ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/KOZ/2019

Katowice, dnia 15.07.2019 r.

Treść ogłoszenia została zmieniona
Zmieniono załącznik nr 1 – termin złożenia dokumentów, wymagane dokumenty do złożenia, ceny netto oraz brutto, dodano informacje o możliwości wydłużenia terminu zakończenia zamówienia), załącznik nr 2 – cena brutto i netto, dodano załącznik nr 6 -Klauzula informacyjna.

W związku z realizacją projektu „Kraina odkrywcy w Zabrzu” o nr RPSL.08.01.03-24-07C3/17-00, realizowanego w okresie od 01.03.2019 r. do 30.09.2020 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3., poszukujemy wykonawcy prac remontowo-budowlanych, celem przebudowy i przystosowania lokalu pod placówkę żłobkową.

Kategoria, według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

 

ZAMAWIAJĄCY:

Kraina Odkrywcy Sp. z o.o., ul. Bronowicka 86/2, 30-091 Kraków,

NIP: 6772396805, REGON: 363301565,
tel./fax. (12) 633 33 67.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia stanowią prace remontowe w lokalu przy ul. Wolności 199 w Zabrzu o łącznej powierzchni 515m2, mające na celu zaadaptowanie obiektu na potrzeby placówki żłobkowej.

Zamówienie obejmuje:
a) wykonanie prac wyburzeniowych ścianek działowych (wykonanie + materiały) -22 m2,
b) odsłonięcie zamurowanych otworów drzwiowych/okiennych: okna – 7 szt., drzwi – 2 szt. „90”, 2 przejścia „200” w hallu,
c) likwidacja starego węzła sanitariatów, likwidacja starych skrzynek rozdzielczych elektrycznych,
d) demontaż wyposażenia (inst. sanitarne, CO, panele, płytki, wylewka 61 m2, sufit podwieszany (338,9 m2)),
e) modyfikacja ścianek działowych – 428 m2,
f) wykonanie gładzi na ścianach wraz z malowaniem – 214 m2,
g) wyrównanie podłóg (światło przejścia min. 250 cm) – 61 m2,
h) malowanie i gruntowanie ścian w pomieszczeniach użytkowych – 1214 m2,
i) montaż sufitów podwieszanych wraz z konstrukcją – 317m2,
j) malowanie sufitów – 400 m2,
k) ułożenie płytek podłogowych – 188,2 m2,
l) ułożenie paneli podłogowych – 323,8m2,
m) flizowanie pomieszczeń 124,6 m2,
n) wykonanie zmian instalacji hydraulicznych i kanalizacyjnych – zakup i montaż elementów sanitariatów i instalacji ciepłej wody (bojlery ciepłej wody: 2x80l, 3x50l, WC muszla wraz ze stelażem i spłuczką podtynkową 9 szt., umywalka dla niepełnosprawnych 1 szt., umywalki dla dzieci 9 szt., brodzik prysznicowy 4 szt., zlewy 10 szt., zlew gospodarczy: 4 szt., podejście do pralki 1szt., podejście do zmywarko-wyparzarki 2 szt., kratka ściekowa w podłodze 7 szt., zawór ze szybkozłączką 7 szt., zawór do podlewania ogródka z możliwością odcięcia na zimę 1 szt.,
o) drzwi z ościeżnicami (montaż + materiał + wykonanie) – 28 szt.
p) wykonanie instalacji CO – 32 punkty,
r) zakup kurtyny powietrznej (materiał + montaż) – 2 szt.,
s) wykonanie zmian instalacji elektrycznej (materiał + wykonanie) – obwody oświetlenia: 27 szt. (krzyżowe, schodowe, czujki ruchu łączniki zwykły), ilość gniazd: 38 szt. – 17 punktów,
t) system wentylacji (poprowadzić w sposób gwarantujący doprowadzenie wentylacji w każdej sali, pom. sanitariatów i gastronomicznych, 14 szt. przewodów kominowych z wykonaniem nowych kominków wywiewnych),
u) zakup i montaż oświetlenia awaryjnego – 20 szt.,
w) wykonanie instalacji internetowej,
V) wykonanie instalacji monitoringu – 9 punktów.

Prace remontowe winny być przeprowadzone w oparciu o obowiązujące normy, udzielone pozwolenia oraz dokumentację projektową. Powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem osób posiadających uprawnienia do wykonywania tego typu prac. Materiały, które zostaną użyte podczas wykonywania prac remontowych powinny posiadać aktualne atesty, certyfikaty oraz dopuszczenie do stosowania.

Odpowiedzialność za jakość wykonywanych prac oraz użytych materiałów ponosi Wykonawca.

II. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Planowany termin podpisania umowy: 31.07.2019 r.
Planowane rozpoczęcie prac: 01.08.2019 r.
Planowane zakończenie realizacji umowy: 30.09.2019 r.
Dopuszczamy możliwość wydłużenia terminu zakończenia zamówienia na pisemny wniosek Zamawiającego.
Miejsce: ul. Wolności 199, Zabrze (41-800).

III. OPIS WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

Oferent powinien przygotować Ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania wg Załącznika nr 2, złożyć Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym – Załącznik nr 4, podpisany Zakres przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 3 oraz podpisaną klauzulę informacyjną – Załącznik nr 6.

IV. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY

Oferty należy składać do dnia 30.07.2019 r. (liczy się data wpływu dokumentów) do biura Zamawiającego. Oferty złożone po dniu 30.07.2019 r. nie będą rozpatrywane. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z realizacją zamówienia.

V. MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT

1) Formularz ofertowy (Załącznik nr 2) wraz z Oświadczeniem o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym (Załącznik nr 4), podpisaną klauzulę informacyjną – Załącznik nr 6 oraz Zakres przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 3) należy składać pocztą tradycyjną lub osobiście w oddziale firmy Zamawiającego przy ul. Bronowickiej 86/2, 30-091 Kraków, bądź pocztą elektroniczną poprzez przesłanie skanów wypełnionych i podpisanych dokumentów na adres: k.olszewska@krainaodkrywcy.pl.

2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień do wykonania przedmiotu zamówienia.

3) W sytuacji przedstawienia oferty niezgodnej z niniejszym zapytaniem, informacji nieprawdziwych lub niespełnienia warunków udziału w postępowaniu Realizator usługi zostanie odrzucony z niniejszego postępowania.

4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli spełnienia przez oferenta warunków postępowania. W sytuacji powstania niezgodności w wynikach kontroli ze złożonym oświadczeniem oferent może zostać wykluczony z postępowania.

5) Postępowanie kończy się z chwilą zawarcia umowy z wybranym oferentem.

6)Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1) W postępowaniu mogą uczestniczyć Oferenci, którzy:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2) Spełnianie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie na zasadzie „spełnia/nie spełnia” – na podstawie oświadczeń złożonych na Formularzu Ofertowym (stanowiących Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego). Wykonawca niespełniający warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt. VI zostaje wykluczony z postępowania, zaś jego oferta odrzucona.

3) Realizator zobowiązuje się do wykonania kompleksowej usługi najpóźniej do dnia 30.09.019 roku. Za wykonanie usługi uważa się podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego.

4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadza zmian do umowy wykonania usługi.

VII. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Kierownik Projektu, Karolina Olszewska pod numerem tel. 535-015-850.

VIII. KRYTERIA OCENY OFERTY

1) Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty w oparciu o następujące kryteria:

a) C – cena za wykonanie całej usługi (50%) – 50 punktów

b) T – czas wykonania usługi (20%) – 20 punktów

c) G – okres gwarancji udzielonej na wykonaną usługę (30%) – 30 punktów

IX. OPIS PRZYZNAWANIA PUNKTACJI

Łączna ilość możliwych do uzyskania punktów P = 100 (100%)

Właściwa dla każdej oferty liczba punktów (P) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

P= C + T + G

Zamówienie zostanie udzielone Realizatorowi usługi, który zaproponował w ramach oferty najniższą cenę netto i brutto wykonania prac remontowych oraz w możliwie najkrótszym czasie wykona usługę przy zachowaniu najwyższego standardu świadczonych usług.

Cena (cena powinna uwzględniać koszty materiałów + wykonanie wszystkich prac remontowych)

C =  (Cm / Cb) * 50

C – ilość punktów przyznanych za spełnienie kryterium Ceny

Cm – Cena najniższa spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert

Cb – Cena analizowanej oferty

Końcowa liczba punktów zaokrąglona zostanie do dwóch miejsc po przecinku. Podana cena musi obejmować cenę netto i brutto wraz ze wszystkimi kosztami związanymi z realizacją usługi. Cena musi być podana w złotych polskich i będzie obowiązywać w całym okresie ważności umowy. Nie będzie podlegać waloryzacji.

1) Czas (czas wykonania usługi)

T = (Tm / Tb) * 20

T – ilość punktów przyznanych za spełnienie kryterium Czasu

Tm – Najkrótszy czas wykonania usługi spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert

Tb – Czas wykonania usługi analizowanej oferty

Czas wykonania usługi powinien być wyrażony w dniach roboczych.

2) Gwarancja (okres gwarancji udzielonej na wykonaną usługę)

G = (Gb / Gm) * 30

G – ilość punktów przyznanych za spełnienie kryterium Gwarancji

Gm – najdłuższy okres trwania gwarancji spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert

Gb – okres gwarancji analizowanej oferty

Okres udzielonej gwarancji powinien być wyrażony w miesiącach. W toku analizy i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

a) Oferent powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji i przedstawić ofertę zgodnie z jej wymaganiami,

b) Oferent składa ofertę obejmującą całość zamówienia (dotyczącą wykonania kompletnej usługi),

c) Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert cząstkowych,

d) Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania,

e) w cenie usługi Oferent zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywalne koszty związane z realizacją zamówienia szczegółowo wskazane w niniejszym zapytaniu oraz wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego zapytania ofertowego, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa,

f) oferta powinna być sporządzona na Formularzu Ofertowym (Załącznik nr 2) i podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty,

g) podpisy złożone przez Oferenta powinny zawierać imię i nazwisko lub pieczęć imienną,

h) oferta powinna być sporządzona czytelnie na piśmie w języku polskim,

i) oferta powinna zawierać:

– cenę netto i brutto wykonania usługi, czas realizacji usługi oraz okres gwarancji udzielony na wykonaną usługę zawartą w Formularzu Ofertowym (Załącznik nr 2),

– Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (Załącznik nr 4),

– podpisany Zakres przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 3)

j) wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być skreślone i parafowane przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert wraz z datą,

k) dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową zgodnie z ustawą z dn. 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.) Oferent winien zabezpieczyć w ofercie w osobnej kopercie z dopiskiem „Tylko do wiadomości Zamawiającego”,

l) wszystkie strony dokumentów stanowiące ofertę, powinny być ze sobą trwale połączone (np. zszyte, zbindowane, stanowić jeden plik dokumentów),

m) ofertę należy złożyć Zamawiającemu w jednym egzemplarzu,

n) oferent może przed upływem terminu składania zmienić lub wycofać ofertę. Ze zmiany oferty powinno w jasny sposób wynikać, które pozycje i dane zostały zmienione. Wprowadzenie zmiany powinno odbywać się zgodnie z zasadami obowiązującymi przy składaniu oferty,

o) wycofanie oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez Oferenta bądź też uprawioną przez niego na piśmie osobę. Procedura wycofania następuje zgodnie z zasadami składania oferty.

XI. WYŁĄCZENIE

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Realizatora usługi osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:

1) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2) posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,

3) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

XII. SPOSÓB INFORMOWANIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona zostanie na stronie Zamawiającego: www.krainaodkrywcy.pl oraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl.

XIII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

XIV. PŁATNOŚCI

Dopuszczamy możliwość udzielenia zaliczki w wysokości 50% całkowitej kwoty zamówienia.

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Do zapytania ofertowego dołączono:

Załącznik nr 1 – Treść zapytania ofertowego

Załącznik 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Zakres przedmiotu zamówienia

Załącznik 4 – Oświadczenie Realizatora usługi

Załącznik nr 5 – Rzut lokalu

Załącznik nr 6 – klauzula informacyjna

Zatwierdził:

Karolina Olszewska – Kierownik Projektu

Tel. 535015850

E- mail: k.olszewska@krainaodkrywcy.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/KOZ/2019

Katowice, dnia 10.05.2019 r.
Data aktualizacji: 20.05.2019 r.

Zmianie uległy:
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA,
II. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA,
IV. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY,
Załącznik nr 1 – Zakres realizacji.

W związku z realizacją projektu „Kraina odkrywcy w Zabrzu” o nr RPSL.08.01.03-24-07C3/17-00, realizowanego w okresie od 01.03.2019 r. do 30.09.2020 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3., poszukujemy Realizatora usługi, polegającej na wykonaniu projektu architektoniczno-budowlanego, zmiany sposobu użytkowania oraz przystosowania lokalu o pow. 515 m2 przy ul. Wolności 191 (41-800 Zabrze) na lokal o funkcji żłobka.

Kategoria, według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne.

ZAMAWIAJĄCY:

Kraina Odkrywcy Sp. z o.o., ul. Bronowicka 86/2, 30-091 Kraków,
NIP: 6772396805, REGON: 363301565,
tel./fax. (12) 633 33 67.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia stanowi usługa polegającej na wykonaniu projektu architektoniczno-budowlanego, zmiany sposobu użytkowania oraz przystosowania lokalu o pow. 515 m2 przy ul. Wolności 191 (41-800 Zabrze) na lokal o funkcji żłobka dla projektu „Kraina odkrywcy w Zabrzu” o nr RPSL.08.01.03-24-07C3/17-00. Szczegółowa lista wytycznych znajduje się w załączniku nr 1.

II. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Termin realizacji zamówienia: do 10 czerwca 2019 roku. Miejsce: lokal przy ul. Wolności 191 (41-800 Zabrze).

III. OPIS WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

Oferent powinien przygotować ofertę na Formularzu Ofertowym, załączonym do niniejszego zapytania wg załącznika nr 2 oraz złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym (załącznik nr 3).

IV. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY

Oferty należy składać do dnia: 27 maja 2019 roku (liczy się data wpływu dokumentów do biura Zamawiającego). Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z realizacją zamówienia.

V. MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT

Ofertę (załącznik 2) wraz z oświadczeniem o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym należy składać pocztą tradycyjną lub osobiście w oddziale firmy Zamawiającego przy ul. Bronowickiej 86/2, 30-091 Kraków lub pocztą elektroniczną poprzez przesłanie skanów wypełnionych i podpisanych dokumentów w formacie pdf na adres: k.olszewska@krainaodkrywcy.pl.

VI. PŁATNOŚCI

Zamawiający dokona płatności na podstawie wystawionej przez Realizatora faktury VAT lub rachunku. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania płatności zaliczkowej w kwocie nie wyższej niż 50% wartości całego zamówienia.

VII. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Kierownik Projektu, Karolina Olszewska, pod numerem tel. 535 015 850 lub adresem mailowym: k.olszewska@krainaodkrywcy.pl.

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

a) Oferent powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji i przedstawić ofertę zgodnie z jej wymaganiami,
b) Oferent składa ofertę obejmującą całość zamówienia (dotyczącą wykonania kompletnej usługi),
c) Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert cząstkowych,
d) Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania,
e) W cenie usługi Oferent zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywalne koszty związane z realizacją zamówienia szczegółowo wskazane w niniejszym zapytaniu oraz wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego zapytania ofertowego, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa,
f) Oferta powinna być sporządzona na Formularzu Oferty (załącznik nr 2) i podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty,
g) Podpisy złożone przez Oferenta powinny zawierać imię i nazwisko lub pieczęć imienną,
h) Oferta powinna być sporządzona czytelnie na piśmie w języku polskim,
i) Oferta powinna zawierać:
• cenę netto i brutto wykonania całości przedmiotu zamówienia,
• oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych,
j) Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być skreślone i parafowane przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert wraz z datą,
k) Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową zgodnie z ustawą z dn. 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm. ) Oferent winien zabezpieczyć w ofercie w osobnej kopercie z dopiskiem „Tylko do wiadomości Zamawiającego”,
l) Wszystkie strony dokumentów stanowiące ofertę, powinny być ze sobą trwale połączone (np. zszyte, zbindowane, stanowić jeden plik dokumentów),
m) Dopuszcza się możliwość wysłania oferty drogą elektroniczną (format PDF) na adres mailowy: k.olszewska@krainaodkrywcy.pl,
n) Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w jednym egzemplarzu,
o) Oferent może przed upływem terminu składania zmienić lub wycofać ofertę. Ze zmiany oferty powinno w jasny sposób wynikać, które pozycje i dane zostały zmienione. Wprowadzenie zmiany powinno odbywać się zgodnie z zasadami obowiązującymi przy składaniu oferty,
p) Wycofanie oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez Oferenta bądź też uprawioną przez niego na piśmie osobę. Procedura wycofania następuje zgodnie z zasadami składania oferty.

IX. WYŁĄCZENIE

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Realizatora usługi osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
1. uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,
3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

X. SPOSÓB INFORMOWANIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wszyscy Oferenci, którzy złożą ofertę zawiadomieni zostaną o wynikach postępowania w formie elektroniczne (e-mail) na adres e-mail wskazany w ofercie.

XI. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

XII. ZMIANY W UMOWIE

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w umowie dotyczących terminu realizacji zamówienia.

XIII. FORMA FINANSOWANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie jest współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach prowadzonego projektu pn. „Kraina Odkrywcy w Zabrzu”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Do zapytania ofertowego dołączono:
Załącznik nr 1 – Zakres realizacji

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie

Załącznik nr 4 – Rzut lokalu

Zatwierdził:
Karolina Olszewska – Kierownik Projektu
Tel. 535 015 850
E- mail: k.olszewska@krainaodkrywcy.plkrainaodkrywcy.pl

 

INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY:
Rozstrzygnięty
JAN MRÓZ GAJDAROS
ul. Władysława Żeleńskiego 18
31-353 Kraków

ul.Bronowicka 86/2, Kraków

tel./fax: +48 12 633 33 67

biuro@krainaodkrywcy.pl