium okresu udzielenia gwarancji otrzyma Oferent, który zaproponuje najdłuższy okres gwarancji, którą obejmie cały komplet zamówienia.

W toku analizy i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

UWAGA: okres gwarancji proszę podać w pełnych miesiącach.

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

a) Oferent powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji i przedstawić ofertę zgodnie z jej wymaganiami,
b) Oferent składa ofertę obejmującą całość zamówienia (dotyczącą wykonania kompletnej usługi),
c) Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert cząstkowych,
d) Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania,
e) W cenie usługi Oferent zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywalne koszty związane z realizacją zamówienia szczegółowo wskazane w niniejszym zapytaniu oraz wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego zapytania ofertowego, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa.
f) Oferta powinna być sporządzona na Formularzu Ofertowym (załącznik nr 2) i podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty,
g) Podpisy złożone przez Oferenta powinny zawierać imię i nazwisko lub pieczęć imienną,
h) Oferta powinna być sporządzona czytelnie na piśmie w języku polskim,
i) Oferta powinna zawierać:
– cenę (PLN netto oraz brutto) wykonania całości przedmiotu zamówienia oraz koszty jednostkowe (PLN netto) dla każdego wskazanego towaru, oraz cenę (PLN netto) dostawy i montażu towarów.
– oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych,
j) Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być skreślone i parafowane przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert wraz z datą,
k) Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową zgodnie z ustawą z dn. 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm. ) Oferent winien zabezpieczyć w ofercie w osobnej kopercie z dopiskiem „Tylko do wiadomości Zamawiającego”,
l) Wszystkie strony dokumentów stanowiące ofertę, powinny być ze sobą trwale połączone (np. zszyte, zbindowane, stanowić jeden plik dokumentów),
m) Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w jednym egzemplarzu,
n) Oferent może przed upływem terminu składania zmienić lub wycofać ofertę. Ze zmiany oferty powinno w jasny sposób wynikać, które pozycje i dane zostały zmienione. Wprowadzenie zmiany powinno odbywać się zgodnie z zasadami obowiązującymi przy składaniu oferty,
o) Wycofanie oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez Oferenta bądź też uprawioną przez niego na piśmie osobę. Procedura wycofania następuje zgodnie z zasadami składania oferty.
p) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w umowie dotyczących terminu dostawy.

XII. WYŁĄCZENIE
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Realizatora usługi osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Realizatora usługi osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
1. uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
2. posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji
3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kuratel

XIII. SPOSÓB INFORMOWANIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona zostanie na stronie Zamawiającego www.krainaodkrywcy.pl oraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl

XIV. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

XIV. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

XV. FORMA FINANSOWANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie jest współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach prowadzonego projektu pn. „Kraina Odkrywcy w Krakowie (III)”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 8.5. Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym.

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Do zapytania ofertowego dołączono:

Zatwierdził: 
Małgorzata Bolanowska – Kierownik Projektu
Tel. 530 393 605
E- mail: m.bolanowska@krainaodkrywcy.pl

 Informacje o wybranym wykonawcy: 
GASTRO-PACK Michał Henzel
Bodzanów 138, 32-020 Wieliczka

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10/KOIII/2019 na zakup, dostawę i montaż mebli do żłobka przy ul. Odmętowej 97 w Krakowie

Data publikacji: 20.02.2019 r. 

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 21.02.2019 treść zapytania ofertowego została zmieniona w pozycjach: 
– „Termin składania ofert” zmieniono z „28-02-2019” na „01-03-2019” (w związku ze zmianą treści zapytania)
– „Miejsce i sposób składania ofert” zmieniono z „Oferty należy składać do dnia 28.02.2019 r. (liczy się data wpływu dokumentów). Oferty złożone po dniu 28.02.2019 r. nie będą rozpatrywane. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z realizacją zamówienia.” na „Oferty należy składać do dnia 01.03.2019 r. (liczy się data wpływu dokumentów). Oferty złożone po dniu 01.03.2019 r. nie będą rozpatrywane. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z realizacją zamówienia.”
– „Harmonogram realizacji zamówienia” zmieniono z „Planowany termin podpisania umowy: 01.03.2019 r. Planowany termin realizacji umowy: do 22.03.2019 r.” na z „Planowany termin podpisania umowy: 04.03.2019 r. Planowany termin realizacji umowy: do 12.04.2019 r.
– „Dodatkowe warunki zamówienia” zmieniono z „6. Realizator zobowiązuje się do wykonania kompleksowej usługi najpóźniej do dnia 22.03.2019 r.” na „6. Realizator zobowiązuje się do wykonania kompleksowej usługi najpóźniej do dnia 12.04.2019 r.”
– w załączniku nr 4 zmieniono z „II. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA: Planowany termin podpisania umowy: 01.03.2019 r. Planowany termin realizacji umowy: do 22.03.2019 r.” na „II. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA: Planowany termin podpisania umowy: 04.03.2019 r. Planowany termin realizacji umowy: do 12.04.2019 r.”
– w załączniku nr 4 zmieniono „IV. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY Oferty należy składać do dnia 28.02.2019 r. (liczy się data wpływu dokumentów). Oferty złożone po dniu 28.02.2019 r. nie będą rozpatrywane. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z realizacją zamówienia.” na „IV. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY Oferty należy składać do dnia 01.03.2019 r. (liczy się data wpływu dokumentów). Oferty złożone po dniu 01.03.2019 r. nie będą rozpatrywane. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z realizacją zamówienia.”
– w załączniku nr 4 zmieniono „Realizator zobowiązuje się do wykonania kompleksowej usługi najpóźniej do dnia 22.03.2019 r.” na „Realizator zobowiązuje się do wykonania kompleksowej usługi najpóźniej do dnia 12.04.2019 r.”
– w załączniku nr 4 zmieniono „Zamawiający dokona płatności za realizację do 25.03.2019 roku na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego” na „Zamawiający dokona płatności za realizację do 15.04.2019 roku na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego”
– w załączniku nr 2 zmieniono „Zobowiązujemy się do wykonania kompleksowej usługi najpóźniej do dnia 22.03.2019 r” na „Zobowiązujemy się do wykonania kompleksowej usługi najpóźniej do dnia 12.04.2019 r”

Kategoria, według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
39100000-3 – Meble

ZAMAWIAJĄCY
GINT Grzegorz Jasiński, ul. Konopnickiej 18/40, 33-300 Nowy Sącz,
NIP: 734-292-20-19, REGON: 120614545, tel./fax. (12) 633 33 67,

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż mebli i wyposażenia w żłobku powstającym w
ramach projektu „Kraina Odkrywcy w Krakowie (III)” o nr RPMP.08.05.00-12-0087/17/00. Szczegółowa lista
mebli oraz wyposażenia wraz z opisem i liczbą sztuk stanowi Załącznik nr 1.

II. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Planowany termin podpisania umowy: 04.03.2019 r.
Planowany termin realizacji umowy: do 12.04.2019 r.
Miejsce: ul. Odmętowa 97 (31-979 Kraków)

III. OPIS WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
Oferent powinien przygotować ofertę na Formularzu Ofertowym, załączonym do niniejszego zapytania wg
załącznika nr 2 oraz złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi
z Zamawiającym wg załącznika nr 3.

IV. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
Oferty należy składać do dnia 01.03.2019 r. (liczy się data wpływu dokumentów). Oferty złożone po dniu
01.03.2019 r. nie będą rozpatrywane. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z realizacją zamówienia.

V. MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT
Ofertę (załącznik nr 2) wraz z oświadczeniem o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora
usługi z Zamawiającym (załącznik 3) należy składać pocztą tradycyjną lub osobiście w oddziale firmy
Zamawiającego przy ul. Bronowickiej 86/2, 30-091 Kraków lub pocztą elektroniczną poprzez przesłanie
skanów wypełnionych i podpisanych dokumentów w formacie pdf na adres
m.bolanowska@krainaodkrywcy.pl.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Realizator zobowiązany będzie do dostawy oraz montażu całego wyposażenia zakupionego w ramach
zamówienia, których dokonuje na własny koszt.
2. Realizator zobowiązany będzie do dostarczenia wyposażenia, fabrycznie nowego i wolnego od wad,
spełniającego warunki produktów bezpiecznych. Wszystkie elementy wchodzące w skład zamówienia
muszą być produktami o wysokiej jakości. Czas naprawy/wymiany produktu wadliwego, na wolny od wad,
wynosi w okresie gwarancji maksymalnie 14 dni od daty przedłożenia Realizatorowi przez Zamawiającego
informacji o wadliwym produkcie.
3. Przedmiot zamówienia musi posiadać wszelkie wymagane przepisami prawa świadectwa, certyfikaty,
atesty i inne dokumenty poświadczające dopuszczenie do użytku w żłobku.
4. Podane przez Zamawiającego parametry techniczne wyposażenia są parametrami minimalnymi. Oferent
może zaoferować wyposażenie o parametrach technicznych równoważnych lub wyższych, lecz nie gorszych
od wskazanych przez Zamawiającego. Wymiary poszczególnych elementów muszą być zgodne z
wymiarami podanymi w zamówieniu.
5. Na dostarczony przedmiot zamówienia Realizator udziela gwarancji jakości i rękojmi za wady – co
najmniej 12 miesięcy.
6. Realizator zobowiązuje się do wykonania kompleksowej usługi najpóźniej do dnia 12.04.2019 r. Za
wykonanie usługi uważa się podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego, stanowiącego załącznik do
umowy, przez wszystkie strony umowy.
7. W postępowaniu mogą uczestniczyć Oferenci, którzy:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień.
b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia.
c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
d) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
8. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie na zasadzie „spełnia/nie spełnia” – na
podstawie oświadczeń złożonych na Formularzu Ofertowym (stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego
zapytania ofertowego).
9. W sytuacji przedstawienia oferty niezgodnej z niniejszym zapytaniem, informacji nieprawdziwych lub
niespełnienia warunków udziału w postępowaniu Realizator usługi zostanie odrzucony z niniejszego
postępowania.
10. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy posiadają uprawnienia do wykonywania
określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień do
wykonania przedmiotu zamówienia.
11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli spełnienia przez oferenta warunków postępowania.
W sytuacji powstania niezgodności w wynikach kontroli ze złożonym oświadczeniem oferent może zostać
wykluczony z postępowania.
12. Postępowanie kończy się z chwilą zawarcia umowy z wybranym oferentem.
13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w umowie dotyczących terminu dostawy.
14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania.

VII. PŁATNOŚCI
Zamawiający dokona płatności za realizację do 15.04.2019 roku na podstawie protokołu zdawczo –
odbiorczego,

VIII. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Kierownik Projektu,
Małgorzata Bolanowska, pod numerem tel. 530 393 605 lub adresem mailowym
m.bolanowska@krainaodkrywcy.pl.

IX. KRYTERIA OCENY OFERTY
Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty w oparciu o następujące kryteria:
a) C – Cena: 70% (maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów – 70)
b) G – Okres udzielenia gwarancji w miesiącach: 30% (maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów –
30)
Łączna ilość możliwych do uzyskania punktów: 100 (100%)
Właściwa dla każdej oferty liczba punktów (P) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
P = C + G
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyskała największą liczbę punktów.

X. OPIS PRZYZNAWANIA PUNKTACJI
a) Cena (dotyczy ceny za kompleksową usługę, zgodnie z Załącznikiem nr 1 i opisem zamówienia) C
= (Cm / Cb) * 70, gdzie
C – Liczba punktów przyznanych za kryterium ceny
Cm – Cena najniższa spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert
Cb – Cena analizowanej oferty
Końcowa liczba punktów zaokrąglona zostanie do dwóch miejsc po przecinku.
b) Okres udzielenia gwarancji
G = (Gb / Gm) * 30, gdzie
G – liczba punktów przyznana za kryterium okresu udzielenia gwarancji,
Gb – okres gwarancji (w miesiącach) analizowanej oferty,
Gm – okres gwarancji (w miesiącach) najdłuższy spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert.
Największą liczbę punktów (tj. 30) za kryterium okresu udzielenia gwarancji otrzyma Oferent, który
zaproponuje najdłuższy okres gwarancji, którą obejmie cały komplet zamówienia.
W toku analizy i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących złożonej
oferty.
UWAGA: okres gwarancji proszę podać w pełnych miesiącach.

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
a) Oferent powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji i przedstawić ofertę zgodnie z jej
wymaganiami,
b) Oferent składa ofertę obejmującą całość zamówienia (dotyczącą wykonania kompletnej usługi),
Biuro projektów „Kraina Odkrywcy w Krakowie (III)”
ul. Bronowicka 86/2, 30-091 Kraków
fax (+48 12) 633 33 67
www.krainaodkrywcy.pl
c) Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert cząstkowych,
d) Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku
postępowania,
e) W cenie usługi Oferent zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywalne koszty związane z realizacją
zamówienia szczegółowo wskazane w niniejszym zapytaniu oraz wszystkie koszty wynikające z zapisów
niniejszego zapytania ofertowego, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa.
f) Oferta powinna być sporządzona na Formularzu Ofertowym (załącznik nr 2) i podpisana przez osobę
upoważnioną do podpisania oferty,
g) Podpisy złożone przez Oferenta powinny zawierać imię i nazwisko lub pieczęć imienną,
h) Oferta powinna być sporządzona czytelnie na piśmie w języku polskim,
i) Oferta powinna zawierać:
– cenę (PLN netto) wykonania całości przedmiotu zamówienia oraz koszty jednostkowe (PLN netto) dla
każdego wskazanego towaru,
– oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych,
j) Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być skreślone i parafowane przez osobę
upoważnioną do podpisywania ofert wraz z datą,
k) Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową zgodnie z ustawą z dn.
16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm. ) Oferent
winien zabezpieczyć w ofercie w osobnej kopercie z dopiskiem „Tylko do wiadomości Zamawiającego”,
l) Wszystkie strony dokumentów stanowiące ofertę, powinny być ze sobą trwale połączone (np. zszyte,
zbindowane, stanowić jeden plik dokumentów),
m) Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w jednym egzemplarzu,
n) Oferent może przed upływem terminu składania zmienić lub wycofać ofertę. Ze zmiany oferty powinno w
jasny sposób wynikać, które pozycje i dane zostały zmienione. Wprowadzenie zmiany powinno odbywać się
zgodnie z zasadami obowiązującymi przy składaniu oferty,
o) Wycofanie oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez Oferenta
bądź też uprawioną przez niego na piśmie osobę. Procedura wycofania następuje zgodnie z zasadami
składania oferty.
p) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w umowie dotyczących terminu dostawy.

XII. WYŁĄCZENIE
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w
imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
Realizatora usługi osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
1. uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
2. posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji
3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
Biuro projektów „Kraina Odkrywcy w Krakowie (III)”
ul. Bronowicka 86/2, 30-091 Kraków
fax (+48 12) 633 33 67
www.krainaodkrywcy.pl

XIII. SPOSÓB INFORMOWANIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona zostanie na stronie Zamawiającego
www.krainaodkrywcy.pl oraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl

XIV. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku
unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

XV. FORMA FINANSOWANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie jest współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
prowadzonego projektu „Kraina Odkrywcy w Krakowie (III)”, w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego,
Działanie 8.5. Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym.

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Do zapytania ofertowego dołączono:

Zatwierdził: 
 Małgorzata Bolanowska – Kierownik Projektu 
 Tel. 530 393 605 
 E- mail: m.bolanowska@krainaodkrywcy.pl

INFORMACJE O WYBRANYM WYKONAWCY
TMClab Tomasz Mróz
Wł. Żeleńskiego 18, 31-353 Kraków
NIP: 6772296498

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/KOIII/2019 na zakup, dostawę i montaż mebli do żłobka przy ul. Kombatantów 9 w Krakowie

Data publikacji: 20.02.2019

W związku z realizacją projektu „Kraina Odkrywcy w Krakowie (III)” o nr RPMP.08.05.00-12-0087/17/00,
realizowanego w okresie od 01.09.2018 r. do 31.10.2019 r. w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.5. Wspieranie na rzecz
łączenia życia zawodowego z prywatnym, poszukujemy Realizatora usługi, polegającej na zakupie
kompletu wyposażenia meblowego do żłobka wraz z dostawą oraz montażem.

Kategoria, według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
39100000-3 – Meble

ZAMAWIAJĄCY:
GINT Grzegorz Jasiński, ul. Konopnickiej 18/40, 33-300 Nowy Sącz,
NIP: 734-292-20-19, REGON: 120614545,
tel./fax. (12) 633 33 67,

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż mebli i wyposażenia w żłobku powstającym
w ramach projektu „Kraina Odkrywcy w Krakowie (III)” o nr RPMP.08.05.00-12-0087/17/00.
Szczegółowa lista mebli oraz wyposażenia wraz z opisem i liczbą sztuk stanowi Załącznik nr 1.

II. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Planowany termin podpisania umowy: 01.03.2019 r.
Planowany termin realizacji umowy: do 22.03.2019 r.
Miejsce: ul. Kombatantów 9 (31-630 Kraków)

III. OPIS WYMAGANYCH DOKUMENTÓW:
Oferent powinien przygotować ofertę na Formularzu Ofertowym, załączonym do niniejszego zapytania
wg załącznika nr 2 oraz złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora
usługi z Zamawiającym wg załącznika nr 3.

IV. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:
Oferty należy składać do dnia 28.02.2019 r. (liczy się data wpływu dokumentów). Oferty złożone po dniu
28.02.2019 r. nie będą rozpatrywane. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z realizacją zamówienia.

V. MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT:
1. Ofertę (załącznik nr 2) wraz z oświadczeniem o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
Realizatora usługi z Zamawiającym (załącznik 3) należy składać pocztą tradycyjną lub osobiście
w oddziale firmy Zamawiającego przy ul. Bronowickiej 86/2, 30-091 Kraków lub pocztą elektroniczną
poprzez przesłanie skanów wypełnionych i podpisanych dokumentów w formacie pdf na adres
m.bolanowska@krainaodkrywcy.pl.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Realizator zobowiązany będzie do dostawy oraz montażu całego wyposażenia zakupionego
w ramach zamówienia, których dokonuje na własny koszt.
2. Realizator zobowiązany będzie do dostarczenia wyposażenia, fabrycznie nowego i wolnego od wad,
spełniającego warunki produktów bezpiecznych. Wszystkie elementy wchodzące w skład zamówienia
muszą być produktami o wysokiej jakości. Czas naprawy/wymiany produktu wadliwego, na wolny od
wad, wynosi w okresie gwarancji maksymalnie 14 dni od daty przedłożenia Realizatorowi przez
Zamawiającego informacji o wadliwym produkcie.
3. Przedmiot zamówienia musi posiadać wszelkie wymagane przepisami prawa świadectwa, certyfikaty,
atesty i inne dokumenty poświadczające dopuszczenie do użytku w żłobku.
4. Podane przez Zamawiającego parametry techniczne wyposażenia są parametrami minimalnymi.
Oferent może zaoferować wyposażenie o parametrach technicznych równoważnych lub wyższych, lecz
nie gorszych od wskazanych przez Zamawiającego. Wymiary poszczególnych elementów muszą być
zgodne z wymiarami podanymi w zamówieniu.
5. Na dostarczony przedmiot zamówienia Realizator udziela gwarancji jakości i rękojmi za wady – co
najmniej 12 miesięcy.
6. Realizator zobowiązuje się do wykonania kompleksowej usługi najpóźniej do dnia 22.03.2019r. Za
wykonanie usługi uważa się podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego, stanowiącego załącznik do
umowy, przez wszystkie strony umowy.
7. W postępowaniu mogą uczestniczyć Oferenci, którzy:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień.
b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia.
c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
d) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
8. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie na zasadzie „spełnia/nie spełnia” – na
podstawie oświadczeń złożonych na Formularzu Ofertowym (stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego
zapytania ofertowego).
9. W sytuacji przedstawienia oferty niezgodnej z niniejszym zapytaniem, informacji nieprawdziwych lub
niespełnienia warunków udziału w postępowaniu Realizator usługi zostanie odrzucony z niniejszego
postępowania.
10. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy posiadają uprawnienia do
wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień do wykonania przedmiotu zamówienia.
11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli spełnienia przez oferenta warunków
postępowania. W sytuacji powstania niezgodności w wynikach kontroli ze złożonym oświadczeniem
oferent może zostać wykluczony z postępowania.
12. Postępowanie kończy się z chwilą zawarcia umowy z wybranym oferentem.
13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w umowie dotyczących terminu
dostawy.
14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania.

VII. PŁATNOŚCI:
Zamawiający dokona płatności za realizację do 25.03.2019 roku na podstawie protokołu zdawczo –
odbiorczego,

VIII. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Kierownik Projektu,
Małgorzata Bolanowska, pod numerem tel. 530 393 605 lub adresem mailowym
m.bolanowska@krainaodkrywcy.pl.

IX. KRYTERIA OCENY OFERTY:
Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty w oparciu o następujące kryteria:
a) C – Cena: 70% (maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów – 70)
b) G – Okres udzielenia gwarancji w miesiącach: 30% (maksymalna ilość możliwych do uzyskania
punktów – 30)
Łączna ilość możliwych do uzyskania punktów: 100 (100%)
Właściwa dla każdej oferty liczba punktów (P) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
P = C + G
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyskała największą liczbę punktów.

X. OPIS PRZYZNAWANIA PUNKTACJI:
a) Cena (dotyczy ceny za kompleksową usługę, zgodnie z Załącznikiem nr 1 i opisem zamówienia)
C = (Cm / Cb) * 70, gdzie
C – Liczba punktów przyznanych za kryterium ceny
Cm – Cena najniższa spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert
Cb – Cena analizowanej oferty
Końcowa liczba punktów zaokrąglona zostanie do dwóch miejsc po przecinku.
b) Okres udzielenia gwarancji
G = (Gb / Gm) * 30, gdzie
G – liczba punktów przyznana za kryterium okresu udzielenia gwarancji,
Gb – okres gwarancji (w miesiącach) analizowanej oferty,
Gm – okres gwarancji (w miesiącach) najdłuższy spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert.
Największą liczbę punktów (tj. 30) za kryterium okresu udzielenia gwarancji otrzyma Oferent, który
zaproponuje najdłuższy okres gwarancji, którą obejmie cały komplet zamówienia.
W toku analizy i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących złożonej
oferty.
UWAGA: okres gwarancji proszę podać w pełnych miesiącach.

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
a) Oferent powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji i przedstawić ofertę zgodnie z jej
wymaganiami,
b) Oferent składa ofertę obejmującą całość zamówienia (dotyczącą wykonania kompletnej usługi)
c) Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert cząstkowych,
d) Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od
wyniku postępowania,
e) W cenie usługi Oferent zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywalne koszty związane z realizacją
zamówienia szczegółowo wskazane w niniejszym zapytaniu oraz wszystkie koszty wynikające z zapisów
niniejszego zapytania ofertowego, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa.
f) Oferta powinna być sporządzona na Formularzu Ofertowym (załącznik nr 2) i podpisana przez osobę
upoważnioną do podpisania oferty,
g) Podpisy złożone przez Oferenta powinny zawierać imię i nazwisko lub pieczęć imienną,
h) Oferta powinna być sporządzona czytelnie na piśmie w języku polskim,
i) Oferta powinna zawierać:
– cenę (PLN netto) wykonania całości przedmiotu zamówienia oraz koszty jednostkowe (PLN netto) dla
każdego wskazanego towaru,
– oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych,
j) Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być skreślone i parafowane przez
osobę upoważnioną do podpisywania ofert wraz z datą,
k) Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową zgodnie z ustawą z dn.
16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm. )
Oferent winien zabezpieczyć w ofercie w osobnej kopercie z dopiskiem „Tylko do wiadomości
Zamawiającego”,
l) Wszystkie strony dokumentów stanowiące ofertę, powinny być ze sobą trwale połączone (np. zszyte,
zbindowane, stanowić jeden plik dokumentów),
m) Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w jednym egzemplarzu,
n) Oferent może przed upływem terminu składania zmienić lub wycofać ofertę. Ze zmiany oferty
powinno w jasny sposób wynikać, które pozycje i dane zostały zmienione. Wprowadzenie zmiany
powinno odbywać się zgodnie z zasadami obowiązującymi przy składaniu oferty,
o) Wycofanie oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez
Oferenta bądź też uprawioną przez niego na piśmie osobę. Procedura wycofania następuje zgodnie
z zasadami składania oferty.
p) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w umowie dotyczących terminu
dostawy.

XII. WYŁĄCZENIE:
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru Realizatora usługi osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
1. uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
2. posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji
3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

XIII. SPOSÓB INFORMOWANIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona zostanie na stronie Zamawiającego
www.krainaodkrywcy.pl oraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl

XIV. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku
unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

XV. FORMA FINANSOWANIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie jest współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
prowadzonego projektu „Kraina Odkrywcy w Krakowie (III)”, w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego,
Działanie 8.5. Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym.

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Do zapytania ofertowego dołączono:

 

Zatwierdził: Małgorzata Bolanowska – Kierownik Projektu
Tel. 530 393 605
E- mail: m.bolanowska@krainaodkrywcy.pl 

INFORMACJE O WYBRANYM WYKONAWCY
TMClab Tomasz Mróz
Wł. Żeleńskiego 18, 31-353 Kraków
NIP: 6772296498

tings.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6A/KRB/2019

Data publikacji: 07.02.2019 r

 

W związku z realizacją projektu „Kraina Odkrywcy w Krakowie (I)” o nr RPMP.08.05.00-12-0084/17, realizowanego w okresie 01.03.2018 r. do 30.04.2019r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.5. Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym, poszukujemy Realizatora usługi, polegającej na wykonaniu zagospodarowania terenu na nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Królewskiej 55.

Kategoria, według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
77300000-3 – Usługi ogrodnicze

ZAMAWIAJĄCY:
GINT Grzegorz Jasiński, ul. Konopnickiej 18/40, 33-300 Nowy Sącz,
NIP: 7342922019,
REGON: 120614545 tel./fax. (12) 633 33 67

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi, polegającej na zagospodarowaniu terenu na nieruchomości położonej w Krakowie ,przy ul. Królewskiej 55, obejmującym następujący zakres prac:

  1. Ukształtowanie i oczyszczenie powierzchni (m.in. oczyszczenie z chwastów, pni i karp korzeniowych, usunięcie krzewów oraz cięcie pielęgnacyjne drzew).
  2. Zamontowanie małej architektury i wyposażenia.
  3. Sadzenie roślin.
  4. Wykonanie nawierzchni i ogrodzenia.

II. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Planowany termin podpisania umowy: 25.02.2019 r.
Miejsce: Kraków ,przy ul. Królewskiej 55

III. OPIS WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
Oferent powinien przygotować ofertę na Formularzu Ofertowym, załączonym do niniejszego zapytania wg załącznika nr 1 oraz złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym wg załącznika nr 3.

IV. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
Oferty należy składać do dnia 15.02.2019 r. (liczy się data wpływu dokumentów). Oferty złożone po dniu 15.02.2019 r. nie będą rozpatrywane. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z realizacją zamówienia.

V. MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT
Ofertę (załącznik nr 1) wraz z oświadczeniem o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym (załącznik nr 3) należy składać pocztą tradycyjną lub osobiście w oddziale firmy Zamawiającego przy ul. Bronowickiej 86/2, 30-091 Kraków lub pocztą elektroniczną poprzez przesłanie skanów wypełnionych i podpisanych dokumentów w formacie pdf na adres: k.trzop@krainaodkrywcy.pl.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Realizator zobowiązany będzie do wykonania zagospodarowania terenu na nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Królewska 55.
2. Realizator oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie konieczne do wykonania niniejszej Umowy oraz zobowiązuje się wykonać Umowę z zachowaniem najwyższej staranności, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i ogrodniczej oraz przepisami prawa.
3. W postępowaniu mogą uczestniczyć Oferenci, którzy:
a). posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
b). Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
c). Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
d). Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
4. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie na zasadzie „spełnia/nie spełnia” – na podstawie oświadczeń złożonych na Formularzu Ofertowym (stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).
5.W sytuacji przedstawienia oferty niezgodnej z niniejszym zapytaniem, informacji nieprawdziwych lub niespełnienia warunków udziału w postępowaniu Realizator usługi zostanie odrzucony z niniejszego postępowania.
6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień do wykonania przedmiotu zamówienia.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli spełnienia przez oferenta warunków postępowania. W sytuacji powstania niezgodności w wynikach kontroli ze złożonym oświadczeniem oferent może zostać wykluczony z postępowania.
8. Postępowanie kończy się z chwilą zawarcia umowy z wybranym oferentem.
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w umowie dotyczących terminu realizacji usługi.
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania.
11. Wykonawca  zobowiązuje się do wykonania kompleksowej usługi najpóźniej do dnia 15.04.2019 roku. Za wykonanie usługi uważa się podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego, stanowiącego załącznik do umowy, przez wszystkie strony umowy.
12. W toku analizy i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

VII. PŁATNOŚCI
Płatność będzie dokonana na podstawie prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

VIII. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Kierownik Projektu,
Katarzyna Trzop, pod numerem tel. 534 971 870 lub adresem mailowym k.trzop@krainaodkrywcy.pl.

IX. KRYTERIA OCENY OFERTY
1.  Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty w oparciu o następujące kryteria:
a)    C – cena za wykonanie całej usługi : 50% – (maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów – 50 )
b)    T – czas wykonania usługi : 20%  –  (maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów – 20)
c)    G – okres gwarancji udzielonej na wykonaną usługę : 30%  –  (maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów –  30)

X.  OPIS PRZYZNAWANIA PUNKTACJI
Łączna ilość możliwych do uzyskania punktów P = 100 (100%)
Właściwa dla każdej oferty liczba punktów (P) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
P= C + T + G
Zamówienie zostanie udzielone Realizatorowi usługi, który zaproponował w ramach oferty najniższą cenę netto wykonania prac oraz w możliwie najkrótszym czasie wykona usługę przy  zachowaniu najwyższego standardu świadczonych usług.
a)    Cena  (cena powinna uwzględniać koszty materiałów + wykonanie wszystkich prac )
C =  (Cm / Cb) * 50
C –  ilość punktów przyznanych za spełnienie kryterium Ceny
Cm – Cena najniższa spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert
Cb – Cena analizowanej oferty
Końcowa liczba punktów zaokrąglona zostanie do dwóch miejsc po przecinku. Podana cena musi obejmować cenę netto wraz ze wszystkimi kosztami związanymi z realizacją usługi. Cena musi być podana w złotych polskich i będzie obowiązywać w całym okresie ważności umowy. Nie będzie podlegać waloryzacji.
b)    Czas (czas wykonania usługi)
T = (Tm / Tb) * 20
T – ilość punktów przyznanych za spełnienie kryterium Czasu
Tm – Najkrótszy czas wykonania usługi spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert
Tb – Czas wykonania usługi analizowanej oferty
Czas wykonania usługi powinien być wyrażony w dniach roboczych.
c)    Gwarancja (okres gwarancji udzielonej na wykonaną usługę)
G = (Gb / Gm) * 30
G – ilość punktów przyznanych za spełnienie kryterium Gwarancji
Gm – najdłuższy okres trwania gwarancji spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert
Gb – okres gwarancji analizowanej oferty
Okres udzielonej gwarancji powinien być wyrażony w latach. W toku analizy i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferent powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji i przedstawić ofertę zgodnie z jej wymaganiami.
2. Oferent składa ofertę obejmującą całość zamówienia (dotyczącą wykonania kompletnej usługi).
3. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert cząstkowych.
4. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania.
5. W cenie usługi Oferent zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywalne koszty związane z realizacją zamówienia szczegółowo wskazane w niniejszym zapytaniu oraz wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego zapytania ofertowego, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa.
6. Oferta powinna być sporządzona na Formularzu Ofertowym (załącznik nr 1) i podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.
7. Podpisy złożone przez Oferenta powinny zawierać imię i nazwisko lub pieczęć imienną.
8. Oferta powinna być sporządzona czytelnie na piśmie w języku polskim.
9. Oferta powinna zawierać:
– cenę (netto i brutto PLN) wykonania całości przedmiotu zamówienia dla wskazanej usługi,
– oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych,
10. Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być skreślone i parafowane przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert wraz z datą.
11. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową zgodnie z ustawą z dn. 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.). Oferent winien zabezpieczyć w ofercie w osobnej kopercie z dopiskiem „Tylko do wiadomości Zamawiającego”.
12. Wszystkie strony dokumentów stanowiące ofertę, powinny być ze sobą trwale połączone (np. zszyte, zbindowane, stanowić jeden plik dokumentów).
13. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w jednym egzemplarzu.
14. Oferent może przed upływem terminu składania zmienić lub wycofać ofertę. Ze zmiany oferty powinno w jasny sposób wynikać, które pozycje i dane zostały zmienione. Wprowadzenie zmiany powinno odbywać się zgodnie z zasadami obowiązującymi przy składaniu oferty.
15. Wycofanie oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez Oferenta bądź też uprawioną przez niego na piśmie osobę. Procedura wycofania następuje zgodnie z zasadami składania oferty.
16. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w umowie dotyczących terminu dostawy.

XII. WYŁĄCZENIE
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Realizatora usługi osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
1.Uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej.
2.Posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji.3
3.Pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika.
4.Pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kuratel.

XIII. SPOSÓB INFORMOWANIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona zostanie na stronie Zamawiającego www.krainaodkrywcy.pl.

XIV. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

XV. FORMA FINANSOWANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie jest współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach prowadzonego projektu pn. „Kraina Odkrywcy w Krakowie (I)”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 8.5. Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym.

 XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Do zapytania ofertowego dołączono:
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Szczegółowa specyfikacja
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna
Załącznik nr 5 – Treść zapytania ofertowego

Zatwierdził: 
Katarzyna Trzop – Kierownik Projektu
Tel. 534 971 870
E- mail: k.trzop@krainaodkrywcy.pl

 Informacje o wybranym wykonawcy:

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8/KOII/2019

Data publikacji: 6.02.2019 r.

W związku z realizacją projektu „Kraina Odkrywcy w Krakowie (II)” o nr RPMP.08.05.00-12-0087/17, realizowanego w okresie 01.03.2018 r. do 25.06.2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.5. Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym, poszukujemy Realizatora usługi, polegającej na świadczeniu obsługi informatycznej systemu monitoringu, weryfikacji postępów dziecka i rozliczeń w żłobku przy ul. Piltza 42.
Kategoria, według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 72000000-5 – Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

ZAMAWIAJĄCY: 
GINT Grzegorz Jasiński,
ul. Konopnickiej 18/40, 33-300 Nowy Sącz,
NIP: 734-292-20-19, REGON: 120614545, tel./fax. (12) 633 33 67,

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi, polegającej na świadczeniu obsługi informatycznej systemu monitoringu, weryfikacji postępów dziecka i rozliczeń w ramach projektu „Kraina Odkrywcy w Krakowie (II)” o nr RPMP.08.05.00-12-0087/17.

II. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Planowany termin podpisania umowy: 15.02.2019 rok Miejsce: Kraków, żłobek przy ul. Piltza 42

III. OPIS WYMAGANYCH DOKUMENTÓW 
Oferent powinien przygotować ofertę na Formularzu Ofertowym, załączonym do niniejszego zapytania wg załącznika nr 1 oraz złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym wg załącznika nr 2.

IV. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
Oferty należy składać do dnia 14.02.2019 r. (liczy się data wpływu dokumentów). Oferty złożone po dniu 14.02.2019 r.nie będą rozpatrywane. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z realizacją zamówienia.

V. MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT 
Ofertę (załącznik nr 1) wraz z oświadczeniem o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym (załącznik nr 2) należy składać pocztą tradycyjną lub osobiście w oddziale firmy Zamawiającego przy ul. Bronowickiej 86/2, 30-091 Kraków lub pocztą elektroniczną poprzez przesłanie skanów wypełnionych i podpisanych dokumentów w formacie pdf na adres: m.bolanowska@krainaodkrywcy.pl

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Ofertę (załącznik nr 1) wraz z oświadczeniem o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym (załącznik nr 2) należy składać pocztą tradycyjną lub osobiście w oddziale firmy Zamawiającego przy ul. Bronowickiej 86/2, 30-091 Kraków lub pocztą elektroniczną poprzez przesłanie skanów wypełnionych i podpisanych dokumentów w formacie pdf na adres: m.bolanowska@krainaodkrywcy.pl

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
1. Realizator zobowiązany będzie do świadczenia usługi informatycznej polegającej na obsłudze informatycznej systemu monitoringu, weryfikacji postępów dziecka i rozliczeń na rzecz Zleceniodawcy.
2. Przedmiot zamówienia będzie zgodny z wszelkimi odnośnymi normami i przepisami obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Realizator zobowiązany będzie się do przystąpienia do naprawy wszystkich usterek, które powodują przerwę lub zakłócenie świadczenia usługi w terminie nie dłuższym niż 2 godziny od telefonicznego powiadomienia przez Zamawiającego.
4. Realizator ma obowiązek powiadomienia Zamawiającego z wyprzedzeniem o konieczności dokonania niezbędnych prac konserwacyjnych, które przyczynią się do zakłócenia świadczenia usługi na rzecz Zleceniodawcy.
5. W postępowaniu mogą uczestniczyć Oferenci, którzy:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
d) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
6. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie na zasadzie „spełnia/nie spełnia” – na podstawie oświadczeń złożonych na Formularzu Ofertowym (stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).
7. W sytuacji przedstawienia oferty niezgodnej z niniejszym zapytaniem, informacji nieprawdziwych lub niespełnienia warunków udziału w postępowaniu Realizator usługi zostanie odrzucony z niniejszego postępowania.
8. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień do wykonania przedmiotu zamówienia.
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli spełnienia przez oferenta warunków postępowania. W sytuacji powstania niezgodności w wynikach kontroli ze złożonym oświadczeniem oferent może zostać wykluczony z postępowania.
10. Postępowanie kończy się z chwilą zawarcia umowy z wybranym oferentem.
11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w umowie dotyczących terminu realizacji usługi.
12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania.
13. W toku analizy i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

VII. PŁATNOŚCI 
Płatności będą dokonywane kwartalnie na podstawie prawidłowo wystawionych faktur przez Zamawiającego.

VIII. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Kierownik Projektu, Małgorzata Bolanowska, pod numerem tel. 531 789 787 lub adresem mailowym m.bolanowska@krainaodkrywcy.pl.

IX. KRYTERIA OCENY OFERTY 
Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty w oparciu o następujące kryteria:  a) C – Cena: 50% (maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów – 50) b) R – Czas reakcji rozwiązania usterki 40%  (maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów – 40) c) U – udostępnienie kodu źródłowego strony programu : 10% (maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów – 10)

Łączna ilość możliwych do uzyskania punktów: 100 (100%) Właściwa dla każdej oferty liczba punktów (P) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru: P = C + R+U Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyskała największą liczbę punktów.

X. OPIS PRZYZNAWANIA PUNKTACJI 
a) Cena (dotyczy ceny za miesiąc użytkowania systemu, zgodnie z Załącznikiem nr 1 i przedmiotem zamówienia)

C = (Cm / Cb) * 50, gdzie

C – Liczba punktów przyznanych za kryterium ceny Cm – Cena najniższa spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert Cb – Cena analizowanej oferty Końcowa liczba punktów zaokrąglona zostanie do dwóch miejsc po przecinku.

Największą liczbę punktów (tj. 50) za cenę realizacji usługi otrzyma Oferent, który zaproponuje najniższą cenę.

b) Okres reakcji rozwiązania usterki  

R= (Rm / Rb) * 40, gdzie

R – liczba punktów przyznana za kryterium reakcji rozwiązania usterki, Rb – czas reakcji rozwiązania usterki od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego (w godzinach) analizowanej oferty,  Rm – czas reakcji rozwiązania usterki od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego (w godzinach) najdłuższy spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert.

Największą liczbę punktów (tj. 40) za czas reakcji rozwiązania usterki od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego otrzyma Oferent, który zaproponuje najkrótszy czas reakcji rozwiązania usterki.

c) Udostępnienie kodu źródłowego strony programu 

Kryterium weryfikowane będzie na zasadzie „udostępnia/nie udostępnia”. Za deklarację udostępnienia kodu źródłowego Oferent otrzymuje 10 punktów, za brak deklaracji udostępnienia kodu źródłowego Oferent otrzymuje 0 punktów.

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
a) Oferent powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji i przedstawić ofertę zgodnie z jej wymaganiami,
b) Oferent składa ofertę obejmującą całość zamówienia (dotyczącą wykonania kompletnej usługi),
c) Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert cząstkowych,
d) Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania,
e) W cenie usługi Oferent zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywalne koszty związane z realizacją zamówienia szczegółowo wskazane w niniejszym zapytaniu oraz wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego zapytania ofertowego, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa.
f) Oferta powinna być sporządzona na Formularzu Ofertowym (załącznik nr 1) i podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty,
g) Podpisy złożone przez Oferenta powinny zawierać imię i nazwisko lub pieczęć imienną,
h) Oferta powinna być sporządzona czytelnie na piśmie w języku polskim,
i) Oferta powinna zawierać: – cenę (PLN netto) wykonania całości przedmiotu zamówienia dla wskazanej usługi, – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych,
j) Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być skreślone i parafowane przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert wraz z datą,
k) Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową zgodnie z ustawą z dn. 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm. ) Oferent winien zabezpieczyć w ofercie w osobnej kopercie z dopiskiem „Tylko do wiadomości Zamawiającego”,
l) Wszystkie strony dokumentów stanowiące ofertę, powinny być ze sobą trwale połączone (np. zszyte, zbindowane, stanowić jeden plik dokumentów),
m) Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w jednym egzemplarzu,
n) Oferent może przed upływem terminu składania zmienić lub wycofać ofertę. Ze zmiany oferty powinno w jasny sposób wynikać, które pozycje i dane zostały zmienione. Wprowadzenie zmiany powinno odbywać się zgodnie z zasadami obowiązującymi przy składaniu oferty,
o) Wycofanie oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez Oferenta bądź też uprawioną przez niego na piśmie osobę. Procedura wycofania następuje zgodnie z zasadami składania oferty.
p) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w umowie dotyczących terminu dostawy.

XII. WYŁĄCZENIE
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Realizatora usługi osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
1. uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
2. posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji
3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

XIII. SPOSÓB INFORMOWANIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona zostanie na stronie Zamawiającego www.krainaodkrywcy.pl.

XIV. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

XV. FORMA FINANSOWANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie jest współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach prowadzonego projektu pn. „Kraina Odkrywcy w Krakowie (II)”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 8.5. Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym.

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
Do zapytania ofertowego dołączono:

Zatwierdził:
Małgorzata Bolanowska
Tel. 531 789 787
E- mail: m.bolanowska@krainaodkrywcy.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8/KOII/2019

Data publikacji: 6.02.2019 r.

W związku z realizacją projektu „Kraina Odkrywcy w Krakowie (II)” o nr RPMP.08.05.00-12-0087/17, realizowanego w okresie 01.03.2018 r. do 25.06.2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.5. Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym, poszukujemy Realizatora usługi, polegającej na świadczeniu obsługi informatycznej systemu monitoringu, weryfikacji postępów dziecka i rozliczeń w żłobku przy ul. Piltza 42.  
Kategoria, według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 72000000-5 – Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 

ZAMAWIAJĄCY: 
GINT Grzegorz Jasiński,
ul. Konopnickiej 18/40, 33-300 Nowy Sącz,  
NIP: 734-292-20-19, REGON: 120614545, tel./fax. (12) 633 33 67, 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi, polegającej na świadczeniu obsługi informatycznej systemu monitoringu, weryfikacji postępów dziecka i rozliczeń w ramach projektu „Kraina Odkrywcy w Krakowie (II)” o nr RPMP.08.05.00-12-0087/17.  

II. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Planowany termin podpisania umowy: 15.02.2019 rok Miejsce: Kraków, żłobek przy ul. Piltza 42 

III. OPIS WYMAGANYCH DOKUMENTÓW 
Oferent powinien przygotować ofertę na Formularzu Ofertowym, załączonym do niniejszego zapytania wg załącznika nr 1 oraz złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym wg załącznika nr 2. 

IV. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
Oferty należy składać do dnia 14.02.2019 r. (liczy się data wpływu dokumentów). Oferty złożone po dniu 14.02.2019 r.nie będą rozpatrywane. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z realizacją zamówienia. 

V. MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT 
Ofertę (załącznik nr 1) wraz z oświadczeniem o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym (załącznik nr 2) należy składać pocztą tradycyjną lub osobiście w oddziale firmy Zamawiającego przy ul. Bronowickiej 86/2, 30-091 Kraków lub pocztą elektroniczną poprzez przesłanie skanów wypełnionych i podpisanych dokumentów w formacie pdf na adres: m.bolanowska@krainaodkrywcy.pl 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
Ofertę (załącznik nr 1) wraz z oświadczeniem o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym (załącznik nr 2) należy składać pocztą tradycyjną lub osobiście w oddziale firmy Zamawiającego przy ul. Bronowickiej 86/2, 30-091 Kraków lub pocztą elektroniczną poprzez przesłanie skanów wypełnionych i podpisanych dokumentów w formacie pdf na adres: m.bolanowska@krainaodkrywcy.pl 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
1. Realizator zobowiązany będzie do świadczenia usługi informatycznej polegającej na obsłudze informatycznej systemu monitoringu, weryfikacji postępów dziecka i rozliczeń na rzecz Zleceniodawcy.  
2. Przedmiot zamówienia będzie zgodny z wszelkimi odnośnymi normami i przepisami obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Realizator zobowiązany będzie się do przystąpienia do naprawy wszystkich usterek, które powodują przerwę lub zakłócenie świadczenia usługi w terminie nie dłuższym niż 2 godziny od telefonicznego powiadomienia przez Zamawiającego.
4. Realizator ma obowiązek powiadomienia Zamawiającego z wyprzedzeniem o konieczności dokonania niezbędnych prac konserwacyjnych, które przyczynią się do zakłócenia świadczenia usługi na rzecz Zleceniodawcy.  
5. W postępowaniu mogą uczestniczyć Oferenci, którzy:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
d) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
6. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie na zasadzie „spełnia/nie spełnia” – na podstawie oświadczeń złożonych na Formularzu Ofertowym (stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).
7. W sytuacji przedstawienia oferty niezgodnej z niniejszym zapytaniem, informacji nieprawdziwych lub niespełnienia warunków udziału w postępowaniu Realizator usługi zostanie odrzucony z niniejszego postępowania.
8. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień do wykonania przedmiotu zamówienia.
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli spełnienia przez oferenta warunków postępowania. W sytuacji powstania niezgodności w wynikach kontroli ze złożonym oświadczeniem oferent może zostać wykluczony z postępowania.
10. Postępowanie kończy się z chwilą zawarcia umowy z wybranym oferentem.
11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w umowie dotyczących terminu realizacji usługi.  
12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania. 
13. W toku analizy i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących złożonej oferty. 

VII. PŁATNOŚCI 
Płatności będą dokonywane kwartalnie na podstawie prawidłowo wystawionych faktur przez Zamawiającego.  

VIII. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Kierownik Projektu, Małgorzata Bolanowska, pod numerem tel. 531 789 787 lub adresem mailowym m.bolanowska@krainaodkrywcy.pl.   

IX. KRYTERIA OCENY OFERTY 
Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty w oparciu o następujące kryteria:  a) C – Cena: 50% (maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów – 50) b) R – Czas reakcji rozwiązania usterki 40%  (maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów – 40) c) U – udostępnienie kodu źródłowego strony programu : 10% (maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów – 10) 

Łączna ilość możliwych do uzyskania punktów: 100 (100%) Właściwa dla każdej oferty liczba punktów (P) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru: P = C + R+U Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyskała największą liczbę punktów. 

X. OPIS PRZYZNAWANIA PUNKTACJI 
a) Cena (dotyczy ceny za miesiąc użytkowania systemu, zgodnie z Załącznikiem nr 1 i przedmiotem zamówienia) 

C = (Cm / Cb) * 50, gdzie 

C – Liczba punktów przyznanych za kryterium ceny Cm – Cena najniższa spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert Cb – Cena analizowanej oferty Końcowa liczba punktów zaokrąglona zostanie do dwóch miejsc po przecinku. 

Największą liczbę punktów (tj. 50) za cenę realizacji usługi otrzyma Oferent, który zaproponuje najniższą cenę.  

b) Okres reakcji rozwiązania usterki  

R= (Rm / Rb) * 40, gdzie 

R – liczba punktów przyznana za kryterium reakcji rozwiązania usterki, Rb – czas reakcji rozwiązania usterki od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego (w godzinach) analizowanej oferty,  Rm – czas reakcji rozwiązania usterki od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego (w godzinach) najdłuższy spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert. 

Największą liczbę punktów (tj. 40) za czas reakcji rozwiązania usterki od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego otrzyma Oferent, który zaproponuje najkrótszy czas reakcji rozwiązania usterki.  

c) Udostępnienie kodu źródłowego strony programu 

Kryterium weryfikowane będzie na zasadzie „udostępnia/nie udostępnia”. Za deklarację udostępnienia kodu źródłowego Oferent otrzymuje 10 punktów, za brak deklaracji udostępnienia kodu źródłowego Oferent otrzymuje 0 punktów. 

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
a) Oferent powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji i przedstawić ofertę zgodnie z jej wymaganiami,
b) Oferent składa ofertę obejmującą całość zamówienia (dotyczącą wykonania kompletnej usługi),
c) Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert cząstkowych,
d) Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania,
e) W cenie usługi Oferent zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywalne koszty związane z realizacją zamówienia szczegółowo wskazane w niniejszym zapytaniu oraz wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego zapytania ofertowego, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa.
f) Oferta powinna być sporządzona na Formularzu Ofertowym (załącznik nr 1) i podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty,
g) Podpisy złożone przez Oferenta powinny zawierać imię i nazwisko lub pieczęć imienną,  
h) Oferta powinna być sporządzona czytelnie na piśmie w języku polskim,
i) Oferta powinna zawierać: – cenę (PLN netto) wykonania całości przedmiotu zamówienia dla wskazanej usługi, – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych,
j) Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być skreślone i parafowane przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert wraz z datą,
k) Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową zgodnie z ustawą z dn. 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm. ) Oferent winien zabezpieczyć w ofercie w osobnej kopercie z dopiskiem „Tylko do wiadomości Zamawiającego”, 
l) Wszystkie strony dokumentów stanowiące ofertę, powinny być ze sobą trwale połączone (np. zszyte, zbindowane, stanowić jeden plik dokumentów),
m) Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w jednym egzemplarzu,
n) Oferent może przed upływem terminu składania zmienić lub wycofać ofertę. Ze zmiany oferty powinno w jasny sposób wynikać, które pozycje i dane zostały zmienione. Wprowadzenie zmiany powinno odbywać się zgodnie z zasadami obowiązującymi przy składaniu oferty,
o) Wycofanie oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez Oferenta bądź też uprawioną przez niego na piśmie osobę. Procedura wycofania następuje zgodnie z zasadami składania oferty.
p) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w umowie dotyczących terminu dostawy. 

XII. WYŁĄCZENIE
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Realizatora usługi osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez: 
1. uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
2. posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji
3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

XIII. SPOSÓB INFORMOWANIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona zostanie na stronie Zamawiającego www.krainaodkrywcy.pl.   

XIV. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania. 

XV. FORMA FINANSOWANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie jest współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach prowadzonego projektu pn. „Kraina Odkrywcy w Krakowie (II)”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 8.5. Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym. 

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
Do zapytania ofertowego dołączono: 

Zatwierdził:
Małgorzata Bolanowska 
Tel. 531 789 787
E- mail: m.bolanowska@krainaodkrywcy.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/KOS/2019

Data publikacji 25.01.2019.

W związku z realizacją projektu „Kraina Odkrywcy w Sosnowcu” o nr RPSL.08.01.03-24-05EE/16-00, realizowanego w okresie od 01.10.2017 r. do 28.02.2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3, poszukujemy wykonawcy prac  wodno-kanalizacyjnych, celem przystosowania lokalu pod placówkę żłobkową. 

Kategoria, według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

ZAMAWIAJĄCY:
GINT Grzegorz Jasiński, ul. Konopnickiej 18/40, 33-300 Nowy Sącz, 
NIP: 734-292-20-19, REGON: 120614545
tel./fax. (12) 633 33 67

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia stanowią prace wodno-kanalizacyjne przy ul. Popiełuszki 36 (41-219 Sosnowiec), mające na celu przystosowanie obiektu na potrzeby placówki żłobkowej. 
Zamówienie obejmuje: 
– wymianę starej studzienki na nową w zakresie zgodnym z projektami stanowiącym załącznik nr 4, załącznik nr 5, załącznik nr 6 oraz załącznik nr 7 (wykonanie + materiały),
– wymianę wszystkich elementów niezbędnych dla prawidłowego działania studni wodomierzowej (załącznik nr 5) (wykonanie + materiały),
– wykonanie odwodnienia (załącznik nr 7) (wykonanie + materiały),
– przywrócenie terenu do pierwotnego stanu (wykonanie + materiały).

Prace winny być przeprowadzone w oparciu o obowiązujące normy, udzielone pozwolenia oraz dokumentację projektową. Powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem osób posiadających uprawnienia do wykonywania tego typu prac. Materiały, które zostaną użyte podczas wykonywania prac wodno-kanalizacyjnych powinny posiadać aktualne atesty, certyfikaty oraz dopuszczenie do stosowania. Odpowiedzialność za jakość wykonywanych prac oraz użytych materiałów ponosi Wykonawca. 

II. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Planowany termin podpisania umowy: 12.02.2019 r.
Planowane rozpoczęcie prac:  13.02.2019 r. 
Planowany termin zakończenia prac (termin realizacji umowy): 27.02.2019 r.
Miejsce: ul. Popiełuszki 36, 41-219 Sosnowiec
III. OPIS WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
Oferent powinien przygotować ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania wg załącznika nr 1 oraz złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym (załącznik nr 2).
IV. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
Oferty należy składać do dnia 08.02.2019 r. (liczy się data wpływu dokumentów). Oferty złożone po dniu 08.02.2019 r. nie będą rozpatrywane. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z realizacją zamówienia.

V. MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę (załącznik 1) wraz z oświadczeniem o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym (załącznik 2) należy składać pocztą tradycyjną lub osobiście w Biurze projektu (ul. Harcerzy Września 1939 r. nr 5, 40-659 Katowice) lub pocztą elektroniczną poprzez przesłanie skanów wypełnionych i podpisanych dokumentów w formacie pdf na adres a.dunin@krainaodkrywcy.pl.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień do wykonania przedmiotu zamówienia.
3. W sytuacji przedstawienia oferty niezgodnej z niniejszym zapytaniem, informacji nieprawdziwych lub niespełnienia warunków udziału w postępowaniu Realizator usługi zostanie odrzucony z niniejszego postępowania.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli spełnienia przez oferenta warunków postępowania. W sytuacji powstania niezgodności w wynikach kontroli ze złożonym oświadczeniem oferent może zostać wykluczony z postępowania.
5. Postępowanie kończy się z chwilą zawarcia umowy z wybranym oferentem.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. W postępowaniu mogą uczestniczyć Oferenci, którzy:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
d) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie na zasadzie „spełnia/nie spełnia” – na podstawie oświadczeń złożonych na Formularzu Ofertowym (stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego). Wykonawca niespełniający warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt. VI zostaje wykluczony z postępowania, zaś jego oferta odrzucona.
3. Realizator zobowiązuje się do wykonania kompleksowej usługi najpóźniej do dnia 27.02.2019 roku. Za wykonanie usługi uważa się podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego, stanowiącego załącznik do umowy, przez wszystkie strony umowy.

VII. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Kierownik Projektu, Anna Dunin, pod numerem tel. 531 661 977 lub adresem e-mail:  a.dunin@krainaodkrywcy.pl 

VIII. KRYTERIA OCENY OFERTY
1. Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty w oparciu o następujące kryteria: 
a) C – cena za wykonanie całej usługi (50%) –  50 punktów
b) T – czas wykonania usługi (20%) – 20 punktów
c) G – okres gwarancji udzielonej na wykonaną usługę (30%) – 30 punktów 

IX.  OPIS PRZYZNAWANIA PUNKTACJI
Łączna ilość możliwych do uzyskania punktów P = 100 (100%)
Właściwa dla każdej oferty liczba punktów (P) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
P= C + T + G
Zamówienie zostanie udzielone Realizatorowi usługi, który zaproponował w ramach oferty najniższą cenę netto wykonania prac wodno-kanalizacyjnych oraz w możliwie najkrótszym czasie wykona usługę przy zachowaniu najwyższego standardu świadczonych usług. 
a) Cena  (cena powinna uwzględniać koszty materiałów + wykonanie wszystkich prac wodno-kanalizacyjnych)
C =  (Cm / Cb) * 50
C –  ilość punktów przyznanych za spełnienie kryterium Ceny
Cm – Cena najniższa spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert
Cb – Cena analizowanej oferty
Końcowa liczba punktów zaokrąglona zostanie do dwóch miejsc po przecinku.
Podana cena musi obejmować cenę netto wraz ze wszystkimi kosztami związanymi z realizacją usługi, uwzględniając przy tym wszystkie należne opłaty i podatki. Cena musi być podana w złotych polskich i będzie obowiązywać w całym okresie ważności umowy. Nie będzie podlegać waloryzacji.
b) Czas (czas wykonania usługi)
T = (Tm / Tb) * 20
T – ilość punktów przyznanych za spełnienie kryterium Czasu
Tm – Najkrótszy czas wykonania usługi spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert
Tb – Czas wykonania usługi analizowanej oferty
Czas wykonania usługi powinien być wyrażony w dniach roboczych. 
c) Gwarancja (okres gwarancji udzielonej na wykonaną usługę)
G = (Gb / Gm) * 30
G – ilość punktów przyznanych za spełnienie kryterium Gwarancji
Gm – najdłuższy okres trwania gwarancji spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert
Gb – okres gwarancji analizowanej oferty
Okres udzielonej gwarancji powinien być wyrażony w miesiącach. 
W toku analizy i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
a) Oferent powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji i przedstawić ofertę zgodnie z jej wymaganiami,
b) Oferent składa ofertę obejmującą całość zamówienia (dotyczącą wykonania kompletnej usługi),
c) Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert cząstkowych,
d) Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania,
e) W cenie usługi Oferent zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywalne koszty związane z realizacją zamówienia szczegółowo wskazane w niniejszym zapytaniu oraz wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego zapytania ofertowego, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa,
f) Oferta powinna być sporządzona na Formularzu Ofertowym (załącznik nr 1) i podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty,
g) Podpisy złożone przez Oferenta powinny zawierać imię i nazwisko lub pieczęć imienną, 
h) Oferta powinna być sporządzona czytelnie na piśmie w języku polskim,
i) Oferta powinna zawierać:
– cenę netto wykonania usługi, czas realizacji usługi oraz okres gwarancji udzielony na wykonaną usługę,
– oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.
j) Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być skreślone i parafowane przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert wraz z datą,
k) Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową zgodnie z ustawą z dn. 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.) Oferent winien zabezpieczyć w ofercie w osobnej kopercie z dopiskiem „Tylko do wiadomości Zamawiającego”,
l) Wszystkie strony dokumentów stanowiące ofertę, powinny być ze sobą trwale połączone (np. zszyte, zbindowane, stanowić jeden plik dokumentów),
m) Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w jednym egzemplarzu,
n) Oferent może przed upływem terminu składania zmienić lub wycofać ofertę. Ze zmiany oferty powinno w jasny sposób wynikać, które pozycje i dane zostały zmienione. Wprowadzenie zmiany powinno odbywać się zgodnie z zasadami obowiązującymi przy składaniu oferty,
o) Wycofanie oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez Oferenta bądź też uprawioną przez niego na piśmie osobę. Procedura wycofania następuje zgodnie z zasadami składania oferty,
p) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w umowie dotyczących terminu realizacji.

XI.  WYŁĄCZENIE
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Realizatora usługi osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
1.    uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
2.    posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji
3.    pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
4.    pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

XII. SPOSÓB INFORMOWANIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona zostanie na stronie Zamawiającego www.krainaodkrywcy.pl oraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl

XIII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Do zapytania ofertowego dołączono:

Zatwierdził:
Anna Dunin – Kierownik Projektu
Tel. 531 661 977
E- mail: a.dunin@krainaodkrywcy.pl

INFORMACJE O WYBRANYM WYKONAWCY
Wybrany wykonawca:
Jan Mróz GAJDAROS
ul. W. Żeleńskiego 18, 31-353 Kraków

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/KOIII/2019 na wybór wykonawcy prac remontowo-budowlanych w lokalu na os. Kombatantów 9 w Krakowie

Data publikacji: 11.01.2019 r.

W związku z realizacją projektu „Kraina Odkrywcy w Krakowie (III)” o nr RPMP.08.05.00-12-0087/17/00, realizowanego w okresie od 01.09.2018 r. do 31.10.2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 8.5. Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym, poszukujemy wykonawcy prac remontowo-budowlanych, celem przebudowy i przystosowania lokalu pod placówkę żłobkową. 

Kategoria, według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

ZAMAWIAJĄCY:
GINT Grzegorz Jasiński, ul. Konopnickiej 18/40, 33-300 Nowy Sącz, 
NIP: 734-292-20-19, REGON: 120614545
tel./fax. (12) 633 33 67

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia stanowią prace remontowo-budowlane w lokalu o pow. 251,1 m2 przy os. Kombatantów 9 (31-630 Kraków), mające na celu zaadaptowanie obiektu na potrzeby placówki żłobkowej.
Zamówienie obejmuje wykonanie wraz z materiałami: 
– wykonanie prac wyburzeniowych ścian (120 m2)
– modyfikacja i dobudowa ścianek działowych GKF i GKB i GKBI (127 m2)
– wykonanie sufitów podwieszanych (251 m2)
– wykonanie gładzi na ścianach (648 m2)
– malowanie lokalu (824 m2) 
– flizowanie (131 m2)
– wykonanie zmian instalacji hydraulicznych (16 punktów)
– wykonanie zmian instalacji elektrycznej wraz z przeniesieniem tablicy rozdzielczej (100 punktów)
– zakup i montaż paneli podłogowych wraz z listwowaniem (170 m2)
– zakup i montaż drzwi wraz z ościeżnicami (18 sztuk)
– wykonanie instalacji monitoringu
– zakup i montaż systemu alarmowego
– zakup i montaż kurtyny powietrznej (1 sztuka)
– zakup i montaż zestawów WC podtynkowych (4 sztuki)
– zakup i montaż umywalek z bateriami (5 sztuk)
– zakup i montaż zlewozmywaków z bateriami (5 sztuki)
– zakup i montaż brodzika z baterią natryskową (1 sztuka)- wykonanie hydrantu wewnętrznego (1 sztuka)
– zakup i montaż okien uchylnych (1 komplet – według załącznika nr 7)
– projekt instalacji elektrycznej
– zakup i montaż podgrzewaczy elektrycznych (2 sztuki)
– malowanie kaloryferów (15 mb)
– zakup i montaż kaloryferów (3 sztuki)

Prace remontowo-budowlane winny być przeprowadzone w oparciu o obowiązujące normy, udzielone pozwolenia oraz dokumentację projektową. Powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem osób posiadających uprawnienia do wykonywania tego typu prac. Materiały, które zostaną użyte podczas wykonywania prac remontowo-budowlanych powinny posiadać aktualne atesty, certyfikaty oraz dopuszczenie do stosowania. Odpowiedzialność za jakość wykonywanych prac oraz użytych materiałów ponosi Wykonawca. 

II. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Planowany termin podpisania umowy: 28 styczeń 2019 rok
Planowane rozpoczęcie prac: 29 styczeń 2019 rok
Planowany termin zakończenia prac (termin realizacji umowy): 29 marzec 2019 rok
Miejsce: os. Kombatantów 9, 31-630 Kraków.
III. OPIS WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
Oferent powinien przygotować ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania wg załącznika nr 3 oraz złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym (załącznik nr 4).

IV. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
Oferty należy składać do dnia 25.01.2019 r. (liczy się data wpływu dokumentów). Oferty złożone po dniu 25.01.2019 r. nie będą rozpatrywane. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z realizacją zamówienia.

V. MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę (załącznik 3) wraz z oświadczeniem o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym należy składać pocztą tradycyjną lub osobiście w Biurze projektu (ul. Bronowicka 86/2, 30-091 Kraków) bądź pocztą elektroniczną poprzez przesłanie skanów wypełnionych i podpisanych dokumentów w formacie pdf na adres m.bolanowska@krainaodkrywcy.pl
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień do wykonania przedmiotu zamówienia.
3. W sytuacji przedstawienia oferty niezgodnej z niniejszym zapytaniem, informacji nieprawdziwych lub niespełnienia warunków udziału w postępowaniu Realizator usługi zostanie odrzucony z niniejszego postępowania.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli spełnienia przez oferenta warunków postępowania. W sytuacji powstania niezgodności w wynikach kontroli ze złożonym oświadczeniem oferent może zostać wykluczony z postępowania.
5. Postępowanie kończy się z chwilą zawarcia umowy z wybranym oferentem.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. W postępowaniu mogą uczestniczyć Oferenci, którzy:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
d) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie na zasadzie „spełnia/nie spełnia” – na podstawie oświadczeń złożonych na Formularzu Ofertowym (stanowiących załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego). Wykonawca niespełniający warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt. VI zostaje wykluczony z postępowania, zaś jego oferta odrzucona.
3. Realizator zobowiązuje się do wykonania kompleksowej usługi najpóźniej do dnia 29.03.2019 roku. Za wykonanie usługi uważa się podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego, stanowiącego załącznik do umowy, przez wszystkie strony umowy.

VII. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Kierownik Projektu, Małgorzata Bolanowska, pod numerem tel. 531 789 787 lub adresem mailowym m.bolanowska@krainaodkrywcy.pl

VIII. KRYTERIA OCENY OFERTY
1. Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty w oparciu o następujące kryteria: 
a) C – cena za wykonanie całej usługi (50%) –  50 punktów
b) T – czas wykonania usługi (20%) – 20 punktów
c) G – okres gwarancji udzielonej na wykonaną usługę (30%) – 30 punktów 

IX.  OPIS PRZYZNAWANIA PUNKTACJI
Łączna ilość możliwych do uzyskania punktów P = 100 (100%)
Właściwa dla każdej oferty liczba punktów (P) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
P= C + T + G
Zamówienie zostanie udzielone Realizatorowi usługi, który zaproponował w ramach oferty najniższą cenę netto wykonania prac remontowo-budowlanych oraz w możliwie najkrótszym czasie wykona usługę przy zachowaniu najwyższego standardu świadczonych usług. 
a) Cena  (cena powinna uwzględniać koszty materiałów + wykonanie wszystkich prac remontowo-budowlanych)
C =  (Cm / Cb) * 50
C –  ilość punktów przyznanych za spełnienie kryterium Ceny
Cm – Cena najniższa spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert
Cb – Cena analizowanej oferty
Końcowa liczba punktów zaokrąglona zostanie do dwóch miejsc po przecinku.
Podana cena musi obejmować cenę netto wraz ze wszystkimi kosztami związanymi z realizacją usługi, uwzględniając przy tym wszystkie należne opłaty i podatki. Cena musi być podana w złotych polskich i będzie obowiązywać w całym okresie ważności umowy. Nie będzie podlegać waloryzacji.
b) Czas (czas wykonania usługi)
T = (Tm / Tb) * 20
T – ilość punktów przyznanych za spełnienie kryterium Czasu
Tm – Najkrótszy czas wykonania usługi spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert
Tb – Czas wykonania usługi analizowanej oferty
Czas wykonania usługi powinien być wyrażony w dniach roboczych. 
c) Gwarancja (okres gwarancji udzielonej na wykonaną usługę)
G = (Gb / Gm) * 30
G – ilość punktów przyznanych za spełnienie kryterium Gwarancji
Gm – najdłuższy okres trwania gwarancji spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert
Gb – okres gwarancji analizowanej oferty
Okres udzielonej gwarancji powinien być wyrażony w miesiącach. 
W toku analizy i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
a) Oferent powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji i przedstawić ofertę zgodnie z jej wymaganiami,
b) Oferent składa ofertę obejmującą całość zamówienia (dotyczącą wykonania kompletnej usługi),
c) Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert cząstkowych,
d) Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania,
e) W cenie usługi Oferent zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywalne koszty związane z realizacją zamówienia szczegółowo wskazane w niniejszym zapytaniu oraz wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego zapytania ofertowego, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa,
f) Oferta powinna być sporządzona na Formularzu Ofertowym (załącznik nr 3) i podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty,
g) Podpisy złożone przez Oferenta powinny zawierać imię i nazwisko lub pieczęć imienną, 
h) Oferta powinna być sporządzona czytelnie na piśmie w języku polskim,
i) Oferta powinna zawierać:
– cenę netto wykonania usługi, czas realizacji usługi oraz okres gwarancji udzielony na wykonaną usługę,
– oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.
j) Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być skreślone i parafowane przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert wraz z datą,
k) Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową zgodnie z ustawą z dn. 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm. ) Oferent winien zabezpieczyć w ofercie w osobnej kopercie z dopiskiem „Tylko do wiadomości Zamawiającego”,
l) Wszystkie strony dokumentów stanowiące ofertę, powinny być ze sobą trwale połączone (np. zszyte, zbindowane, stanowić jeden plik dokumentów),
m) Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w jednym egzemplarzu,
n) Oferent może przed upływem terminu składania zmienić lub wycofać ofertę. Ze zmiany oferty powinno w jasny sposób wynikać, które pozycje i dane zostały zmienione. Wprowadzenie zmiany powinno odbywać się zgodnie z zasadami obowiązującymi przy składaniu oferty,
o) Wycofanie oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez Oferenta bądź też uprawioną przez niego na piśmie osobę. Procedura wycofania następuje zgodnie z zasadami składania oferty. 
p) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w umowie dotyczących terminu realizacji.

XI.  WYŁĄCZENIE
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Realizatora usługi osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
1.    uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
2.    posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji
3.    pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
4.    pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

XII. SPOSÓB INFORMOWANIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona zostanie na stronie Zamawiającego www.krainaodkrywcy.pl oraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl

XIII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Do zapytania ofertowego dołączono:
 

Zatwierdził:
Małgorzata Bolanowska – Kierownik Projektu
Tel. 531 789 787
E- mail: m.bolanowska@krainaodkrywcy.pl

INFORMACJE O WYBRANYM WYKONAWCY
Wybrany wykonawca:
Krzysztof Kuryłek Extreme Bros Team
ul. Cechowa 123a, 30-685 Kraków
NIP: 6792220989
Regon:12040748

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/RZE/2019

Data publikacji: 07.01.2019 r.

W związku z realizacją projektu „Kraina odkrywcy w Rzeszowie” o nr RPPK.09.01.00-18-0083/17,  realizowanego w okresie od 01.03.2017r. do 31.07.2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej  Realizatora usługi, polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu posiłków (usługa cateringowa) dla dzieci w wieku od 3 do 5 roku życia na potrzeby realizowanego projektu. 

 

Kategoria, według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

55321000-6 Usługi przygotowywania posiłków

55520000-1 Usługi dostarczania posiłków

 

ZAMAWIAJĄCY:

GINT Grzegorz Jasiński, ul. Konopnickiej 18/40, 33-300 Nowy Sącz, 

NIP: 7342922019, REGON: 120614545

tel./fax. (12) 633 33 67

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegająca na przygotowaniu i dostarczeniu posiłków według potrzeb Zamawiającego obejmujących: I śniadanie, II śniadanie, dwudaniowy obiad (zupa i drugie danie) oraz podwieczorek dla dzieci w wieku, od 3 do 5 roku życia  przebywających w Przedszkolu  przy ul. Wieniawskiego 143 w Rzeszowie w ramach realizacji projektu „Kraina Odkrywcy w Rzeszowie” o nr RPPK.09.01.00-18-0083/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. liczba dzieci w przedszkolu wynosi 80

3. Liczba wydawanych posiłków będzie uzależniona od frekwencji dzieci w przedszkolu oraz deklaracji rodziców.

4. Posiłki będą dostarczane od dnia podpisania umowy do dnia 31.07.2019 r. 

5. O liczbie wydawanych I śniadań, II śniadań na dany dzień Realizator usługi będzie informowany do godz. 13:00 dnia poprzedzającego dzień wydawania śniadań. O liczbie wydawanych obiadów, podwieczorków na dany dzień Realizator usługi będzie informowany do godz. 9:00 danego dnia. Realizator usługi będzie dostarczał ilość posiłków na podstawie uzyskanych informacji. 

6. Realizator usługi będzie wystawiał faktury/rachunek za każdy miesiąc, zgodnie z faktycznie dostarczaną liczbą posiłków na podstawie przedłożonego do akceptacji Zamawiającemu dokumentu określającego liczbę dzieci dla których zamówiono i dostarczono posiłki każdego dnia. 

7. Realizator usługi zobowiązuje się do przygotowania i dostarczenia posiłków w dni, w które prowadzona jest opieka nad dziećmi w przedszkolu w Rzeszowie przy ul Wieniawskiego 143 , tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych i dni ustawowo wolnych od pracy. 

8. Realizator usługi podejmuje się dostarczać posiłki do godz. 8:00 – I śniadanie oraz II śniadanie, do godz. 12:00 – dwudaniowy obiad, podwieczorek.

9. Jadłospis zawierający informacje na temat wartości kalorycznej posiłków, układany będzie przez Realizatora usługi minimum na 5 dni z góry i zatwierdzany przez osobę z uprawnieniami dietetyka ze strony Realizatora usługi. Realizator usługi ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu jadłospis na 3 dni przed dniem jego obowiązywania. Zamawiający ma prawo do dokonywania zmian w jadłospisie przedstawionym przez Realizatora usługi. 

10. Posiłki dostarczane przez Realizatora usługi muszą być przygotowywane z produktów najwyższej jakości, w konsystencji dostosowanej do wieku dzieci od 3 do 5 roku życia. Dostarczane posiłki muszą spełniać wymagania wymienione w obowiązujących przepisach prawa dotyczącego żywności w szczególności:

• Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r. Nr 136 poz. 914 z późn. zm.),

• Ustawy z dnia 28 listopada 2014r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015r., poz. 35),

• Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016r., poz. 1154),

• Obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2014 r., poz. 669),

• Rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustalające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. bezpieczeństwa żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności,

• Rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych,

• Rozporządzenia (WE) Nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004r., w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylającym dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG.

11. Realizator usługi zobowiązany jest do zachowania diet pokarmowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb dzieci, zgodnie z informacją otrzymaną od Zamawiającego (dotyczy diet dla dzieci z alergiami, z zaleceniami diety bezglutenowej, bezmlecznej). 

12. Dzienny jadłospis powinien obejmować dania mięsne, półmięsne oraz jarskie, półjarskie, jak również uwzględnić urozmaicenie posiłków ze względu na sezonowość i święta. Posiłki winny być wykonywane z naturalnych produktów z gwarancją świeżości artykułów i produktów, bez używania produktów typu instant czy gotowych półproduktów (np. mrożone pierogi, klopsy itp.). Mięso nie może być MMO (mięso odkostnione mechanicznie).

13. Realizator usługi jest zobowiązany do dostarczania posiłków we własnym zakresie. Posiłki powinny być dostarczane w specjalistycznych termosach do przewożenia posiłków i opakowaniach dających gwarancję utrzymania właściwej temperatury. 

14. Porcjowanie i wydawanie posiłków dzieciom w przedszkolu należeć będzie do obowiązków personelu własnego Zamawiającego. 

15. Realizator usługi ma obowiązek zabierać odpady, brudne termosy, opakowania.

 

II. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Planowany termin rozpoczęcia realizacji usługi: od 08.02.2019 r. do 31.07.2019 r.

Miejsce realizacji zamówienia: przedszkole znajdujące się na terenie miasta Rzeszów przy ul Wieniawskiego 143

 

III. OPIS WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

Oferent powinien przygotować ofertę na Formularzu Ofertowym załączonym do niniejszego zapytania wg załącznika nr 1, złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym (załącznik nr 2) , oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3)oraz oświadczenie dotyczące spełniania kryterium klauzul społecznych (załącznik nr 4). Dodatkowo Oferent winien dołączyć rekomendacje świadczonych usług cateringowych dla placówek żłobkowych w latach 2014-2017. 

IV. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY

Oferty należy składać do dnia 14.01.2019 r. (liczy się data wpływu dokumentów do biura Zamawiającego). Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z realizacją zamówienia.

 

V. MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT

Ofertę (załącznik nr 1) wraz z oświadczeniami (załącznik nr 2,  załącznik nr 3 oraz załącznik nr 4) i rekomendacjami należy składać pocztą tradycyjną bądź osobiście w oddziale firmy Zamawiającego przy ul. Bronowickiej 86/2, 30-091 Kraków lub pocztą elektroniczną poprzez przesłanie skanów wypełnionych i podpisanych dokumentów w formacie .pdf na adres: grzesiek.jasinski@gmail.com 

 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. W postępowaniu mogą uczestniczyć Oferenci, którzy:

a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

d) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Realizatorem usługi mogą być wyłącznie firmy, które posiadają pozytywną opinię sanitarną dotyczącą przygotowania mieszanek dla dzieci poniżej 1 roku życia. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli spełnienia przez oferenta warunków postępowania. W sytuacji powstania niezgodności w wynikach kontroli ze złożonym oświadczeniem oferent może zostać wykluczony z postępowania.

 

VII. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Kierownik Projektu, Grzegorz Jasiński , pod numerem tel. (12) 633 33 67  lub adresem mailowym grzesiek.jasinski@gmail.com

 

 VIII. KRYTERIA OCENY OFERTY

Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty w oparciu o następujące kryteria: 

• Cena netto za całodzienne wyżywienie (I śniadanie, II śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek) dla jednego dziecka uwzględniająca punkty od 1-15 ujęte w pkt. I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – 70%, 

• Rekomendacje świadczonych usług cateringowych dla placówek przedszkolnych z ostatnich 3 lat (lata 2014-2017) – 20%.

• Klauzule społeczne – 10%

 

Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty w oparciu o następujące kryteria: 

a) C – Cena: 70% (maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów – 70)

b) R – Rekomendacje: 30% (maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów – 20)

c) K – Klauzule społeczne (maksymalna ilość możliwych od uzyskania punktów – 10 )

Łączna ilość możliwych do uzyskania punktów: 100 (100%).

 

Właściwa dla każdej oferty liczba punktów (P) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

 

P = C + R + K

 

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyskała największą liczbę punktów.

 

IX. OPIS PRZYZNAWANIA PUNKTACJI 

a) Cena (dotyczy ceny za kompleksową usługę, zgodnie z opisem zamówienia)

 

C = (Cm / Cb) * 70, gdzie

 

C – Liczba punktów przyznanych za kryterium ceny

Cm – Cena najniższa spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert

Cb – Cena analizowanej oferty

 

Końcowa liczba punktów zaokrąglona zostanie do dwóch miejsc po przecinku.

Podana cena musi obejmować cenę netto oraz wszystkie koszty związane z realizacją usługi. Cena musi być podana w złotych polskich. Cena zostanie ustalona na okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegać zmianom.

 

b) Rekomendacje świadczonych usług cateringowych dla placówek przedszkolnych z ostatnich 3 lat (lata 2014-2017)

Za kryterium rekomendacji maksymalnie można uzyskać 20 pkt. Liczba punktów jest zależna od liczby przedstawionych rekomendacji w zakresie dotychczasowej realizacji usług cateringowych dla placówek żłobkowych. 

 

Liczba rekomendacji

Liczba punktów 

 

1 – 4 5

5 – 10 10

11 – 15 15

16 i > 20

 

Za brak jakichkolwiek rekomendacji przyznane zostanie 0 pkt. 

 

Ostateczna liczba punktów stanowić będzie sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

 

 

c) Klauzule społeczne – Kryterium społeczne będzie ocenione poprzez przyznanie 10% w przypadku spełnienia kryterium :

w oparciu o klauzulę zatrudnieniową (art. 29 ust. 4 Pzp) Zamawiający preferuje przy wyborze Wykonawcy te podmiotów, które zatrudniają osoby mające utrudniony dostęp do rynku pracy, tj. są zakładem pracy chronionej lub innym wykonawcą, którego działalność, lub działalność ich wyodrębnionych jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych w szczególności: osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r., o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2011 nr 127 poz. 721 z póź.zm.) – Zamawiający analogicznie do przepisu art. 22 ust. 2a PZP określa, iż Wykonawca spełni ten warunek, jeśli wykaże, że ponad 60% zatrudnionych u niego pracowników stanowią osoby niepełnosprawne – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do zapytania

 

Oferta która nie spełnia kryterium otrzyma 0%

 

Weryfikacja na podstawie oświadczenia (załącznik nr 4)

 

 

 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferent powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji i przedstawić ofertę zgodnie z jej wymaganiami.

2. Oferent składa ofertę obejmującą całość zamówienia (dotyczącą wykonania kompletnej usługi). 3. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert cząstkowych.

4. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania.

5. W cenie usługi Oferent zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywalne koszty związane z realizacją zamówienia szczegółowo wskazane w niniejszym zapytaniu oraz wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego zapytania ofertowego, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa.

6. Oferta powinna być sporządzona na Formularzu Oferty (załącznik nr 1) i podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.

7. Podpisy złożone przez Oferenta powinny zawierać imię i nazwisko lub pieczęć imienną.

8. Oferta powinna być sporządzona czytelnie na piśmie w języku polskim.

9. Oferta powinna zawierać:

– cenę netto dziennego zestawu (I śniadanie, II śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek) dla jednego dziecka,

– rekomendacje w zakresie świadczenia usług cateringowych dla placówek przedszkolnych w latach 2014-2017,  

– oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych,

– oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

10. Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być skreślone i parafowane przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert wraz z datą.

11. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową zgodnie z ustawą z dn. 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm. ) Oferent winien zabezpieczyć w ofercie w osobnej kopercie z dopiskiem „Tylko do wiadomości Zamawiającego”.

12. Wszystkie strony dokumentów stanowiące ofertę, powinny być ze sobą trwale połączone (np. zszyte, zbindowane, stanowić jeden plik dokumentów).

13. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w jednym egzemplarzu.

14. Oferent może przed upływem terminu składania zmienić lub wycofać ofertę. Ze zmiany oferty powinno w jasny sposób wynikać, które pozycje i dane zostały zmienione. Wprowadzenie zmiany powinno odbywać się zgodnie z zasadami obowiązującymi przy składaniu oferty.

15. Wycofanie oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez Oferenta bądź też uprawioną przez niego na piśmie osobę. Procedura wycofania następuje zgodnie z zasadami składania oferty.

 

XI. WYŁĄCZENIE

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Realizatora usługi osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez: 

 

1. uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2. posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,

3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

XII. SPOSÓB INFORMOWANIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona zostanie na stronie Zamawiającego: www.krainaodkrywcy.pl oraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl

XIII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

 

XIV. ZMIANY W UMOWIE 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w umowie dotyczących godzin dostawy posiłków. 

 

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Do zapytania ofertowego dołączono:

 

1. Załącznik 1 – Formularz Ofertowy 

2. Załącznik 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

3. Załącznik 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

4. Załącznik 4 –  Oświadczenie dotyczące spełniania kryterium klauzul społecznych

5. Załącznik 5 – Treść zapytania ofertowego

 

 

 

Zatwierdził:

Grzegorz Jasiński  – Kierownik Projektu 

Tel. (12) 633 33 67

E- mail: grzesiek.jasinski@gmail.com

 

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert

ul.Bronowicka 86/2, Kraków

tel./fax: +48 12 633 33 67

biuro@krainaodkrywcy.pl